Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kartografija (anglų k. - Cartography)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Gamtinė geografija

Studijų krypties šaka

Kartografija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fiziniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-217 VU_Cartography MA.pdf

Valstybinis kodas

6211CX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470530

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti plataus profilio kartografijos specialistus, galinčius savarankiškai ir nuosekliai vykdyti gamtos ir visuomenės procesų bei reiškinių mokslinius tyrimus, jų erdvinės sklaidos analizę bei prognostinį kartografinį modeliavimą, reikalingą visuomenės praktinių siekių realizavimui.
Studijų rezultatai:
• Žinoti ir gebėti paaiškinti gamtinių ir antropogeninių struktūrų kompleksinės sąveikos ir funkcionavimą, subalansuotos plėtros principus, jų sisteminį ir kritinį vertinimą;
• Suprasti chorologinį ir chronologinį geografinių sistemų būvį;
• Įvaldyti kartografinį modeliavimą, taikomą tarpdisciplininiuose tyrimuose;
• Realizuoti kartografinių tyrimų novatoriškumą, pritaikomumą ir vaizdumą; formuluoti mokslinių ir taikomųjų tyrimų siekius, turinį ir galimus rezultatus;
• Gebės strategiškai analizuoti ir įvertinti kartografinių projektų poreikius ir sudėtingumo laipsnį;
• Gebės formuluoti mokslo tyrimo rezultatus;
• Gebės atlikti kokybinę ir kiekybinę duomenų analizę; formuluoti ir pristatyti tyrimo rezultatus; analizuoti mokslinę literatūrą, teisinius aktus;
• Gebės taikyti įvairias technologijas Tyrimams, informacijos paieškai, jos vertinimui ir atgaminimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai (raštu arba raštu ir žodžiu). Pratybos, seminarai individualūs studentų praktiniai darbai
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Siekiant būsimiems specialistams išugdyti mokslinio ir praktinio darbo įgūdžius, suteikiant šiuolaikišką kartografijos suvokimą studijų metu dėstomi dalykai, apima tris modulių grupes: kartografinių kūrinių sudarymas ir redagavimas, geoinformacinės sistemos ir jų taikymas, aero – kosminiai bei inžineriniai metodai ir jų taikymas.
Specializacija:
Specializacijos dalykai: Kartografinės informacijos sklaida internete, Žemėlapių naršyklės ir elektroninės paslaugos, Specialios paskirties žemėlapiai, GIS modeliai
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti kartografinėse ir topografinėse valstybinėse ir privačiose įmonėse, mokslinėse, savivaldybių ir edukacinėse institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Kartografijos magistrai gali tęsti studijas fizinių ir socialinių mokslų sričių bei artimų mokslų krypčių (fizinės geografijos, matavimų inžinerijos, informatikos, sociologijos) doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.