Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aprangos mados inžinerija (anglų k. - Fashion Engineering)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Polimerų ir tekstilės technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Aprangos mados inzinerija_MA.doc

Valstybinis kodas

6211FX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470723

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, turintį žinių apie mados pramonės inovacijų kūrimą bei jų ekonominį pagrindimą, nusimanantį apie aprangos gamybos globalizacijos ypatybes, gebantį kūrybiškai mąstyti, originaliai kurti ir spręsti mados pramonės bendrainžinerines problemas, integruojant mados teorijos, dizaino, technologijos, eksploatacijos procesų modeliavimo, informatikos, rinkotyros bei ekonomikos dalykų žinias.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Gerai suvokia mados inžinerijos ir technologijų principus, būtinus vystyti ir taikyti originalias idėjas, sprendžiant naujus mokslinius taikomuosius ar tiriamuosius aprangos mados inžinerijos uždavinius.
A2 Žino ir vertina pažangius mados pramonės, specialiosios paskirties ir ekologiškų gaminių kūrimo ir gamybos, prekės ženklo ir projektų valdymo bei inovacijų apsaugos pasiekimus.
Technologinė analizė:
B1 Geba spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai specifikuotas mados produkto kūrimo ir mados pramonės inžinerines problemas,
B2 Geba formuluoti ir spręsti naujai kylančias mados pramonės ir produkto problemas.
B3 Geba panaudoti savo žinias ir supratimą naujiems produktams ir technologijoms kurti, taikyti naujus metodus problemoms spręsti ir sprendimams įgyvendinti.
B4 Supranta socialinių, žmogaus ir aplinkos apsaugos bei komercinių reikalavimų svarbą vystant aprangos mados pramonę ir technologijas.
Technologijų projektavimas:
C1 Geba taikyti technologines žinias ir supratimą netipinėms aprangos mados problemoms, iš jų ir susijusioms su kitomis mokslo kryptimis, spręsti.
C2 Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias mados kolekcijų, nišinių, specialiosios paskirties ir ekologiškų gaminių idėjas ir jų projektavimo principus.
C3 Geba priimti technologinius sprendimus ir kūrybiškai integruoti kelių dalykų žinias, kai susiduriama su techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.
Tyrimai:
D1 Geba nustatyti ir gauti reikiamus duomenis, būtinus vystyti ir taikyti originalias mados dizaino idėjas.
D2 Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius aprangos gaminių ir medžiagų bei naujų technologijų tyrimus , kuriant naujus mados gaminius ir novatoriškas pramoninio dizaino kolekcijas.
D3 Geba kritiškai įvertinti duomenis ir pateikti išvadas.
Praktinė veikla:
E1 Geba savarankiškai valdyti specializuotas mados gaminių vizualizavimo, kūrimo ir projektavimo programas, pritaikyti šiuolaikinių technologijų galimybes.
E2 Gerai suvokia, kokius metodus ir metodikas taikyti, projektuojant naujus gaminius ir jų kūrimo bei gamybos technologijas, supranta esamų metodų ribotumą tarpkrytinėms problemoms spręsti.
E3 Išmano etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius technologinės ir inžinerinės veiklos reikalavimus.
Asmeniniai įgūdžiai:
F1 Suvokia atsakomybę už technologinę veiklą ir jos poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos normų
F2 Labai gerai išmano projektų ir gamybos valdymo principus, supranta sprendimų sąsajas su ekonominiais veiklos padariniais.
F3 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.
F4 Geba dirbti savarankiškai ir komandoje, sprendžiant ir kritiškai vertinant kompleksines užduotis, naudotis šiuolaikinėmis komunikavimo ir mokslinių darbų pristatymo technologijomis, aiškiai ir argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją gimtąja ir bent viena iš užsienio kalbų.
F5 Demonstruoja komunikacinius įgūdžius, specialistams ir visuomenei pateikiant ir argumentuojant aprangos inžinerijos žinias, jas kritiškai vertinant.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis 18 kreditų iš MA+ kompetencijų bloko.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi aprangos gamybos skaitmeninių technologijų, ekologiškos aprangos inžinerijos, inovacijų kūrimo ir jų ekonominio vertinimo, mados inžinerinių projektų valdymo žinių, išmano medžiagų ir gaminių tyrimo, eksploatacinės elgsenos vertinimo ir prognozavimo, prekės ženklo valdymo globaliame mados versle, lanksčios gamybos organizavimo principus, geba atpažinti, analizuoti ir originaliai spręsti kompleksines aprangos inžinerines, specialias inžinerines ir mokslines problemas, taikyti šiuolaikinius aprangos tyrimo metodus, profesinius sprendimus grįsti aplinkosaugos nuostatomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslinį tiriamąjį, inžinerinį ir vadybinį darbą aprangos kūrimo, gamybos, prekybos ir kitų paslaugų įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 19