Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geodezija (anglų k. - Geodesy)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX053

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550731

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, geodezijos specialistą, gebantį tvarkyti geodezinį pagrindą, rengti topografinius planus, ženklinti statybinius projektus, geodeziniais matavimais tikrinti statybos darbų eigą, atlikti kontrolinius geodezinius matavimus, nustatyti ir patikslinti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, naudotis, tvarkyti ir atnaujinti valstybinius erdvinių duomenų rinkinius, išmanyti verslo organizavimą, gebantį savarankiškai priimti sprendimus bei siekiantį tobulėjimo profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
1. Taikys bendruosius matematinius, fizikinius, bei inžinerinius metodus matavimų inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Turės pagrindinių praktikoje svarbių geodezijos, kartografijos, erdvinės informacijos infrastruktūros, kadastrų ir teritorijų planavimo žinių.
3. Atliks geodezinius darbus taikydamas šių darbų atlikimo principus, metodikas, teisės aktų nuostatas, geodezijos ir kartografijos techninius reglamentus.
4. Išspręs geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro ir teritorijų planavimo uždavinius taikydamas matematinius, analitinius bei įvairių modelių kūrimo metodus.
5. Taikys inžinerines žinias ir supratimą formuluodamas ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
6. Supras matavimų inžinerijoje naudojamas projektų ir planų rengimo metodikas ir gebės jas taikyti vadovaujantis reglamentuojančiais teisiniais dokumentais.
7. Panaudos profesinę informaciją geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro bei teritorijų planavimo praktinių projektų rengimui, uždavinių sprendimui ir rezultatų pateikimui.
8. Taikys specializuotą techninę ir programinę įrangą matavimų inžinerijos uždaviniams spręsti.
9. Taikys geodezinius ir kartografavimo metodus taikomiesiems inžinerijos uždaviniams spręsti, sudaryti įvairaus pobūdžio planus ir žemėlapius vadovaujantis reglamentuojančiais dokumentais.
10. Parengs vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius vadovaujantis teisiniais dokumentais ir specifikacijomis.
11. Parengs nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas nekilnojamojo turto teisinei registracijai
12. Kurs erdvinių duomenų rinkinius panaudojant geografinės informacijos sistemos technologijas ir standartizuotus metodus.
13. Atliks inžinerinės infrastruktūros objektų analizę ir pateiks rezultatus
14. Sudarys nekilnojamojo turto objektų duomenų rinkinius, formuojant, pertvarkant ir vertinant nekilnojamąjį turtą, atliekant duomenų paiešką, erdvinių duomenų projektavimą ir analizę, vadovaujantis teisiniais ir normatyviniais dokumentais.
15. Parinks taikomųjų tyrimų metodus ir metodologijas vykdant įvairius inžinerinius taikomuosius tyrimus.
16. Apibendrins matavimų inžinerijos srities, socialinius bei ekonominius rodiklius naudojant šių mokslų žinias, metodus įvairioje profesinėje ir socialinėje veikloje.
17. Pateiks komandinio ir asmeninio pobūdžio projektus, darbus ir idėjas, supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir darniai aplinkai, demonstruos savarankiškumą, nuolat tobulins kvalifikaciją, atnaujindamas savo bendruosius inžinerinius gebėjimus bei laikysis profesinės etikos veiklos normų.
Mokymo ir mokymosi veiklos: aiškinimas, seminarai, diskusija, atvejo analizė, integruoti savarankiški darbai, kursiniai darbai, praktiniai darbai, profesinės veiklos praktikos, taikomieji tyrimai, mokslinės literatūros analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminas raštu, kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis, praktikų ir laboratorinių darbų ataskaita bei gynimas, individualaus ar komandinio kursinio darbo ataskaita, rašto darbai ir žodiniai pranešimai, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditų.
Užsienio kalba (Anglų)/Užsienio kalba (Rusų), Teisės pagrindai, Socialinė psichologija / Filosofijos įvadas, Profesinė kalba.
Studijų krypties dalykai – 135 kreditai:
Matematika ir statistika, Fizika, Geologija, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Ekonomikos pagrindai, Verslo ekonomika, Žmogaus sauga, Geodezijos pagrindai, Topografija, Geodezija, Matavimų rezultatų apdorojimas, Kadastriniai matavimai, Geodeziniai prietaisai, Inžinerinė geodezija 1, Erdviniai duomenys, Statybos pagrindai ir požeminės komunikacijos, Fotogrametrija ir nuotoliniai tyrimų metodai, Žemėtvarkos pagrindai, Kartografija, Nekilnojamojo turto teisės pagrindai, Kadastro pagrindai.
Profesinės veiklos praktikos – 31 kreditas:
Geodezinių matavimų mokomoji praktika, Skaitmeninių planų rengimo ir kadastro duomenų nustatymo profesinės veiklos praktika, Inžinerinių geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika, Specializacijos praktika: Tiksliųjų geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika / Nekilnojamojo turto administravimo profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 12 kreditų.
Studento pasirinkimai: Specializacijos:
Taikomoji geodezija tikslas - suteikti žinių apie geodezinių darbų atlikimo principus, metodikas, teisės aktų nuostatas, geodezijos ir kartografijos techninius reglamentus bei praktinių įgūdžių specializuota programine įranga ir prietaisais, vykdyti žemės paviršiaus vertikalų projektavimą, ženklinimą, duomenų vizualizavimą trijų matavimų (3D) erdvėje. Specializacijos dalykai (21 kreditas): Aukštoji geodezija, Inžinerinė geodezija 2, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Išmanūs sprendimai inžinerijoje, Inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų tvarkymas ir analizė, Specializacijos kursinis darbas.
Nekilnojamojo turto kadastras tikslas - suteikti žinių apie Lietuvos Respublikoje veikiančios nekilnojamojo turto kadastro informacinės sistemos struktūrą, duomenų sandarą bei ugdyti praktinius gebėjimus, naudojantis specializuota programine įranga ir geodeziniais prietaisais, nustatyti ir vertinti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, paruošti ir pateikti kadastro tvarkytojui dokumentus, atitinkančius nekilnojamojo daikto kadastro informacinės sistemos reikalavimus. Specializacijos dalykai (21 kreditas): Nekilnojamojo turto vertinimas, Nekilnojamojo turto formavimas, Nekilnojamojo turto kadastro informacinė sistema, Aplinkos geografinės informacijos, Teritorijų planavimas, Specializacijos kursinis darbas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai: Taikomųjų tyrimų metodologija, Mobiliosios aplikacijos duomenų surinkimui ir vizualizavimui, Karjeros planavimas, dalykai iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai: į studentus orientuotos studijos, pagrįstos konkrečiomis praktinėmis užduotimis, naujausių technologijų geodezinių instrumentų ir specializuotų kompiuterių programinių įrangų panaudojimu, grupiniu darbu, problemų sprendimu, remiantis realiais praktiniais įgūdžiais ir moksliniais tyrimais, skatinančiais profesinį mąstymą, gebėjimą teorines žinias racionaliai taikyti praktinėje veikloje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai gali dirbti: inžinieriais matininkais, geodezininkais, įvairiose valstybės institucijose, statybinėse organizacijose, teritoriniuose žemėtvarkos skyriuose, valstybės žemės fondo skyriuose, savivaldybių urbanistikos skyriuose, nekilnojamojo turto agentūrose, individualiose įmonėse, uždarose akcinėse bendrovėse, kurių veiklos sritis ir pobūdis susiję su teritorijų planavimu, geodeziniais, kadastriniais matavimais, nekilnojamuoju turto formavimu, įregistravimu ir vertinimu, inžineriniu projektavimu, kartografinės medžiagos rengimu įvairiems uždaviniams spręsti, taip pat sukurti savo individualų verslą ir darbo vietas kitiems asmenims. mokslo, mokymo ir projektavimo valstybinėse bei privačiose organizacijose, susijusiose su įvairiomis kartografavimo darbų formomis.
Tolesnių studijų galimybės: turi teisę tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus reikalavimus.