Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6608

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VKK_Verslo Vadyba_pBA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531LX035

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
- Suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus generuoti verslo idėjas, tirti ir analizuoti verslo aplinką, įkurti verslo įmonę, planuoti, organizuoti ir valdyti įmonės verslo procesus, parengti ir priimti efektyvius vadybinius sprendimus, adaptuotis nuolat kintančioje globalioje aplinkoje.
- Ugdyti analitinį, kritinį mąstymą, lyderystės ir kūrybiškumo gebėjimus, formuoti komandinio darbo, verslo tobulinimo projektų rengimo, nuolatinio mokymosi įgūdžius.

Studijų rezultatai:
- Įgyja žinias ir sisteminį supratimą apie skirtingų tipų įmones, jų vidines funkcijas, procesus bei sąsajas su išorinės aplinkos veiksniais ir geba įgytas žinias taikyti nustatant bei sprendžiant įmonės veiklos problemas.
- Žino ir supranta įvairias vadybos bei kitų su ja susijusių mokslų teorijas, ir geba jas taikyti rengiant bei priimant racionaliai pagrįstus vadybinius sprendimus.
- Geba identifikuoti ir apibrėžti verslo, jo plėtros, inovacijų diegimo problemas ir taikyti tinkamus kiekybinius ar kokybinius metodus jų tyrimui.
- Geba analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimo, verslo ir kitų informacijos šaltinių duomenis taikant matematines, statistinės analizės metodikas bei informacinių technologijų galimybes ir panaudoti gautus rezultatus individualių ar grupinių sprendimų priėmimui.
- Geba planuoti, organizuoti, kontroliuoti verslo kūrimo ir veiklos procesus, numatyti ir įvertinti plėtros galimybes šalies ir tarptautinėje rinkoje.
- Geba efektyviai valdyti žmogiškuosius, materialiuosius, finansinius išteklius taikant informacines sistemas irsiekiant užtikrinti veiklos kokybę.
- Geba taikyti inovacijas esamų produktų ir paslaugų vystymui bei naujų kūrimui, nustatyti tikslines rinkas bei efektyviai komunikuoti savo pasiūlymus rinkai naudojant žodines, rašytines bei vizualines priemones.
- Geba kurti profesinės etikos normomis pagrįstus efektyvius bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su darbuotojais, klientais ir verslo partneriais, nuosekliai bei argumentuotai perteikti profesines žinias ir priimamus sprendimus.
- Geba efektyviai komunikuoti valstybine ir užsienio kalba, atsakingai dirbti komandoje bei veikti vietinėje, tarptautinėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.
- Geba savarankiškai mokytis bei prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo profesinių kompetencijų tobulinimą, kritinio, kūrybinio mąstymo lavinimą, verslumo, socialinio atsakingumo, pilietiškumo ugdymą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų dalykų medžiaga įsisavinama ir studijų rezultatai pasiekiami auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinio darbo metu vyksta įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, praktiniai darbai, situacijų sprendimas, atvejų analizė, interaktyvios užduotys, darbas grupėse, konsultacijos. Studento savarankiškas darbas – tai literatūros analizė, pasirengimas seminarams, praktiniams darbams, tarpiniams atsiskaitymams ir egzaminams, projektinių darbų, praktikų ataskaitų, iliustruotų pranešimų rengimas, savarankiškų ir grupinių užduočių atlikimas. Studijų programa baigiama profesinio bakalauro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatų pasiekimas vertinimas viso semestro metu, kurį sudaro: įvairios atliktos auditorinio ir savarankiško darbo užduotys, tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai arba projektiniai darbai. Visos šios kaupiamojo vertinimo dalys turi nustatytą indėlį galutiniame dalyko įvertinime.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
- Bendrieji koleginių studijų dalykai, kurių apimtis 15 kreditų:
Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, Dokumentų valdymas, Užsienio kalba, Sauga ir ekologija
- Studijų krypties dalykai, kurių apimtis 105 kreditai:
Statistika, Verslo teisė, Mikroekonomika, Makroekonomika,Verslininkystė, Verslo tyrimai, Įmonės valdymas, Personalo vadyba, Lyderystė ir pokyčių valdymas, Tarpkultūrinė komunikacija, Tarptautinių projektų vadyba, Verslo finansai, Rinkodara, Verslo valdymo sistemos, Verslo ekonomika, Kokybės vadyba, Logistika ir kt.
- Profesinėms praktikoms skiriama 30 kreditų. Imitacinėje bendrovėje atliekama verslumo įgūdžių ugdymo praktika, verslo įmonėse – pasirinktos specializacijos profesinė ir baigiamoji praktikos.
Specializacijos:
- Prekybos verslo vadyba
- Elektroninio verslo vadyba
Studento pasirinkimai:
- Pasirinkus Prekybos verslo vadybą, studijuojami dalykai, kurių apimtis 21 kreditas:
Tarptautinė prekyba, Prekybos rinkodara, Prekybos proceso organizavimas, Prekių kokybė ir sauga, Pardavimo valdymas.
- Pasirinkus Elektroninio verslo vadybą, studijuojami dalykai, kurių apimtis 21 kreditas:
Elektroninė komercija ir paslaugos, Elektroninė rinkodara, Elektroninio verslo valdymas, Elektroninio verslo technologijos, Verslumas elektroninėje erdvėje.
- Pasirenkamieji dalykai (6 kreditai):
Verslo anglų kalba, Užsienio kalba II, Verslo socialinė atsakomybė, Tarptautinis verslas ir kt.
- Laisvai pasirenkamus dalykus studentai gali rinktis iš Kolegijoje skelbiamo sąrašo arba kitų aukštųjų mokyklų sąrašų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojant programą sudaryta galimybė rinktis specializaciją ir gilintis į prekybos ar elektroninio verslo procesus bei jų valdymo ypatumus. Programa yra integrali, derinanti verslininkystės ir vadybos gebėjimų, inovatyvumo ir kūrybiškumo ugdymą. Akcentuojamas praktinių įgūdžių ugdymas kviečiant dėstyti verslo patirtį turinčius specialistus bei organizuojant užsiėmimus ir atliekant profesines praktikas verslo įmonėse; praktinių verslumo gebėjimų ugdymas imitacinėje bendrovėje kuriant verslą, organizuojant bei modeliuojant jo veiklą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai pasirengę kurti ir vystyti savo verslą, dirbti verslo įmonės padalinio vadovu, projekto vadovu, prekių grupės vadovu, elektroninio verslo įrankių, technologijų ir modelių diegimo organizatoriumi.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.