Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Agroverslų technologijos (anglų k. - Agrobusiness Technologies)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Studijų krypties šaka

Žemės ūkio technologijos

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2023-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Agroverslų technologijos_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531IX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550811

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti žemės ūkio mokslų profesinius bakalaurus mokančius planuoti, organizuoti ir valdyti specializuoto ūkio veiklą, parenkančius ir vykdančius augalininkystės ir gyvulininkystės technologijas, organizuojančius žemės ūkio produkcijos realizavimą ir užtikrinančius žemės ūkio produktų kokybę, gebančius įkurti įmonę ir kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Studijų rezultatai:
1. Auginti augalus ir gyvulius pagal įvairias technologijas, analizuoti technologijų pasirinkimo galimybes.
2. Planuoti ir organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą specializuotoje įmonėje
3. Organizuoti žemės ūkio produkcijos laikymą ir realizavimą,
užtikrinant kokybę
4. Gebėti įvertinti žemės ūkio verslų aplinką ir verslo kūrimo (plėtros) galimybes.
5. Priimti žemės ūkio verslo įmonės valdymo sprendimus
6. Išugdyti holistinį požiūrį, priimant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, ekologiškumą, estetiškumą, išvaizdą ir įtaką aplinkai.
7. Ugdyti gebėjimus reikalingus darbo laiko planavimui, nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, inovacijų paieškai ir pasirengimui mokytis visą gyvenimą.
8.1. Įvertinti sodininkystės ir daržininkystės verslo aplinką ir produktų rinką (1 specializacija)
8.2. Vertinti ekologinio ūkininkavimo sąlygas (2 specializacija)
8.3. Indentifikuoti draudimo rizikas ir įvertinti draudimo produktų savybes (3 specializacija)
9.1. Planuoti ir organizuoti sodininkystės ir daržininkystės prekinę gamybą (1 specializacija)
9.2. Taikyti ekologinės gamybos ūkio technologijas (2 specializacija)
9.3. Valdyti draudimo produktus ir klientų aptarnavimo procesą (3 specializacija)
10.1. Užtikrinti sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybę (1 specializacija)
10.2.Užtikrinti ekologinių produktų kokybę (2 specializacija)
10.3.Administruoti draudimo žalas (3 specializacija)

Mokymo ir mokymosi veiklos: vykdomas į studentus orientuotas mokymas ir mokymasis, akcentuojant studento savarankišką darbą, pagrįstą problemų sprendimu ir naudojantis mokslinių tyrimų rezultatais.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studijavimo pasiekimams vertinti taikomas kaupiamasis
vertinimas, kurį sudaro egzamino, praktinių ir savarankiškų darbų įvertinimai.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditų:
Užsienio kalba, Informacijos technologijos, Socialinė psichologija, Profesinė kalba.
Studijų krypties dalykai – 135 kreditai:
Ekonomikos pagrindai, Agrochemija, Žemdirbystė, Aplinkos apsauga, Augalininkystės technologijos, Žemės ūkio darbų mechanizavimas, Augalų apsauga, Žmogaus sauga, Ekologinės gamybos pagrindai, Agroverslai, Sodininkystės ir daržininkystės technologijos, Gyvulininkystės technologijos, Geoinformacinių sistemų pagrindai, Augalininkystės produktų laikymas ir kokybės kontrolė, Žemės ūkio rinkodara, Prekybos pagrindai, Žemės ūkio apskaita ir finansai, Žemės ūkio verslo planavimas ir organizavimas, Teisės pagrindai, Rizikų valdymas agrariniame sektoriuje.
Profesinės veiklos praktikos – 33 kreditai:
Technologinė praktika, Profesinės veiklos praktika 1, Profesinės veiklos praktika 2, Profesinės veiklos praktika 3, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 11 kreditų.

Studento pasirinkimai:
Specializacijos:
Sodininkystės ir daržininkystės prekinės gamybos specializacija – 21 kreditas:
Sodo ir daržo produktų gamybos valdymas, Sodo ir daržo produktų kokybė ir jos kontrolė, Sodo ir daržo augalų apsauga, Sodo ir daržo darbų mechanizavimas, Specializacijos praktika 1.
Ekologinės gamybos specializacija – 21 kreditas:
Agroekologija, Ekologinės gamybos technologijos, Ekologiniai produktai ir jų kokybė, Ekologinio žemės ūkio ekonomika, Specializacijos praktika 2.
Agrarinio sektoriaus draudimas – 21 kreditas:
Draudimo paslaugų rinka, Draudimo paslaugų ir produktų pardavimas, Draudimo veiklos organizavimas, Draudimo paslaugų valdymas, Specializacijos praktika 3.
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai:
Agroinovacijos ir maisto technologijos, Aplinkosaugos vadyba / Taikomųjų tyrimų metodologija, Dekoratyvinė sodininkystė ir gėlininkystė / Mobiliosios aplikacijos duomenų surinkimui ir vizualizavimui.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų dalykai gali būti dėstomi virtualioje mokymo-mokymosi aplinkoje Moodle.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai agroverslų technologais gali dirbti žemės ūkio gamybos organizacijose, žemės ūkio, žemės ūkio produkcijos prekybos organizacijose, kurti savo ūkius.

Tolesnių studijų galimybės: Kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas. Į antrosios pakopos studijų programas absolventai priimami universitetų nustatyta tvarka. Baigus šią studijų programą studijas galima tęsti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, užsienio šalių žemės ūkio mokslų krypties universitetuose.