Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkosaugos inžinerija (anglų k. - Environmental Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211EX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470712

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti magistrus, žinančius aplinkosaugos duomenų apdorojimo modelius ir metodus; gebančius derinti gilias vietinių ir globalių aplinkos poveikių žinias su kompetencijomis aplinkosaugos technologijų ir darnaus valdymo srityse, bei sugebančius išlaikyti visą gyvenimą trunkančio profesinio tobulėjimo poreikį.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Nuodugniai žino ir geba kūrybiškai taikyti tradicines ir prevencines aplinkosaugos inžinerijos priemones nuotekų ir išlakų valymui, bei atliekų tvarkymui.
A2 Nuodugniai žino aplinkosaugos ekonomikos, vadybos ir teisės koncepcijas ir geba jas taikyti aplinkosaugos uždavinių sprendimui.
A3 Žino aplinkos sistemų tyrimų principus bei metodus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai specifikuotas aplinkosaugos problemas ir užduotis.
B2 Geba įžvelgti tradicinių ir naujai atsirandančių technologijų poveikį aplinkai ir parinkti poveikio mažinimo būdus.
B3 Geba panaudoti žinias ir supratimą konceptualizuojant aplinkos inžinerijos modelius, sistemas ir procesus.
B4 Geba taikyti novatoriškus metodus sprendžiant technologinius ir organizacinius aplinkosaugos uždavinius.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti įgytas inžinerijos žinias ir supratimą sprendžiant įvairaus pobūdžio objektų aplinkosauginio planavimo ir projektavimo uždavinius.
C2 Plėtoti naujas ir originalias aplinkos inžinerijos idėjas ir metodus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba identifikuoti, surasti ir įvertinti reikiamus profesinius duomenis, naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
D2 Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrinėjimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
D3 Geba techniniu ir organizaciniu požiūriu ištirti bei įvertinti naujas aplinkos apsaugos technologijas.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba sujungti į visumą skirtingų inžinerijos ir mokslo sričių žinias ir spręsti kompleksines aplinkosaugos problemas.
E2 Išsamiai supranta taikomas aplinkosaugos sistemų tyrimų metodikas ir valdymo metodus, bei jų trūkumus.
E3 Žino ir profesinėje veikloje taiko socialinius ir ekonominius inžinerinės veiklos vertinimo kriterijus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti tiek savarankiškai tiek ir tarpdisciplininėje komandoje, būti komandos lyderiu.
F2 Moka pateikti inžinerinius sprendinius suinteresuotoms visuomenės grupėms gimtąja ir užsienio kalbomis.
F3 Supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
F4 Yra susipažinęs su projektų vadyba bei verslo organizavimu bei supranta jų ypatumus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programos mokymo ir mokymosi veikos įgyvendinamos taikant metodus, įgalinančius tobulinti studentų gebėjimus ir kompetencijas. Plačiausiai taikomi metodai: mokslinės ir praktinės literatūros paieška ir analizė, kursiniai darbai ir projektai bei jų gynimai, grupiniai darbai (namų darbai, kursiniai darbai, grupinės užduotys praktinių užsiėmimų metu, ataskaitos ir jų pristatymai auditorijoje), praktiniai užsiėmimai, diskusijos ir seminarai, vizitai į valdžios institucijas ir specializuotas įmones. Labiausiai motyvuoti studentai įtraukiami į mokslinių tyrimų veiklą.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Magistro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji Aplinkos inžinerijos magistrai studijuoja studijų krypties, tiriamuosius ir pasirenkamuosius studijų dalykus: Aplinkos procesų ir technologijų modeliavimą, Eksperimento planavimą ir duomenų analizę aplinkosaugoje, Chemines medžiagas aplinkoje, Aplinkosaugos teisę ir organizavimą, Pramonės taršos prevenciją, Aplinkosaugos technologijas ir kitus dalykus. Iš viso studijuojama 11 dalykų apimančių 66 kreditus. Svarbi studijų dalis – tiriamieji projektai, kurie vykdomi vienoje iš aktyviai vystomų mokslinių tyrimų sričių, apimančių vandens ir nuotekų valymą, aplinkos oro kokybės gerinimą bei kietųjų atliekų apdorojimą. Dviem tiriamiesiems projektams programoje skirti 24 kreditai. Studijos baigiamosios Magistro baigiamuoju projektu, kuriam skirta 30 kreditų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijuojant galima rinktis eksperto, vadovo ir tarpdisciplininį studijų kelią, laisvai pasirenkant 3 modulius (18 kreditų) iš siūlomų alternatyvų rinkinių. Eksperto kelyje šie moduliai pasirenkami iš analitinių, technologinių ir valdymo studijų modulių grupių. Dar 2 modulius galima pasirinkti iš technologinio ir asmeninio modulių rinkinio (12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių ir taikomųjų aplinkos procesų ir inžinerijos žinių. Geba organizuoti ir vykdyti aplinkosaugos technologijų diegimo ir eksploatavimo darbus, analizuoti ir vertinti šių technologijų veiksmingumą, taikyti aplinkos kokybės vertinimo ir taršos prevencijos metodus bei priemones. Turi įgūdžių, taikydamas šiuolaikinės instrumentinės analizės metodus, atlikti sudėtingus laboratorinius tyrimus, apdoroti mokslinę, techninę ir teisinę informaciją, taikyti informacines technologijas aplinkosaugos procesų kontrolei.
Programa vykdoma ir užsienio kalba (anglų kalba).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį darbą užterštų vandenų valymo, dujinių išlakų kenksmingumo šalinimo ar atliekų tvarkymo įmonėse, įvairiose pramonės šakose diegti ir eksploatuoti aplinkai draugiškas technologijas, organizuoti konsultacines aplinkosaugos paslaugas, vertinti ir prognozuoti aplinkos būklę.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Aplinkosaugos inžinerijos magistro studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūros studijų programose.