Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai (anglų k. - Sustainable and Energy Efficient Buildings)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Statinių inžinerinės sistemos

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-25

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Pastatų inžinerinės sistemos MA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6211EX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470732

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Magistrantūros studijų programa Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai skirta asmenims, baigusiems pagrindinių (bakalauro) Statybos inžinerijos, Statybų technologijų, Pastatų inžinerinių sistemų ar Energijos inžinerijos krypties studijų programas. Studijos skirtos ugdyti tiriamuosius gebėjimus ir sisteminį mąstymą, išlaikant stiprų taikomąjį studijų pobūdį. Programa orientuota į tvaraus pastato vystymo kompetencijų ugdymą. Absolventas galės kompleksiškai analizuoti ir vertinti pastatų mikroklimatą, pastatų atitiktį darniosios statybos principams, energijos sąnaudas, energetiškai efektyvių pastatų inžinerines sistemas, išmanys inžinerinių sistemų gyvavimo ciklo analizę, atsinaujinančių energijos šaltinių energijos akumuliavimo, perdavimo ir naudojimo technologijas, inžinerinių sistemų valdymo principus, gebės atlikti modernių inžinerinių sistemų plėtros galimybių studiją ar techninę priežiūrą bei pastato energetinio efektyvumo ekspertizę.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Gerai žino ir supranta statinių tvaraus vystymosi tendencijas, aplinkos įtaką statinio energetiniam efektyvumui ir ilgaamžiškumui, energijos generavimo, panaudojimo, akumuliavimo ir taupymo būdus, šiluminio komforto palaikomo statiniuose teoriją ir geba ją taikymą inžineriniams uždaviniams spręsti.
A2 Žino statybos inžinerijos mokslinių tyrimų bei projektų valdymo metodus, eksperimentinio planavimo, atlikimo ir rezultatų apdorojimo teorinius pagrindus ir geba juos taikyti praktikoje.
A3 Žino ir supranta šiuolaikiškų pastatų ūkio valdymo ir priežiūros tendencijas, žmonių saugą bei šiluminį komfortą užtikrinančių priemonių diegimo statinių svarbą ir jų taikymo ypatumus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba kurti erdvinius statinių ir inžinerinių sistemų matematinius modelius energetinio efektyvumo procesų analizei ir parinkti tinkamą programinę įrangą.
B2 Geba įžvelgti, formuluoti ir spręsti sudėtingas pastatų ir išorinių inžinerinių sistemų, jų komponentų ir technologijų inžinerines problemas naujoje ar nežinomoje situacijoje bei įvertinti energijos vartojimo efektyvumo būklę ir galimybes.
B3 Geba įvertinti socialinių, žmogaus sveikatos, aplinkos apsaugos, statybos darbų ir gaisrinės saugos bei ekonominių reikalavimų svarbą, taip pat statybos teisės norminių dokumentų naudojimo aspektus tirdamas ir vertindamas inžinerinių sistemų racionalaus veikimo procesus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba projektuoti pastatų mikroklimato palaikymo (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo), dūmų šalinimo bei kitas išmaniąsias inžinerines sistemas, pritaikyti tradicinius, naujus bei originalius sprendinius, integruoti technines naujoves bei dokumentuotus mokslinius pasiekimus, tenkinant teisiniais dokumentais apibrėžtus specialiuosius reikalavimus ir rengti projektinę dokumentaciją.
C2 Geba parengti ir pasiūlyti moksliškai pagrįstus, tikslingus ir konkurencingus statinių inžinerinių sistemų bei paslaugų ir valdymo projektinius sprendinius atsižvelgiant į statybos aplinką, ribojančias sąlygas, estetinį ir architektūrinį aspektus, ekonominius veiksnius bei numatomas eksploatacijos sąlygas.
C3 Geba derinti tradicinius, naujus bei originalius sprendinius, integruoti technines naujoves bei dokumentuotus mokslinius pasiekimus projektuojant inžinerines sistemas.
Tyrinėjimai:
D1 Geba savarankiškai ieškoti literatūros, rinkti, analizuoti ir sisteminti reikalingus duomenis statybos ir statinių inžinerinių sistemų srityje, naudojantis duomenų bazėmis ir informacijos šaltiniais, kritiškai vertinti ir daryti išvadas.
D2 Geba planuoti ir atlikti analizinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus susijusius su pastatų ir inžinerinių sistemų energetinio efektyvumo tyrimais, apdoroti, vertinti ir interpretuoti gautus rezultatus.
D3 Geba nustatyti aplinkosaugines problemas kylančias dėl pastato ir gamtos išteklių naudojimo bei atlikti taikomuosius tyrimus.
Inžinerinė veikla:
E1 Geba integruoti aktualias pastatų ir inžinerinių sistemų modernizavimo technologijas, gaisrinės saugos ir energinio efektyvumo užtikrinimo priemones bei šiuolaikiškų modeliavimo metodų žinias ir jas taikyti praktikoje.
E2 Taiko pažangią programinę įrangą ir skaitinius kompiuterinius metodus LCA pastatų inžinerinių sistemų analizei ir projektavimui, geba parengti brėžinius CAD arba BIM aplinkoje, taikyti specializuotas kompiuterines projektavimo ir projektų valdymo programas.
E3 Geba formuluoti ir spręsti nežinomas arba nevisiškai apibrėžtas problemas pastatų energetikos srityje, naudojant tradicinius bei novatoriškus skaičiavimo ir analizės metodus.
E4 Geba vykdyti ir organizuoti inžinerinę veiklą statybos ir pastatų inžinerinių sistemų srityje, atsižvelgiant į teisinius, komercinius ir aplinkosaugos aspektus, įvertinti sprendimų riziką, prognozuoti pokyčius ir pasekmes.
Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
F1 Geba savarankiškai planuoti, organizuoti profesinę veiklą ir mokymosi procesą statybos ir pastatų inžinerinių sistemų srityse, turi savarankiško mokymosi, techninės ir mokslinės informacijos rinkimo ir sisteminimo įgūdžių.
F2 Geba aiškiai pristatyti idėjas bei atliktą veiklą, argumentuoti sprendimus, bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir viena iš pagrindinių užsienio kalbų raštu ir žodžiu bei veiksmingai dirbti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
F3 Turi mokslinį požiūrį, vertybines nuostatas, profesionalų požiūrį į inžinieriaus profesiją ir laikosi visuotinai priimtų profesinės etikos normų, pasižymi iniciatyvumu ir verslumu, labai gerai išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomos mokymo formos: paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiško darbo užduotys. Taikomi mokymo procese metodai ir būdai: mokslinės ir praktinės literatūros bei kitų duomenų paieška ir analizė, semestro darbai, projektai, baigiamieji projektai bei jų gynimas, individualus ir grupinis darbas (namų darbai, grupinės užduotys praktinių užsiėmimų metu, darbų gynimai), pratybos, diskusijos ir seminarai, žodiniai iliustruoti pranešimai, objektų lankymas, kviestinių dėstytojų - praktikų paskaitos, vizitai į objektus, stebėjimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių vertinimo tvarka pateikiama kiekvieno modulio (dalyko) kortelėje, nurodant kiek ir kokios formos atsiskaitymų yra semestro eigoje ir koks kiekvieno įvertinimo indėlis galutiniam pažymiui. Modulio (dalyko) galutinis pažymys nustatomas pagal nurodytą modulio programoje savarankiško darbo ir egzamino įtakos procentą. Studentai egzaminuojami vienu iš galimų variantų: egzaminas komisijoje, egzaminas kompiuteriu, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu, egzaminas žodžiu ir raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai: Darnioji architektūra ir statyba, Pastatų energetika ir aplinka, Pastatų mikroklimatas, Mokslinių tyrimų metodologija, Alternatyvos 1, Mažai energijos naudojantys pastatai, Saugos technologijos šildymo vėdinimo sistemose, Pastatų ir inžinerinių sistemų ūkio valdymas, Tiriamasis projektas, Alternatyvos 2,
Magistro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos 1: Pastatų inžinerinių sistemų įrenginiai, Statybos projektų vadyba, Išorinės inžinerinės sistemos ir išmanieji tinklai.
Alternatyvos 2: Priešgaisrinė sauga statyboje, Pastatų renovacija, Baigtinių elementų metodas statybos inžinerijoje
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Statybos inžinerijos antrosios pakopos studijų programa, skirta parengti aukštos kvalifikacijos pastatų energetikos inžinierius turinčius mokslinių ir tiriamųjų gebėjimų kompleksiškai spręsti įvairus pastatų mikroklimato, pastatų energijos sąnaudų mažinimo, energetiškai efektyvių pastatų inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo) bei pastatų atitinkančių darniosios statybos principams problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti tiriamąjį, analitinį, konsultacinį bei vadovaujantį darbą energetiškai efektyvių pastatų bei inžinerinių sistemų projektavimo, statybos, techninės priežiūros ir ekspertizių rengimo srityje, statybos įmonėse ir organizacijose, miestų ar rajonų savivaldybėse bei kitose institucijose, taip pat galės kurti ir plėtoti savarankišką veiklą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šias magistratūros studijas galima tęsti trečio pakopos doktorantūros studijas.