Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statybos inžinerija (anglų k. - Civil Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

SU Statybos inžinerija 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121EX056

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450732

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Statybos inžinerijos studijų programa skirta rengti statybos inžinierius, išmanančius apie statybines medžiagas ir dirbinius, pastatų architektūrą, inžinerines komunikacijas, laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimą, statybos darbų technologiją ir organizavimą, turinčius gebėjimų statybos ekonomikos ir statybos verslo srityse.
Studijų rezultatai:
1. Žino statybines medžiagas, elementus bei konstrukcijas, jų projektavimo ir konstravimo metodus, statybos darbų technologijas, naudojamas technines bei ekonomines priemones bei jų valdymo metodus.
2. Moka identifikuoti naujas problemas, analizuoti jas bei parinkti sprendimo strategijas, teoriškai suprasti ir interpretuoti laboratorinių stebėjimų bei matavimų duomenis.
3. Moka vykdyti praktinius statinių ir konstrukcijų tyrimus, projektavimą bei statybos organizavimą (nuo idėjos formulavimo, metodų parinkimo iki rezultatų vertinimo bei pateikimo), taikant Lietuvos, Europos bei kitus tarptautinius standartus.
4. Geba raštu bei žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms, diskutuoti ir priimti teisingą kritiką, dirbti komandoje, konkuruoti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje darbo rinkoje.
5. Geba studijuoti savarankiškai, gilinant žinias ir tobulėjant savo profesijoje, vertinti priimamus sprendimus visuotinai priimtų etikos normų požiūriu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dalykų mokymas akcentuoja dėstytojo darbą bei pagrįstas studentų grupiniu darbu; studijų krypties dalykų mokymo ir mokymosi veiklos pagrįstos užduotimis, skatinančiomis domėtis naujausiais moksliniais tyrimais, naudojant laboratorinę praktiką, orientuojamasi į studento savarankišką darbą; praktinės studijos vyksta dviem etapais: Geodezijos praktikos metu mokymas pagrįstas konkrečių problemų sprendimu ir gamybinė Praktika grindžiama mokymusi darbo vietoje; Bakalauro baigiamasis darbas (projektas) yra analitinio pobūdžio, pagrįstas studento savarankišku tyrimu, projektavimu ir statybos inžinerijos uždavinių sprendimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų įgytų žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Galutinis pažymys nustatomas: atskirus pažymius dauginant iš atitinkamo svertinio koeficiento ir sandaugas sumuojant. Kiekvienas dėstytojas, atsižvelgdamas į dalyko struktūrą, suformuoja galutinio pažymio skaičiavimo tvarką, kortelėje nurodydamas kokią galutinio pažymio dalį sudarys egzaminas, kolokviumai, kontroliniai, laboratorinių darbų gynimas, individualių namų darbų atlikimas. Baigiamieji darbai ginami viešame kvalifikacinės komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 171 kreditai (be praktikos).
Studentai studijuoja pagrindinės krypties dalykus: matematika, taikomoji matematika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, informacinės ir ryšių technologijos, inžinerinė grafika, kompiuterinė ir statybinė braižyba, chemija, statybinė fizika, statybinės medžiagos, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai, teorinė mechanika, medžiagų atsparumas, statybinę mechanika, konstrukcijų apkrovos ir ribiniai būviai, geotechnika, metalinių konstrukcijos, darbo teisės pagrindai, mikro ir makroekonomika, inžinerinė vadyba. statybos darbų technologija, sauga statyboje, statybos organizavimas, ekonomika, sąmatos, statybos mašinos, gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos.
Praktika sudaro 15 kreditų: geodezijos praktika (3 kreditai) ir praktika (12 kreditų).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Alternatyviems dalykams numatyti 9 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose statybinėse rangovinėse organizacijose, projektavimo biuruose, statybų kontrolės įstaigose arba padaliniuose, statinių prižiūrėtojais įvairiose gamybos įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus statybos inžinerijos studijų programą mokymąsi galima tęsti statybos inžinerijos ir statybos vadybos magistrantūroje.