Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geologija (anglų k. - Geology)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Geologija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Žemės mokslai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Geologija_M_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211CX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470532

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos universalius geologus, kurių intelektiniai ir praktiniai įgūdžiai atitiktų šiuolaikinius mokslus apie Žemės ir žiniomis paremtas technologijas, turinčius išsamias geologijos žinias ir supratimą, gebančius veiksmingai juos taikyti moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje, analizuoti, kritiškai ir sistemingai vertinti informaciją bei duomenis, kurti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų naujoves srityse, susijusiose su mokslais apie Žemę, kompleksiniuose aplinkos tyrimuose ir įvairiose ekonominės plėtros srityse, nepriklausomai spręsti geologines problemas šiuolaikinių mokslo pasiekimų kontekste; gebančius konkuruoti nacionalinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje.
Studijų rezultatai:
Geologijos antros pakopos studijų programos studijų rezultatai – įgytos išsamios geologijos žinios ir svarbiausių principų supratimas, studento, kaip specialisto ir asmenybės susiformavimas, įgyti asmeniniai, socialinius ir specialieji gebėjimai:
• gebėjimas suprasti Žemės sandarą, sudėtį ir raidą, Baltijos šalių ir Europoje geologinę sandarą, kaip pasaulio geologinės sistemos dalį;
• gebėjimas suprasti ir paaiškinti geologinę aplinką, geologinius procesus, jų mechanizmų ir raidos pažinimo principus ir metodus;
• gebėjimas atlikti geologinius tyrimus, kartografavimą, gamtinių išteklių žvalgybą, naudojant lauko ir laboratorinius tyrimų metodus ir būdus, įvertinti ir apibendrinti rezultatus;
• gebėjimas dirbti grupėje ir individualiai, planuoti ir organizuoti veiklą, rasti informaciją, tobulinti žinias ir supratimą, taikyti jas praktikoje, nuolat mokytis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, diskusijos, seminarai, projektų rengimas ir pristatymas, profesinė praktika, dalyvavimas katedros vykdomuose moksliniuose projektuose, siekiant vystyti profesinius įgūdžius ir pasirengti ateities karjerai. Taip pat tokie dalykai kaip Tiriamojo darbo projektas ir Magistro baigiamasis darbas ne tik reikalauja įvairių dalykų žinių bei gebėjimo taikyti žinias praktikoje, atlikti geologinius tyrimus, bet ir plėtoja mokslinių tyrimų įgūdžius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindiniai įgytų žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo būdai yra egzaminas ir darbų gynimas. Apibendrinantis vertinimas paprastai yra papildomas formuojančiu vertinimu, studijų kokybė kurso metu vertinama nuolat, siekiant didinti studentų aktyvumą. Tarpinių patikrinimų, seminarų, kursinių darų ir pristatymų vertinamai prisideda prie galutinio pažymio. Mokslinio darbo projekto, Profesinės praktikos ir Magistro baigiamojo darbo rezultatai vertinami kolektyviai (paskirtos dėstytojų komisijos). Studento žinios ir gebėjimai egzamino metu vertinami balais nuo 1 iki 10. Galutinį dalyko vertinimą sudaro egzamino vertinimas ir, jeigu tai numatyta, kaupiamasis ar sudėtinis balas, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal dalyko apraše numatytas proporcijas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 120 kreditų (kr.):
• 55 kr. privalomieji studijų krypties dalykai (Nuosėdinių uolienų tyrimo metodai, Sedimentologija, Taikomoji geochemija, Jūrų ir vandenynų geologija, ir kt.), kai kurie iš jų yra orientuoti į praktinį rengimą profesinei veiklai (pirmųjų studijų metų Mokslinio darbo projektas orientuota į Magistro baigiamąjį darbą, Profesinė praktika ir kt.);
• 25 kr. pasirenkamieji studijų krypties dalykai;
• 40 kr. Magistro baigiamasis darbas, įskaitant susijusį antrų metų Mokslinio darbo projektą skirtą studentų įtraukimui į mokslinius tyrimus.
Studentų pageidavimu gali būti sudarytas individualus studijų planas pagal poreikį įtraukiant kitų studijų programų dalykus.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Geologijos programą baigę absolventai gali dirbti visose su geologiniais klausimais susijusiose srityse, kur sprendžiami geologinių tyrimų, žemės gelmių ir jų išteklių racionalaus naudojimo ir apsaugos, gamtonaudos ir gamtosaugos, mokslinių tyrimų klausimai, t.y. privačiose geologinėse bendrovėse: geofizinius, ekogeologinius ir kt. tyrimus vykdančiose įmonėse ir bendrovėse; privačiose naftos gavybos ir nemetalinių naudingųjų išteklių gavybos įmonėse; mokslo įstaigose; valstybinėse sektorinėse įstaigose: Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos; įvairiuose Aplinkos ministerijos padaliniuose; savivaldybėse, valstybinėse energetikos įmonėse; Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.
Tolesnių studijų galimybės:
Geologijos studijų programos absolventai gali tęsti studijas geologijos bei kitų gamtos mokslų krypčių doktorantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.