Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinio verslo vadyba (anglų k. - International Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Tarptautinio verslo vadyba_MA (KF)_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211LX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470414

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – rengti šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti tarptautinio verslo įmonėse vidutinio ir aukščiausio lygio vadovais. Siekiama suteikti vadybos, ekonomikos ir kitų susijusių žinių ir praktinių įgūdžių asmenims, siekiantiems karjeros tarptautinėse organizacijose.
Studijų rezultatai:
Geba analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti informaciją iš skirtingų šaltinių, aiškiai ir argumentuotai ją perteikti specialistams ir vartotojams. Geba formuluoti vadybos mokslinę problemą, parinkti ar sudaryti mokslinio tyrimo metodologiją, atlikti tyrimą, siūlyti optimalų problemos sprendimo būdą. Geba pasirinkti verslo vietą, rinką, planuoti išteklius (žmogiškuosius, finansinius, infrastruktūros), taikyti verslo analizės metodus ir priemones vadybos inovacijai rengti ir diegti. Geba plėtoti savo veiklą tarpkultūriniame kolektyve, vadovaudamasis socialine ir etine atsakomybe. Geba integruoti klasikinius ir naujus vadybos principus ir tobulinti tarptautinio verslo valdymo praktiką, reaguoti į naujas tarptautinio verslo plėtros tendencijas ir priimti sprendimus. Geba atlikti tarptautinių rinkų tyrimus, pritaikyti jų rezultatus, pasirenkant produkto kainą, darbo apmokėjimo sistemą, vertinant numatomų investicijų riziką ir pelningumą. Geba modeliuoti savo veiklą vadybos naujoves kuriančioje komandoje, užtikrinti inovatyvios veiklos kokybę ir jos vertinimą. Geba atlikti tarptautinio verslo (šakos, įmonės) strateginę analizę. Geba analizuoti tarptautinius finansus ir taikyti naujausius finansų instrumentus, siekdamas užtikrinti tarptautinės įmonės finansinį gyvybingumą. Geba inicijuoti ir valdyti tarptautinius verslo plėtros projektus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, mokslinės literatūros studijos, demonstravimas, tiriamieji metodai (informacijos paieška, analizė, sprendimų teikimas), atvejo analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Svarbiausios studijų programos „Tarptautinio verslo vadyba“ dalykų grupės apima:
a) tarptautinės įmonės veiklos ir valdymo klausimus („Tarptautinis verslas ir firmų internacionalizavimas“; „Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas“; „Verslo psichologija ir įvaizdžio vadyba“; „Darni verslo vadyba ir visuomenė“; „Atsakingoji lyderystė“);
b) tarptautinės (globaliosios) verslo aplinkos pažinimo ir veiklos joje klausimus („Tarptautinio verslo aplinka“, „Tarptautiniai mainai ir darnus vystymasis“; „Globalioji ekonomika ir darnus vystymasis“; „Transnacionalinių korporacijų socialinė verslo atsakomybė“; „Tarpkultūrinė vadyba“);
c) įmonės prisitaikymo prie tarptautinių rinkų įvairovės klausimus („Tarptautinis marketingas“; „Globalioji strateginė vadyba“; „Tarptautiniai finansai“; „Investicijų valdymas finansų rinkose“; „Globalioji komunikacija ir derybos“).

Nuo antrojo semestro studentai nuosekliai nagrinėja pasirinktą temą teoriniu bei praktiniu aspektu (atlikdami savarankišką tyrimą), antrojo semestro pabaigoje apgindami mokslo tiriamojo darbo teorinę dalį, trečiojo – praktinę dalį, ketvirtojo – Magistro baigiamąjį darbą.
Mokymo plane praktika atskirai nenumatyta, praktinės užduotys integruotos kiekvieno dalyko sudėtyje. Papildomos praktinės žinios įgyjamos bendraujant su į užsiėmimus kviečiamais verslo atstovais.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarptautinio verslo vadybos studijų programa ugdomas holistinis požiūris į tarptautinį verslą, akcentuojant verslo valdymo, vadybos instrumentus ir darnaus vystymosi tendencijas bendroje vadybos mokslo doktrinoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Tarptautinio verslo vadybos studijų programos absolventas gali dirbti vidutinės ir aukščiausios grandies vadovu įvairiuose tarptautinių kompanijų padaliniuose verslo administravimo srityse; nacionalinių kompanijų tarptautiniuose padaliniuose, visų pirma, eksporto ar investavimo užsienyje srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Norėdamas dirbti profesionaliu vadybininku, tarptautinio verslo vadybos magistrantūros studijų programos absolventas gali tęsti studijas vadybos ar ekonomikos srities doktorantūroje.