Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglistika (anglų k. - English Studies)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Anglistika_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211NX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Anglistikos magistrantūros studijų programos tikslas – rengti savarankiškus, kūrybiškus ir nusiteikusius nuolat mokytis anglų literatūros, kultūros ir kalbotyros specialistus, gebančius dirbti su kalbos, literatūros ir kultūros aktualijomis susijusi darbą visuomenės kultūrinės komunikacijos erdvėje (žiniasklaidoje, leidyboje, kultūros organizacijose), taip pat dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą švietimo ir mokslo įstaigose. Anglistikos studijų programa rengia sąmoningas asmenybes, suvokiančias kultūros analitikų ir visuomenės kritikų atsakomybę ir skirtingų kultūrinių tradicijų visuomenės palikimą bei gebančias vertinti šiuolaikinę kultūrinę įvairovę.
Medijų lingvistikos specializacijos tikslas – rengti specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti naujausias medijų lingvistikos žinias ir metodus, analizuoti ir spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su anglų kalbos vartosena įvairiose viešojo bendravimo sferose, kurti šiuolaikinių medijų produktus.

Studijų rezultatai:
Absolventai:
- gebės analizuoti ir sintetinti, interpretuoti ir reikšti savo požiūrį į šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir literatūros reiškinius tarptautinių visuomenės gyvenimo ir mokslo procesų kontekstuose;
- gebės spręsti teorines ir praktines problemas pasitelkdami kritinį ir loginį mąstymą, integruoti ir generuoti naujas idėjas ir naujus sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje;
- išmoks diegti skaitmenines informacijos technologijas savo profesinėje veikloje ir naudoti jas sisteminant kalbos duomenis, analizuojant gautus rezultatus;
- gebės numatyti sprendimo strategiją ir siūlyti galimus sprendimo būdus;
- gebės plėtoti savarankiško mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus: rinkti ir sisteminti empirinę literatūros ir kalbos duomenų informaciją, analizuoti ir sintetinti teorines pozicijas, rašyti vidutinės ir didelės apimties mokslinius tekstus;
- gebės lyginti skirtingų kultūrinių epochų ir socialinių grupių literatūrinės ir rašytinės raiškos bruožus bei mąstymo ypatumus;
- gebės pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje arba tolimesnėje mokslinėje veikloje.
Baigusieji Medijų lingvistikos specializaciją, be to:
- suvoks anglų kalbos funkcionavimo dėsningumus šiuolaikinėse medijose;
- gebės atlikti kintančios kalbinės veiklos įvairiose viešojo bendravimo sferose analizę;
- gebės nustatyti efektyvios profesionalios kalbinės elgsenos kriterijus;
- gebės taikyti kalbines taisykles įvairiose profesionalaus bendravimo situacijose;
- gebės kurti šiuolaikinius medijų produktus anglų kalba.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios, paskaitos, seminarai, konsultacijos, praktinės užduotys, rašto darbai, egzaminai, prezentacijos, grupinės diskusijos, kritinis-analitinis skaitymas, sintezė, apžvalginis skaitymas, reziumavimas, savarankiškas darbas. Interaktyvių paskaitų ir seminarų metu studentai aktyviai dalyvauja diskusijose, rengia pranešimus, rašo darbus dėstytojo siūlomomis bei pačių pasirinktomis temomis.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema. Taikomi tarpiniai atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, namų darbų užduotys, rengiamos prezentacijos). Galutinį vertinimą sudaro tarpinių vertinimų ir egzamino pažymiai.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Anglistikos magistrantūros studijų programą sudaro trys pagrindiniai dalykų blokai: literatūra, kultūra ir kalbotyra, dėstomi anglų kalba. Tai leidžia studentams įgyti gilesnių ir išsamesnių žinių apie šiuolaikinius kalbos tyrimus, anglakalbes kultūras ir literatūros tyrimus, išmokti orientuotis šiuolaikinėje humanitarinėje erdvėje ir kūrybiškai taikyti žinias ir gebėjimus praktikoje. Anglakalbių šalių literatūros ir anglų literatūros istorijos seminaruose aktualinama klasikinė anglų literatūra ir analizuojamos svarbiausios dabartinės Vakarų literatūrologijos problemos. Siūlomos kultūros ir medijų studijos išplečia tradicinę filologo kompetencijos sąvoką.
Programai būdingas nuoseklus dalykų išdėstymas: einama nuo bendresnių prie labiau specializuotų dalykų, paskutiniame semestre daugiausia dėmesio skiriama magistro baigiamajam darbui, kurio gynimu baigiamos studijos.

Specializacijos:
Medijų lingvistikos specializacija. Teorinį programos pagrindą sudaro nauja, sparčiai besivystanti taikomosios lingvistikos tyrimų kryptis – medijų lingvistika, kurios tyrimo objektas yra kalbos funkcionavimas medijose. Trijų semestrų metu studentai šalia pagrindinės Anglistikos programos dalykų studijuos Medijų lingvistiką (3 semestrai po 5 kreditus), Diskurso analizę, Medijų žanrų tipologiją, Politinio diskurso medializavimą (visi po 5 kreditus).

Studento pasirinkimai:
Yra galimybė gilinti literatūrologijos, kultūrologijos, kalbotyros žinias.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Anglistikos programos tarpdiscipliniškumas – tai sąlyga, laiduojanti optimalų būsimojo anglų literatūros, kultūros ir kalbotyros specialisto pasirengimą konkurencijai Lietuvos ir Europos darbo rinkoje. Be to, ji orientuota ne tik į Lietuvos, bet ir į užsienio studentus, atvykstančius į VU pagal ERASMUS+ akademinių mainų programą.
Anglistika suprantama kaip platus tarpdalykinis mokslas, teoriškai ir empiriškai analizuojantis anglų kalbos, kultūros ir literatūros vaidmenį nuolatos kintančioje visuomenėje. Programa neapsiriboja siauros specializacijos ir akiračio specialistų rengimu, bet yra orientuotą į „specialybės“ ribas gebančios peržengti, atsakingos, kūrybingos asmenybės formavimą.
Programą sudaro trys subalansuoti dalykų blokai: kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų plečiamieji ir gilinamieji dalykai.
Studijos neatsiejamos nuo mokymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, ugdymo turinio integracijos principų, aktualių naujausių mokymosi metodų taikymo.
Medijų lingvistikos specializacija yra unikali Lietuvoje, kitos aukštosios mokyklos panašių studijų, susijusių su anglų kalba, nesiūlo.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Anglistikos absolventų karjeros perspektyvos – akademinė sritis (literatūros, kultūros, kalbos moksliniai tyrimai, literatūros ir kalbos dėstymas aukštosiose mokyklose) ir praktinis žinių taikymas (literatūros rengimas publikuoti, vertimas, terminologija, leksikografija, tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir bibliotekose, įvairiose valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose). Be to, absolventai gali dirbti plačiajai visuomenei skirtos literatūros leidyklose; mokslinėje, profesinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje; taip pat literatūros grožinių ir mokslinių tekstų vertėjais. Darbdavių interesus atitinka absolventų analitiniai bei interpretaciniai gebėjimai, plačios žinios apie literatūros funkcionavimo kultūroje šiuolaikinius ir istorinius kontekstus, kritinis mąstymas, dalykinės kompetencijos (gebėjimas kurti mokslinius ir profesinius tekstus ir kt.).

Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigusieji šias magistrantūros studijas gali toliau studijuoti humanitarinių mokslų doktorantūroje arba rinktis kitas šios krypties magistrantūros studijas.