Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darnus valdymas ir gamyba (anglų k. - Sustainable Management and Production)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6213EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470712

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, kurie gebėtų kurti ir diegti darnias inovacijas, taikyti integruotus vertinimo ir valdymo metodus, bei būti atsakingais pokyčių lyderiais darnios plėtros kontekste.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Gebės vertinti technologijų darnumą ir teikti siūlymus dėl darniųjų technologijų projektavimo ir diegimo skirtingose pramonės šakose
A2 Gebės kritiškai vertinti vietines ir globalias aplinkos problemas ir identifikuoti jų sprendimus paremtus sisteminiu požiūriu.
A3 Žinos svarbiausių aplinkos sistemų analizės įrankių pagrindines charakteristikas bei gebės juos taikyti kompleksinių problemų sprendimui.


A4 Gebės įvardinti, apibūdinti ir palyginti aplinkos, kokybės, sveikatos, darbo saugos ir integruotos vadybos sistemas, jų diegimo galimybes ir procedūras.


A5 Gerai supras energetikos darnaus vystymo principus, gebės kritiškai vertinti ir derinti atsinaujinančius energijos išteklius ir efektyvų energijos išteklių naudojimą, siekiant energetinio darnumo.

Inžinerinė analizė:
B1 Gebės identifikuoti pagrindines suinteresuotas puses, vertinant konkrečią ar neapibrėžtą problemą ir analizuoti jų veiklas bei bendradarbiavimo galimybes, ieškant optimalaus sprendimo būdo, paremto modeliavimu ar eksperimentinio tyrimo metodais.
B2 Gebės analizuoti bei vertinti aplinkos kokybę, vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir prevencijos metodus bei technologijas įvairiose terpėse.
B3 Gebės analizuoti ir modeliuoti ekosistemose, regionuose, įmonėse (organizacijose) vykstančius procesus jų tarpusavio sąveikas, kylančias problemas bei rengti analitines ataskaitas ir argumentuotai perteikti informaciją įvairiai auditorijai.
B4 Gebės analizuoti ir identifikuoti optimalias aplinkosauginio veiksmingumo įvertinimo priemones, leidžiančias įmonėms ar organizacijoms kiekybiškai išreikšti aplinkos apsaugos aspektų valdymo efektyvumą, tarpdisciplininiu požiūriu vertinti kuriamas ir planuojamas diegti inovacijas.

B5 Gebės nustatyti ir analizuoti darnumo aspektus bei pasiūlyti rodiklius tikslo ir veiksmų plano formulavimui bei įmonės ar organizacijos darniam vystymuisi.
B6 Gebės vertinti gamtos išteklius: pirminių gamtos išteklių resursus, rezervus ir išgavimo galimybes bei prognozes bei taikyti įvairias gamtos išteklių valdymo, efektyvaus naudojimo, antrinio naudojimo ir kt. priemones, kurios prisidėtų prie darnaus išteklių naudojimo.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Gebės projektuoti ir optimizuoti daugiafaktorines sistemas, integruojant įvairių sričių, disciplinų metodikas.
C2 Supras įmones (organizacijas) ir jų aplinką, gebėjimą nuo pirminės idėjos kurti ir pristatyti produkto (paslaugos) prototipą
C3 Žinos intelektinės nuosavybės principus, akademinės etikos ir mokslinių darbų originalumo reikalavimus bei mokės praktiškai juos taikyti atliekant mokslo, tiriamuosius ar taikomuosius darbus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Gebės planuoti mokslinį tyrimą ir organizuoti jo atlikimą pagal mokslinio darbo reikalavimus, apibendrinti gautus rezultatus ir parengti mokslo publikaciją.
D2 Žinos ir mokės taikyti pagrindinius su specialybe susijusius mokslinių tyrimų metodus bei priemones, sekti pagrindinių mokslinių idėjų raidą ir sistemiškai parinkti tinkamiausią metodą.
D3 Gebės vykdyti mokslinės ir profesinės literatūros paiešką, atlikti jos analizę, taikyti tinkamus citavimo metodus ir priemones formuojant mokslinių tyrimų problemas, tikslus bei uždavinius.

Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Gebės parengti investicinį darnios inovacijos projektą.
E2 Gebės įvardinti ir aptarti įvairių su darnia plėtra susijusių techninių sprendimų privalumus ir trūkumus, pasiūlyti bei pagrįsti techninius ir ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus problemų sprendimui, emisijų, teršalų ir atliekų iš gamybos procesų prevencijai bei mažinimui.
E3 Žinos pagrindinius inovacijų kūrimo ir inžinerinės veiklos organizavimo principus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Gebės efektyviai dirbti individualiai, įvairiose tarpdisciplininėse ir tarptautinėse grupėse ar joms vadovauti.
F2 Supranta įsidarbinimo procesus, turi aplikavimo į darbo vietą, karjeros formavimo įgūdžių bei lyderystės pagrindų;

F3 Mokės rengti, pristatyti, valdyti ir vertinti įvairius projektus, aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitas.
F4 Geba kompleksiškai vertinti problemas ir apjungti skirtingų disciplinų metodus, siekiant geriausio sprendimo, pagal darnaus vystymo principus.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, duomenų rinkimas ir tiriamasis darbas įmonėse, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (pažymys pagal dešimtbalę skalę) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Baigiamojo studijų projekto vertinimas vykdomas studijų krypties kvalifikacinėje komisijoje, viešai ginant darbą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja: Švaresnė gamyba, Poveikio aplinkai vertinimas, Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika, Aplinkos vadyba, Darnių vertės grandinių modeliavimas, Ekologinis projektavimas, Darni energetika, Iš viso studijuojama 16 dalykų (įskaitant magistro baigiamąjį projektą). Yra galimybė rinktis tris modulius iš kitų studijų programų, su galimybe įgyti papildomą kompetenciją (KTU MA+ modelis).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos: specializacijų nėra – yra galimybė įgyti papildomų kompetencijų, pasirinkus papildomas KTU siūlomas kompetencijas pagal MA+ modelį

Studento pasirinkimai:
Studijų programoje galima rinktis iš 4 modulių alternatyvų blokų, arba galima pasirinkti kitos krypties dalykus (modulius) (18 kr.), pagal KTU MA+ modelį.
Studijų programos skiriamieji bruožai: programa rengia tarpkrypčius darnumo lyderius, kurie geba analizuoti verslo, pramonės ir regiono problemas bei siūlyti ekonomiškai pagrįstas ir aplinkosauginiu bei socialiniu požiūriu naudingas inovacijas, siekiant valdyti darnumo rizikas.
Absolventas turi fundamentinių aplinkos procesų ir inžinerijos žinių, suvokia pramonės technologijų poveikį aplinkai. Geba diegti ir administruoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas, tvarkyti aplinkosaugos dokumentaciją pramonės įmonėse, įgyvendinti švariosios gamybos sprendimus, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus ir integruotai vertinti aplinkosauginius, ekonominius, socialinius ir technologinius aspektus, priimant atsakingus sprendimus, vedančius darnaus vystymosi link.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį ir vadybinį darbą valstybinėse ir konsultacinėse institucijose bei pramonės įmonių aplinkosaugos vadybos ir švariosios gamybos srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.