Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biomedicininė inžinerija (anglų k. - Biomedical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Bioinžinerija

Studijų krypties šaka

Biomedicinos inžinerija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Biomedical engineering_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211EX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti gilesnių elektronikos bei biomedicininės inžinerijos žinių, įdiegti medicininės diagnostikos ir terapijos technologijų tyrimo, kūrimo bei klinikinio diegimo metodus, išugdyti moderniųjų technologijų taikymo įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1
Žino ir supranta žmogaus fiziologiją ir biofiziką;
A2
Nuodugniai žino ir supranta biomedicininių jutiklių veikimo principus, neinvazinės vizualizacijos būdus, duomenų apdorojimo ir statistinės analizės metodus, biosignalų ir medicininių vaizdų apdorojimo metodus;
A3
Gerai žino ir supranta šiuolaikinės diagnostinės ir gydymo medicininės įrangos architektūras ir funkcionavimo metodus;
A4
Žino ir gali kritiškai vertinti naujausius pasiekimus biomedicininės inžinerijos srityje.
Inžinerinė analizė:
B1
Geba identifikuoti, formuluoti ir spręsti netipines biomedicinos inžinerijos srityje iškylančias nepažįstamas, nepilnai apibrėžtas problemas;
B2
Geba panaudoti savo žinias kuriant ir analizuojant matematinius biomedicininių sistemų ir procesų modelius;
B3 Geba analizuoti inžinerinių sprendimų alternatyvas;
B4 Supranta, geba įžvelgti ir analizuoti technologinius, sveikatos, teisinius, medicinos prietaisų reguliacinius, komercinius ir socialinius apribojimus

Inžinerinis projektavimas:
C1
Geba kūrybiškai plėtoti naujas ir originalias idėjas ir sprendimus nepažįstamoms problemoms spręsti naudojant tarpdisciplinines biomedicininės inžinerijos žinias;
C2
Geba naudoti inžinerinį kritinį mąstymą sprendžiant sudėtingus klausimus, dirbant su techniniu ir biomedicininiu neapibrėžtumu bei neišsamia informacija.
C3 Geba apjungti elektronikos, informatikos, mechanikos inžinerinio projektavimo žinias biomedicininėms problemoms spręsti
C4 Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1
Geba identifikuoti, rasti ir gauti reikalingą informaciją, naudotis biomedicininių duomenų ir signalų duomenų bazėmis, kritiškai vertinti turimus duomenis ir gautus rezultatus , daryti išvadas;
D2
Geba projektuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus biomedicinos inžinerijos srityje;
D3
Geba planuoti ir atlikti naujų ir kuriamų technologijų taikymo tyrimus biomedicinos inžinerijos srityje.
D4 Gebėti ištirti naujų ir naujai atsirandančių biomedicininės inžinerijos srityje atsirandančių inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1
Išsamiai supranta taikomus metodus, gali naudotis kompiuterinio modeliavimo metodais ir priemonėmis, įranga, technine literatūra ir biomedicinos informacijos šaltiniais bei duomenų bazėmis;
E2
Gali integruoti žinias iš įvairių inžinerijos ir biomedicinos sričių, ir susidoroti su iškylančiu kompleksiškumu;
E3
Žino ir supranta inžinerinės veiklos organizavimo principus, biomedicininės inžinerijos praktikos etikos, socialinius ir ekonominius aspektus.
E4 Geba priimti argumentuotus inžinerinius sprendimus
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1
Geba savarankiškai ir komandoje dirbti mokslo projektuose ir versle daugiadisciplininėse grupėse;
F2
Geba pateikti žinias apie sveikatą, saugą, teisinius klausimus bei inžinerinės praktikos atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį socialiniu ir aplinkos požiūriu, geba įsipareigoti inžinerinės profesinės praktikos etikos, atsakomybės ir normų klausimais;
F3
Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Gali efektyviai bendrauti žodžiu, raštu ir daugialypės terpės pagalba, pristatant tyrimų rezultatus ir praktinius sprendimus mokslo ir praktikos bendruomenėms, įvairioms klausytojų auditorijoms.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama ir praktiniai gebėjimai vystomi studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas: paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos ir seminarai. Studento savarankiškas darbas: teorinės medžiagos įsisavinimas, semestro darbų ataskaitų rengimas, savarankiškas tiriamasis darbas magistro projekto tematika, pasirengimas egzaminams. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu arba žodžiu, kolokviumas, kontroliniai darbai pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis, laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas, mokslinio straipsnio analizė, žodiniai ir stendiniai pranešimai. Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Biomedicininės inžinerijos metodologija, Žmogaus fiziologinės sistemos, Biofizika, Skaitmeninis signalų apdorojimas, Medicininė elektroninė įranga, Žmogaus ir kompiuterinės technikos sąveika, Biomedicininių signalų skaitmeninis apdorojimas, Vizualizavimo metodai medicinoje, Eksperimentinė biomechanika, Ultragarsinė medicininė diagnostika, Tiriamasis projektas, Magistro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Biomedicininių vaizdų apdorojimas ir analizė, Medicininės informatikos sistemos, Klinikinė inžinerija, Radiacinė sauga ir saugumas, Pažangių skaitmeninių sistemų projektavimas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių tarpdalykinių žinių iš biofizikos, žmogaus fiziologijos, biomedicininės inžinerijos metodologijos, medicininės elektronikos, klinikinės inžinerijos, skaitmeninio biomedicininių signalų ir vaizdų apdorojimo, biomedicininio vizualizavimo sistemų bei medicinos informatikos sričių, geba jungti ir pritaikyti įgytas tarpdalykines žinias ir problemų sprendimo įgūdžius projektuodamas ir diegdamas biomedicininės diagnostikos, terapijos sistemas klinikinėje praktikoje, geba savarankiškai planuoti eksperimentą, sudaryti jo matematinį modelį, valdyti matematinio modeliavimo įrankius, interpretuoti ir kritiškai vertinti gautus rezultatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ir ekspertinį-konsultacinį darbą viešojo ir privataus sektoriaus sveikatos priežiūros, biomedicininės aparatūros projektavimo, gamybos, aptarnavimo, pardavimo ir konsultavimo įmonėse ir organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Biomedicininės inžinerijos magistrai gali tęsti studijas inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.