Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto elektros sistemų inžinerija (anglų k. - Transport Elektric Systems Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Studijų krypties šaka

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas su pagyrimu, 6624

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

2.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti tokį išsilavinimą būsimiesiems specialistams, kad jie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų transporto elektros sistemų inžinerinei veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose; išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai; būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti; sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
A1 Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektros inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti;
A2 Žinos svarbiausias transporto elektros sistemų inžinerijos sąvokas ir supras jų turinį;
A3 Turės pagrindinių praktikoje svarbių transporto elektros sistemų inžinerijos žinių;
A4 Žinos gretimų studijų krypčių problemas ir jų sprendimo kontekstą;
B1 Gebės taikyti savo žinias ir supratimą transporto elektros sistemų inžinerijos problemoms išspręsti kūrybiškai taikant žinomus metodus;
B2 Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
B3 Gebėti taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant transporto elektros sistemų inžinerinius uždavinius;
C1 Gebės taikyti transporto elektros sistemų inžinerines žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus;
C2 Supras transporto elektros sistemų projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti;
D1 Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais;
D2 Gebės atlikti transporto elektros sistemų inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas;
E1 Gebės parinkti transporto elektros sistemų inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti;
E2 Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant transporto elektros sistemų inžinerines problemas;
E3 Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes;
E4 Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinoti pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus;
F1 Gebės spręsti transporto elektros sistemų inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje;
F2 Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F3 Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus;
F4 Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus;
F5 Suvoks ir jam pasirengs individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas, taikant pažangius mokymo ir mokymosi metodus: tradicinė paskaita, problemomis grįstas mokymas, interaktyvi paskaita, laboratoriniai darbai, konsultacijos, darbas grupėse, praktika, specialių programinių paketų taikymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyką, vertinami priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui: puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai), tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir slenkstinis (minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų. Studijuojama pasirinkta užsienio kalba, teisė, filosofija arba sociologija, profesinis komunikavimas arba verslo etika.
Studijų krypties dalykų apimtis - 135 kreditai.
Studentai studijuoja Matematiką, Fiziką, Informacines technologijas, Inžinerinę grafiką ir kompiuterinę braižybą, Ergonomiką, Matavimus ir metrologijos pagrindus, Mechaniką, Elektrotechniką, Elektrotechnines medžiagas ir elektronikos komponentus, Transporto elektros mašinas ir pavaras, Transporto elektros įrenginių montavimą ir eksploatavimą, Automatikos pagrindus ir loginių valdiklių programavimą, Elektrinio ir hibridinio transporto maitinimo sistemas, Išmaniąsias transporto parkavimo sistemas ir stoteles, Aplinkos ir žmonių saugą, Verslo ekonomiką ir vadybą, Projektų valdymą.
Studijų metu studentai atlieka Elektros montavimo, Loginių valdiklių programavimo ir litavimo, Profesinę, Technologinę ir Baigiamąją praktikas. Visų praktikų apimtis – 33 kreditai
Specializacijos:
Elektrinio transporto kontaktinio tinklo eksploatavimas
Transporto elektros įrangos eksploatavimas
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 9 kreditai. Šiuos dalykus studentas gali rinktis iš kolegijoje siūlomų dalykų sąrašo arba gali būti įskaityti dalykai, kuriuos studentas yra išklausęs kaip laisvai pasirenkamuosius dalykus kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.
Programoje numatytos alternatyvios specializacijos - Elektrinio transporto kontaktinio tinklo eksploatavimas, Transporto elektros įrangos eksploatavimas.
Specializacijoje Elektrinio transporto kontaktinio tinklo eksploatavimas studijuojami tokie dalykai: Kontaktiniai tinklai ir linijos, Traukos pastočių įrenginiai ir jų eksploatavimas, Kontaktinio tinklo relinė apsauga ir automatika, Transporto elektros įrenginiai ir grandinės.
Specializacijoje Transporto elektros įrangos eksploatavimas studijuojami tokie dalykai:, Elektrinio ir hibridinio transporto sistemų elektroniniai valdymo blokai, Elektrinio ir hibridinio transporto komforto sistemos, Elektrinio ir hibridinio transporto telematika, Elektrinio ir hibridinio transporto elektros sistemų diagnostika. Pasirinktos specializacijos dalykų apimtis – 21 kreditas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos pagal šią studijų programą vykdomos tik Kauno technikos kolegijoje
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti projektavimo, technologinį ir ekspertinį darbą energetikos įmonėse, Lietuvos geležinkeliuose, perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų įmonėse, troleibusų parkuose, energetikos ir transporto krypties laboratorijose bei institutuose arba gali įkurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijas absolventai turi galimybę tęsti studijas universitetuose magistratūros studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo data: 2018-04-17