Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biomedicininė diagnostika (anglų k. - Biomedical diagnostics)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Biomedicinos diagnostika

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Biomedicinos technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Biomedicininės diagnostikos studijų programa skirta rengti aukštojo koleginio išsilavinimo biomedicinos diagnostikos specialistus, kurie gebės dirbti Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sektoriuje, atlikdami žmonių diagnostinius tyrimus.
Studijų rezultatai:
Rinkti ir interpretuoti duomenis, būtinus socialinėms, etinėms problemoms spręsti. Taikyti informacines technologijas. Demonstruoti socialinį atsakingumą ir pilietiškumą. Tikslingai reflektuoti ir argumentuoti. Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus. Paruošti darbo vietą ir priemones laboratoriniam tyrimui
atlikti. Apžvelgti aplinkos veiksnių poveikį individo sveikatai. Pagrįsti higienos reikalavimus laboratorijoms ir darbo
aplinkai. Paaiškinti organizmo sandarą, organų ir sistemų funkcijas. Dirbti sveikatos priežiūros komandoje ir bendradarbiauti su
kitais sektoriais. Bendrauti ir perteikti informaciją savo kompetencijos ribose. Taikyti profesinėje veikloje sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas. Imti ir priimti ėminius. Atlikti ar padėti atliekant laboratorinius tyrimus. Apibūdinti patologinius procesus žmogaus organizme. Palyginti laboratorinių tyrimų rezultatus su norma. Kontroliuoti laboratorinių tyrimų kokybę visais laboratorinių tyrimų atlikimo etapais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukianti paskaita; Atvejo analizė; Dokumentų analizė; Demonstravimas; Kryptingi klausimai; Klausimynas; Individualus darbas; Literatūros studijavimas; Darbas su laboratorine įranga; Darbas grupėmis; Situacijų modeliavimas; Klausimai-atsakymai; Minčių žemėlapis; Situacijų analizė; Probleminis dėstymas; Literatūros analizė; Argumentai „už“ ir „prieš“; Stebėjimas; Tyrimo metodikų analizė; Tyrimo atlikimas; Diskusija; Iliustraciniai laboratoriniai darbai; Tiriamieji metodai (informacijos paieška, loginės schemos kūrimas, projekto rengimas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Filosofija/Sociologija; Specialybės kalba; Informacinės technologijos; Užsienio kalba; Teisės pagrindai; Taikomieji tyrimai ir statistika; Anatomija; Chemija; Citologija, histologija ir histologinė technika; Profesinė etika; Fiziologija; Biomedicininė fizika; Medicininės procedūros; Pirmoji medicinos pagalba; Mikrobiologiniai tyrimai; Psichologija; Patologinė anatomija ir fiziologija; Kokybės vadyba; Organizmo skysčių ir išskyrų laboratoriniai tyrimai; Biocheminiai tyrimai; Žmogaus genetika; Hematologiniai tyrimai; Klinikinė patologija; Farmakologija; Visuomenės sveikata; Sveikatos sistemos vadyba; Molekuliniai diagnostiniai tyrimai; Imunologiniai ir infekcijų serologiniai tyrimai; Pirmoji profesinės veiklos praktika; Antroji profesinės veiklos praktika; Trečioji profesinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika; Profesinio bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Toksikologija; Alergologija; Taisyklingo sportavimo principai; Masažas; Šeimos planavimas ir konsultavimas; Sveikos gyvensenos pagrindai; Fizinių ypatybių lavinimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojant šioje studijų programoje daug dėmesio skiriama mokslu grįstos praktikos pritaikymui, inovatyvių biomedicinos tyrimų studijavimui. Visos profesinės veiklos praktikos atliekamos įvairiose sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigų, visuomenės sveikatos centrų laboratorijose, mokslinių tyrimų bei kitose įstaigose, atliekančiose žmonių diagnostinius tyrimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-22