Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dantų technologija (anglų k. - Dental technology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Studijų krypties šaka

Dantų technologijos

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Dantų technikas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos dantų technikus, gebančius: savarankiškai gaminti dantų protezus ir ortodontinius aparatus, parenkant medžiagas, įrangą ir įvairias gamybos technologijas, diegti naujas dantų protezų gamybos technologijas, pagrindžiant tyrimais, bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais ir organizuoti dantų technikų laboratorijos veiklą.
Studijų rezultatai:
1. parinkti medžiagas dantų protezui ar ortodontiniam aparatui gaminti;
2. saugiai dirbti dantų protezų gamybai skirtais darbo įrankiais ir prietaisais;
3. taikyti dantų protezo ar ortodontinio aparato gamybai atitinkamas technologijas;
4. modeliuoti ir konstruoti dantų protezą;
5. gaminti dantų protezus ir ortodontinius aparatus;
6. taisyti dantų protezus ir ortodontinius aparatus;
7. bendradarbiauti su gydytoju odontologu;
8. bendrauti su pacientais/klientais ir kitais su protezavimo procesu susijusiais asmenimis;
9. organizuoti laboratorijos veiklą;
10. plėtoti ir taikyti dantų techniko praktiką sveikatos priežiūros sistemoje;
11. taikyti profesinėje veikloje sveikatos priežiūros teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas;
12. planuoti, vykdyti ir skleisti mokslinius dantų technikystės tyrimus;
13. tobulinti profesinę kvalifikaciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, simuliacijos pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai. Probleminio mokymo metodai dalykų studijose: atvejų analizė mažose grupėse, įtraukia studentus į konfrontaciją su praktikos problemomis stimuliuojančiomis jų savarankišką mokymąsi, realizuos tarpdisciplininę žinių ir įgūdžių integraciją, sprendžiant realias gyvenimiškas situacijas, o dėstytojo funkciją pakeičia į konsultanto ir padėjėjo funkciją. Konstrukcionistinis mokymo metodas. Mokymasis geriausiai vyksta tada, kai besimokantysis aktyviai kuria realaus pasaulio objektus. Tokį mokymąsi realizuoti padeda ne tik informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), bet ir periimama kitų patirtis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o specialybinių dalykų, ugdančių specialiąsias dalykines kompetencijas, egzaminavimo forma – objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija, pasitelkiant simuliuotus ir/ar muliažuotus pacientus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso: 15 ECTS): profesinė aplinka, profesinė kalba ir žmogaus sauga;
Studijų krypties dalykai (iš viso: 135 ECTS): anatomija ir fiziologija, bendravimo psichologija, dantų funkcinė anatomija ir modeliavimas, dantų techninės medžiagos, infekcijos kontrolė odontologijoje, išimamų plokštelinių protezų gamybos pagrindai, laikinų fiksuotų dantų protezų gaminimo pagrindai, taikomųjų tyrimų metodologija, bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai, lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika, lietų restauracijų gaminimo technika, sveikatos vadybos ir ekonomikos pagrindai, dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologija, lanko atraminių dantų protezų gaminimo technologija, metalo keramikos dantų protezų gaminimo technika, pirmosios medicinos pagalba, bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo technika, kombinuotų lanko atraminių dantų protezų gamybos technologija, ortodontiniai, veido žandikaulių gydomieji aparatai bei protezai, plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos (96 ECTS).
Praktikos vyksta trimis etapais (20 savaičių): 2 semestre – pažintinė praktika (6 ECTS); 4 semestre mokomoji praktika (9 ECTS); 6 semestre – pagrindinė praktika (15 ECTS). Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamuoju darbu 9 (ECTS). Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje (15 ECTS) estetinis dantų kietųjų audinių restauravimas, implantų technika, išimamų dantų protezų estetika ir funkcija, baigiamoji praktika ir supervizija (6 ECTS – 4 savaitės).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai (iš viso 6 ECTS): burnos ligos ir sveikata, burnos ligų profilaktika, medicinos filosofija, moralės filosofija, karjeros projektavimas, tarpkultūrinė kompetencija. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditai studijų programos apimties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Įrengta moderni mokymo bazė, atliepiant pažangą dantų technikystėje. Studijų procese taikomos pažangios dantų protezų gaminimo ir skaitmeninės technologijos. Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dantų technologijos studijų programos absolventai galės dirbti dirbti dantų technikų smulkiose, vidutinėse ir didelėse dantų protezavimo laboratorijose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją. Baigę studijų programą ir įgyję dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją, galės vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: parinks medžiagas, įrangą ir technologijas; gamins dantų protezus ir ortodontinius aparatus; bendraus/bendradarbiaus su kitais sveikatos priežiūros komandos nariais, su pacientais/klientais, tiekėjais; organizuos dantų techniko laboratorijos veiklą; plėtos profesinę elgseną ir tobulės profesiniame lygmenyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Dantų technologijos koleginių studijų programą ir įgijus dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti pagal universitetines biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties programas LSMU, VU arba pagal socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo arba sveikatos edukologijos studijas MRU.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 08