Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros energetika (anglų k. - Electrical Energetics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

UK_Electrical_Energetics_BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531EX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos elektros energetikos inžinierių, profesijos bakalaurą įgijusį specialistą, turintį pakankamai žinių, gebėjimų bei įgūdžių, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, naudojant naujausias technologijas, pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje, kuris savo profesinėje veikloje vadovautųsi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktais, taikytų optimalius ir saugius elektros ir automatikos įrenginius montavimo, derinimo, eksploatacijos darbams, kontroliuotų darbų kokybę, gebėtų nustatyti sistemų sutrikimų priežastis ir jas šalinti, planuotų ir organizuotų energetinio padalinio darbą, naudotųsi informacinėmis technologijomis, elektriniais-elektroniniais matavimo prietaisais, mokėtų parengti elektros tinklų ar automatikos sistemų projektą.
Studijų rezultatai:
1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, susies nagrinėjant elektros grandinių parametrus ir taikant skaičiavimo metodus;
2. Žinos galimus kabelių ir oro linijų konstrukcinius sprendimus ir jų įgyvendinimą;
3. Supras elektros tinklų struktūrą, elektrinių ir pastočių elektrinės dalies struktūrinės schemos parinkimo principus, analizuos įrenginius;
4. Išmanys elektros tinklų schemų rūšis ir jų sudarymo principus, taikymo tikslingumą;
5. Gebės paskaičiuoti elektros tinklo elementų reikiamą galią, elektros energijos technologines sąnaudas;
6. Žinos pastočių savųjų reikmių schemas bei supras kaip parinkti jų elementus;
7. Nagrinės elektros tinklo elementus įvairiais režimais, žinos normalių ir poavarinių režimų skaičiavimų metodus;
8. Gebės dirbti įvairiomis taikomosiomis programomis;
9. Išmanys projektavimo stadijas ir projekto elektrotechninės dalies dokumentacijos sudėtį;
10. Žinos įvairių montavimo ir paleidimo- derinimo darbų saugaus atlikimo reikalavimus, parinks priemones dirbančiųjų saugumo užtikrinimui, supras priešgaisrinės saugos, gamtosaugos ir ekologijos reikalavimus, susijusius su statybine montavimo veikla;
11. Išmanys elektros įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti taisykles ir procedūras, žinos projektinės ir eksploatacinės dokumentacijos privalomą apimtį ir atliktų montavimo darbų atidavimo užsakovui tvarką;
12. Supras elektrinių ir elektros tinklų elektros įrenginių darbo režimo palaikymo svarbą, operatyvinio darbo ir eksploatuojamų elektros įrenginių priežiūros darbų apimtis bei reikalavimus, užtikrinant patikimą jų funkcionavimą;
13. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais;
14. Nagrinės elektros tinklų elementų patikimumo rodiklius ir vertins elektros energijos vartojimo efektyvumą;
15. Analizuos techninį ekonominį priimamų sprendimų pagrindimą, pateiks rezultatų praktines išvadas;
16. Nagrinės rinkodaros sistemą;
17. Organizuos rinkos tyrimą ir įvertins tyrimų rezultatus;
18. Sudarys nesudėtingo objekto elektrotechninės dalies techninį projektą, parinks įrenginius, pateiks ekonominį vertinimą atsižvelgiant į etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes;
19. Išmanys elektros įrenginių montavimo darbus, darbų inžinerinį paruošimą, gebės ekonomiškai organizuoti bei vykdyti įrenginių montavimą atsižvelgiant į pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus;
20. Gebės eksploatuoti elektros tinklo įrenginius, pagal metodinius nurodymus tvarkys techninius eksploatavimo dokumentus;
21. Išsiaiškins būdingus elektros įrenginių gedimus ir pažeidimus, nagrinės elektros įrenginių remonto technologijas ir jų specifiką, sudarys elektros įrenginių remonto, techninės priežiūros, kompleksinių bandymų, atsarginių dalių poreikio planus;
22. Supras kaip sudaryti tinkamas sąlygas įmonei (padaliniui) funkcionuoti, aprūpinti darbo vietas reikiamais ištekliais, skirstyti darbus pagal veiklos pobūdį, rengti sąmatinę dokumentaciją, išmanys darbo normavimo principus, teisinius apskaitos ir kokybės kontrolės pagrindus, bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
23. Kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuos energetines sistemas, supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
24. Nagrinės įmonės (padalinio) ūkinę veiklą bei finansinę būklę ir įvertins rinkodaros įtaką konkurencingumui, lanksčiai ir nestereotipiškai vertins reiškinius, bendradarbiaus su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais;
25. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą naujausią informaciją, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus;
26. Gebės reikšti mintis tiek žodžiu ir tiek raštu ne tik gimtąja kalba bet ir užsienio kalba bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
27. Gebės konceptualiai ir vaizdžiai reikšti savo idėjas bei interpretuoti mintis, faktus skirtinguose profesinės veiklos kontekstuose realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje;
28. Gebės analitiškai, kritiškai bei savarankiškai mąstyti, gebės spręsti problemas ir priims loginius sprendimus;
29. Gebės taikyti įgytas žinias sprendžiant praktinius inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje;
30. Orientuosis elektros ūkio struktūroje, nagrinės ekonomikos pagrindus ir jos reguliavimo dėsnius, įvertins pasirinktos verslo aplinkos galimybes esant skirtingai konkurencinei aplinkai;
31. Vertins ekonominių reiškinių padarinius, nagrinės Lietuvos Respublikos įstatymus reglamentuojančius įmonės (padalinio) kūrimą ir jos veiklos organizavimą, žinos kaip parengti įmonės (padalinio) verslo planą.
Elektros skirstomųjų tinklų specializacija:
1. Gebės vertinti elektros kokybės užtikrinimo svarbą eksploatuojant ir projektuojant elektros tinklus. Nagrinės techninių sąlygų sudarymo tvarką;
2. Gebės analizuoti elektros tinklą, sudaryti tinklo atstojamąją schemą, atlikti skaičiavimus ir parinkti elektros tinklų pirminių ir antrinių grandinių elementus. Žinos elektros kokybės palaikymo priemones;
3. Supras pirminių, savų reikmių, relinės apsaugos ir automatikos, distancinio valdymo, signalizacijos, blokuočių įrenginių paskirtį, ekonomiškai pagristo varianto parinkimą ir gebės pateikti techninį ir ekonominį priimamų sprendimų pagrindimą bei supras saugaus eksploatavimo sąlygas, nagrinės relinės apsaugos ir automatikos principinių ir montavimo schemų sudarymą;
4. Žinos loginės algebros pagrindus. Nagrinės universaliųjų ir specialiųjų loginių valdiklių programavimo, diagnostikos principų taikymo galimybes;
5. Žinos reikalavimus pirminių įrenginių, relinės apsaugos ir automatikos, distancinio valdymo, signalizacijos, blokuočių, matavimo įrenginių eksploatavimui ir operatyviniam aptarnavimui, žinos remonto poreikio nustatymo principus, darbų saugos reikalavimus eksploatuojant elektros įrenginius, pirmosios pagalbos teikimo reikalavimus.
Įmonės elektros ūkio specializacija:
1. Mokės skaityti projektų brėžinius ir elektrines schemas, nagrinės techninę dokumentaciją;
2. Parinks galios ir apšvietimo grandinių elementus ir saugiai eksploatuos galios ir apšvietimo tinklus;
3. Ves elektros energijos apskaitą ir nustatys efektyviausius elektros įrenginių darbo režimus;
4. Supras elektros energijos vartotojo pareigas ir atsakomybę;
5. Žinos personalo, aptarnaujančio įmonės ūkį, kvalifikacijas;
6. Išmanys elektros įtaisų patikimumo teorijos pagrindus, vertins pagrindinių mazgų patikimumą;
7. Supras bendruosius ir patikimumo bandymus, atliks elektros įrenginių patikimumo rodiklių skaičiavimus;
8. Išmanys apie transformatorių ir elektros mašinų eksploataciją;
1. Išmanys apie elektros įrenginių diagnostiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas dar¬bas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Utenos kolegijoje studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo %20tvarka_2017-03-21.pdf).
Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (15 ECTS): Profesinės kalbos kultūra; Specialybės užsienio kalba; Teisės pagrindai; Filosofija arba Sociologija arba Bendravimo psichologija.
Studijų krypties dalykai (102 ECTS):
Matematika; Fizika; Chemija; Elektronika; Elektrotechnika; Medžiagotyra; Informacinės technologijos; Inžinerinė ir kompiuterinė grafika; Darbo ir civilinė sauga; Automatinio valdymo teorija; Elektros mašinos ir transformatoriai; Elektriniai matavimai; Elektros energijos gamybos technologijos; Elektros tinklai ir sistemos; Programavimo pagrindai; Mikroprocesoriai ir valdikliai; Elektros pavaros ir jų valdymas; Mechatronikos pagrindai; Elektros įrenginių montavimas ir eksploatavimas; Elektrinės ir pastotės; Ekonomikos pagrindai; Vadybos pagrindai.
Praktikos (30 ECTS): Informacinių technologijų praktika; Pažintinė praktika; Elektrinių matavimų praktika; Elektros įrenginių montavimo praktika; Technologinė praktika; Baigiamoji praktika.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS)
Specializacijos dalykai (12 ECTS)
Baigiamojo darbo rengimas (12 ECTS)
Specializacijos:
Elektros skirstomųjų tinklų specializacija: Elektros skirstomųjų tinklų automatizavimas; Elektros skirstomųjų tinklų projektavimas; Elektros skirstomųjų tinklų eksploatavimas;
Įmonės elektros ūkio specializacija: Elektros įrenginių patikimumas ir eksploatacija; Elektros įranga, tinklai ir jų projektavimas; Vartotojo elektros ūkis.
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai: Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija
Laisvai pasirenkami dalykai: 3 dalykai iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo (https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/LPD_2018-2019_Bendras.pdf).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, įgijęs Inžinerijos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti įvairiose elektros energetikos inžinerijos šakos įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Elektros inžinerijos studijų krypties programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28