Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dantų technologija (anglų k. - Dental technology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Studijų krypties šaka

Dantų technologijos

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Dantų technikas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistą, gebantį savarankiškai gaminti išimamuosius, neišimamuosius, lankinius dantų protezus ir ortodontinius aparatus, atliekantį sudėtingas užduotis pritaikant naujas dantų protezų gamybos technologijas, gebantį organizuoti dantų protezų gaminimo laboratorijos veiklą, bendradarbiauti su gydytoju odontologu, bei kitais sveikatos priežiūros specialistais.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1.parinkti medžiagas dantų protezui ar ortodontiniam aparatui gaminti;
2.pritaikyti darbo įrangą ir prietaisus dantų protezų gamybai;
3.nustatyti technologijas skirtas dantų protezo ar ortodontinio aparato gamybai;
4.modeliuoti ir konstruoti dantų protezą;
5.gaminti dantų protezus ir ortodontinius aparatus;
6.vertinti dantų protezus ir ortodontinius aparatus;
7.plėtoti dantų protezų laboratorijos veiklą;
8.bendradarbiauti su gydytoju odontologu ar kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais;
9.dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai. Į studentus orientuotas studentų savarankiškas darbas. Paskaitos, laboratoriniai darbai, individualios užduotys, mokomosios literatūros analizė, seminarai, klinikinio atvejo analizė, egzaminai, baigiamojo darbo rengimas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis.
Dalyko studijų rezultato vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu.
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema
(kaupiamasis vertinimas). Studijų programos dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus, rašomi referatai, kontroliniai darbai, testai. Aprašomi ir žodžiu ginami atlikti laboratoriniai darbai.
Galutinį įvertinimą ( pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų, savarankiško darbo ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditų: filosofijos įvadas, specialybės kalbos kultūra ir valdymas, užsienio kalba, psichologijos pagrindai, informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai -135 kreditai:
verslo ekonomika ir vadyba, taikomųjų tyrimų metodologija, pirmoji medicinos pagalba, anatomija, patologija, fiziologija, žmogaus sauga, teisės pagrindai, aplinka ir sveikata, dantų estetika, piešimas ir modeliavimas, dantų technologijos medžiagos, išimamųjų dantų protezų gaminimo pagrindai, technika ir technologijos, neišimamųjų išimamųjų dantų protezų gaminimo pagrindai, technika ir technologijos, lankinių dantų protezų gaminimo pagrindai, technika ir technologijos. Praktikos- 36 kr., baigiamasis darbas- 9 kr.
Studentai egzaminų, profesinės veiklos praktikų bei baigiamojo darbo metu demonstruoja pasiektus studijų rezultatus, profesinės veiklos praktika „Dantų protezų gaminimo technika“, baigiamoji praktika, baigiamasis darbas.
Gilesnė specializacija toje pačioje kryptyje – 21 kreditai:
Plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos, neišimamieji dantų protezai su keraminėmis medžiagomis, kombinuoti lankiniai dantų protezai, implantologija.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai:
Studijų programa siūlo: Paveldimumo tyrimo metodai, burnos ir dantų ligos, veido ir dantų estetika. Laisvai pasirenkamieji dalykai iš KK sąrašo http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai- pasirenkamieji-dalykai/

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai mokosi užsienio kalbą, taip pat turi galimybę atlikti profesinės veiklos ir baigiamąją praktiką įvairiuose užsienio šalyse (Vokietija, Norvegija, Amerika, Estija , Latvija). Erasmus programa leidžia studentams vykdyti mainų programą su Vokietijos, Maltos, Norvegijos dantų protezų gaminimo laboratorijomis.
Studentus tikslingai motyvuoja absolventų Alumni klubas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gebės dirbti dantų techniku dantų protezų gamybos laboratorijose, protezavimo klinikose. Dantų technikas pagal įgytą profesinę kvalifikaciją gamins užsakytus medicinos prietaisus ( dantų ir veido žandikaulių protezus, ortodontinius įtaisus ir įtvarus).
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas galės tęsti artimos medicinos technologijos studijų krypties universitetinio bakalauro ir magistrantūros studijų programas Lietuvoje.