Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-52

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Verslo vadyba_MA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211LX083

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Tikslas – rengti kvalifikuotus verslo vadybos specialistus, kurie žinodami naujausius vadybos mokslo tyrimus, patys gebėtų atlikti ir pristatyti verslo vadybos fundamentinių arba taikomųjų tyrimų rezultatus ir jais remiantis planuoti, organizuoti, skatinti bei kontroliuoti verslo organizacijos darnų vystymąsi, gebėtų aiškiai ir argumentuotai komunikuoti verslo vadybos temomis, nustatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis.
Studijų rezultatai:
• Žinos vadybos fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, gebės juos sistemingai ir kūrybingai taikyti moksliniuose tyrimuose ir verslo organizacijos problemų sprendimuose.
• Žinos ir gebės taikyti verslo projektavimo, strateginio valdymo, mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus verslo vadybos srityje, o taip pat atliekant mokslinius tyrimus.
• Žinos rinkodaros tyrimų, investicijų valdymo naujausių studijų rezultatus, gebės juos taikyti pasirenkant verslo vadybos sprendimus.
• Žinos organizacinės kultūros, verslo sprendimų, inovacijų naujausias teorijas ir metodus, gebės juos taikyti atliekant mokslinius tyrimus.
• Gebės formuluoti mokslinę problemą, parinkti arba sudaryti mokslinio tyrimo metodologiją, savarankiškai atlikti tyrimą.
• Gebės analizuoti, sintetinti mokslinei ir praktinei veiklai reikalingus tyrimų duomenis, naudotis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis.
• Gebės raštu ir žodžiu pagrįsti mokslinių tyrimų rezultatus, argumentuoti verslo vadybos sprendimus, integruojant vadybos ir kitų mokslinių tyrimų rezultatus.
• Gebės analizuoti verslo aplinką, pasirenkant išteklius, verslo vietą, rinką, kritiškai vertins gaunamą informaciją, taikys verslo analizės metodus ir priemones, verslo strateginiam planui parengti ir įgyvendinti.
• Gebės atlikti rinkos tyrimus, taikyti rinkos tyrimų rezultatus, pasirenkant produkto kainą, darbo apmokėjimo sistemą, vertinant numatomų investicijų riziką ir pelningumą.
• Gebės vertinti ir formuoti organizacinę kultūrą, plėtojant darniai verslą, pasirinkti inovacijų strategijas ir jas įgyvendinti, parengti ir priimti kitus verslo vadybos sprendimus.
• Gebės aiškiai komunikuoti raštu ir žodžiu, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertindamas.
• Gebės dirbti komandoje, organizuoti asmeninę bei grupinę veiklą, atsakyti už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
• Gebės, rasti būdus ir priemones tobulinant jam pavaldžių darbuotojų veiklą.
• Gebės nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokysis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją mokymosi visą gyvenimą kontekste.
• Gebės pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, ir tiriamojo darbo patirtimi bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžiais savarankiškai profesinei veiklai arba moksliniam darbui.
• Gebės priimti inovatyvius verslo vadybos sprendimus, įvertindamas jų etiką ir galimą poveikį visuomenei bei aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, grupiniai darbai, mokslinės literatūros skaitymas ir analizė, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, baigiamojo darbo rengimas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokslinio straipsnio (teksto) analizė, Seminaras, Pratybų atsiskaitymas, Semestro darbas, Probleminių sprendimų užduotis, Mokomosios literatūros skaitymas, Egzaminas, Konsultacijos, Projekto ataskaita, Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, Grupinis darbas, Uždavinio(ų) sprendimas, Žodinis iliustruotas pranešimas, Individualus projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Darni verslo plėtra
Inovacijų strategijos
Investicijų valdymas
Magistro baigiamasis darbas
Mokslinis darbas
Mokslinis darbas 1
Mokslinis darbas 2
Organizacijos pokyčių valdymas
Organizacinės kultūros kūrimas
Paslaugų vadyba
Pažangaus vadovavimo sistema
Personalo valdymo metodologija
Rinkodaros tyrimai
Statistinių analizės metodų taikymas vadyboje
Strateginė rinkodara
Strateginio valdymo metodai
Tarptautinis turizmo verslas
Valdymo teorijos
Verslo komunikacija ir sprendimo priėmimas
Verslo logistika
Verslo projektavimo metodologija
Verslo vertinimas

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentas papildomas žinias kaupia ir gebėjimus ugdo rinkdamasis tris alternatyviai pasirenkamus studijų̨ dalykus iš devynių: Organizacijos pokyčių valdymas; Valdymo teorijos; Tarptautinis turizmo verslas; Paslaugų vadyba; Rinkodaros tyrimai; Verslo vertinimas; Personalo valdymo metodologija; Verslo logistika; Strateginė rinkodara.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Verslo vadybos programos tikslai atitinka Lietuvos profesijų kvalifikatoriaus (kuris atitinka ISCO-081217) 1120 profesijų pogrupio “Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai” aprašą. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, kitų vadovų padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis, planuoja, koordinuoja, vertina visą įmonių arba organizacijų veiklą ir jai vadovauja paprastai pagal direktorių tarybos arba valdymo organo, kuriems jie atsiskaito už vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus, nustatytas rekomendacijas.
Baigę Vadybos ir Verslo administravimo magistro studijų programą gali dirbti tyrinėtojais, konsultantais, padalinio ir organizacijos vadovais bet kurioje verslo organizacijoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantas galės tęsti studijas vadybos arba ekonomikos doktorantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-05-18