Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Verslo administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti aukštos kvalifikacijos verslo vadybininką, gebantį savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą, kurti verslą ir jį valdyti, dirbti samdos pagrindais verslo organizacijų įvairaus lygio valdymo grandyse, gebantį veikti nuolat kintančiame verslo pasaulyje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Apibūdinti pagrindines vadybos mokslo teorijas ir koncepcijas, ekonomikos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius.
2. Apibrėžti verslo organizavimo formų įvairovę, antrepreneriškumo esmę.
3. Nustatyti apsirūpinimo materialiniais ir nematerialiniais ištekliais šaltinius ir jų efektyvaus panaudojimo prielaidas, jų apskaitos bei valdymo metodus.
4. Apibrėžti rinkodaros principus, koncepcijas, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius.
5. Analizuoti ir vertinti organizacijoje ir versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius, procesus ir užtikrinti veiklos kokybę.
6. Analizuoti verslo įmonės funkcinę veiklą, taikant sisteminę prieigą, novatorišką bei globalų požiūrį, išryškinti įmonės tobulinimo būdus.
7. Planuoti, organizuoti, koordinuoti, vadovauti ir kontroliuoti darbuotojų ir padalinių veiklą, siekiant užsibrėžtų tikslų.
8. Taikyti verslo veiklos tyrimo metodus, leidžiančius pažinti įmonės aplinką ir joje vykstančius procesus.
9. Parengti verslo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą bei kontrolę.
10. Naudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes.
11. Taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus, bei teorinius teiginius ar modelius, kuriais grindžiami verslo veiklos sprendimai.
12. Plėtoti mąstymo, bendravimo gebėjimus ir požiūrius, taikant vidinės, išorinės bei tarpkultūrinės komunikacijos modelius.
13. Atlikti individualias ir komandinio darbo užduotis, laikantis lyderystės ir bendradarbiavimo principų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, pratybos, diskusijos, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas, individualios užduotys ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Dalyko studijų rezultatai vertinami semestro metu, rašomi tarpiniai vertinimai, atliekami kontroliniai darbai, aprašomi ir žodžiu ginami praktiniai, savarankiški darbai. Dalyko studijos baigiamos egzamino įvertinimu.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais – 112.
Mikro-makro ekonomika, Verslo matematika ir statistika, Verslo teisė, Informacinės technologijos, Darbo ir civilinė sauga, Vadybos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Rinkodara ir rinkos tyrimai, Personalo valdymas, Inovacijų ir projektų valdymas, Pardavimų valdymas ir logistika, Verslo psichologija, Entreprenerystė, Verslo finansai ir rizikos valdymas, Tarptautinė verslo plėtra/tarptautinė prekyba, Reklamos valdymas/Prekės ženklo valdymas, Vartotojų elgsena/Klientų valdymas, Kursinis darbas.
Profesinė praktika: Pažintinė praktika, Verslumo įgūdžių ugdymas verslo praktinio mokymo firmoje (VPMF), Verslo informacinė sistemos, Elektroninė komercija, Specialybės įgūdžių lavinimo praktika, Strateginis planavimas, Verslo planavimas ir organizavimas, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Klaipėdos valstybinėje kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti tam tikrą dalyką kitoje aukštojoje mokykloje..
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa pasižymi universalumu, kadangi studijos apima bendrąsias verslo sritis, tai jas galima pritaikyti iš esmės visiems tradiciniams verslams (verslo modeliams). Ją rekomenduojama rinktis tiems, kurie nori gilintis į bendrąsias verslo kūrimo, organizavimo ir įgyvendinimo funkcijas. Didelė dalis studijų laiko skiriama profesinės veiklos praktikoms. Užsiėmimai vyksta ne tik Kolegijoje, bet ir verslo įmonėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgiję profesinę kompetenciją, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: verslo įmonės kūrimas; rinkos tyrimas; verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas; įmonės (padalinio veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį; vadovavimas darbuotojams; verslo būklės kontrolė; verslo plėtra.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.