Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Paveldo statinių inžinerija (anglų k. - Heritage Building Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas su pagyrimu, 6624

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550732

Finansinės grupės kodas

2.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai): parengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistus gebančius:
taikyti naujausias mokslo žinias ir technologijas organizuojant ir techniškai vadovaujant tvarkomiesiems paveldosaugos ir tvarkomiesiems statybos darbams;
derinti įgytą inžinerinę kompetenciją su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis;
suvokti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas (A)
A-1 Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus studijų programą atitinkančios statybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
A-2 Turėti pagrindinių statybos inžinerijos žinių, svarbių dirbant praktiškai.
A-3 Žinoti gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
Inžinerinė analizė (B)
B-1 Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą statybos inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
B-2 Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą analizuodamas statybos inžinerijos studijų krypties uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
B-3 Gebėti taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas statybos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
Inžinerinis projektavimas (C)
C-1 Gebėti taikyti inžinerines žinias ir supratimą formuluodamas bei vykdydamas statybos inžinerijos studijų krypties projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
C-2 Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
Tyrinėjimai (D)
D-1 Gebėti rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
D-2 Turėti darbo su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
Inžinerinė veikla (E)
E-1 Gebėti parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti.
E-2 Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines statybos sektoriaus inžinerijos problemas.
E-3 Suprasti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
E-4 Suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinoti pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Asmeniniai/perkeliamieji įgūdžiai (F)
F-1 Gebėti spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
F-2 Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
F-3 Suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
F-4 Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanyti pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
F-5 Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, semestriniai darbai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyką, vertinami priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui: puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai), tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir slenkstinis (minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų):
Užsienio kalba, Statybos teisinė dokumentacija, Filosofija, Sociologija, Profesinis komunikavimas, Verslo etika.
Statybos inžinerijos krypties dalykai (135 kreditai): Matematika, Fizika, Inžinerinė grafika, Statybinės medžiagos, Informacinės technologijos, Mechanika, Statybinė kompiuterinė braižyba, Geodezija, Pastatų konstrukcijos, Paveldo pastatų konstrukcijos, Geotechnika, Įmonių ekonomika ir valdymas, Paveldosaugos pagrindai, Konstrukcijų skaičiavimas, Vakarų Europos architektūros istorija, Lietuvos architektūros istorija, Tvarkybos darbų technologijos, Technologinių procesų valdymas ir ekonominiai sprendimai, Aplinkos ir žmonių sauga, Semestro darbai,
Praktikos (30 kreditų): Pažintinė praktika, Geodezinių matavimų praktika, Apmatavimų praktika, Gamybinė praktika 1, Gamybinė praktika 2, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos: Filosofija/Sociologija, Profesinis komunikavimas/Verslo etika.
Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kauno technikos kolegija vienintelė Lietuvoje realizuoja Paveldo statinių inžinerijos studijų programą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos Paveldo statinių inžinerija absolventai galės dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ir ekspertinį darbą statybos ir paveldosaugos įmonėse, statybos inžinerijos krypties mokslo laboratorijose ir institutuose. Vadovaujantis darbdavių apklausos duomenimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentų, numatančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų rengimo ir jų poreikio analize, galima daryti išvadą, kad studijų programos absolventai tikrai ras darbą pagal specialybę nustatyta tvarka atestuotose statybos įmonėse, turinčiose teisę vykdyti tvarkomuosius paveldosaugos darbus kur dirbs tvarkomųjų paveldosaugos darbų vykdytojais, statybos projektų vadovais, projektuotojais, paveldosaugos ir statybos sąmatų rengėjais, gebės kurti ir vystyti savarankišką verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.