Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija (anglų k. - English and Another Foreign Language (German or French) and Business Communication)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, prancūzų, vokiečių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti tarpdisciplininį išsilavinimą turinčius specialistus – lingvistus,  kurie įvaldys dalykinę terminiją ir verslo diskursą lietuvių, anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbomis, taip pat įgis fundamentinių žinių apie verslo komunikaciją ir gebės šias žinias taikyti įvairiose tarptautinio verslo organizavimo ir valdymo srityse.
Studijų rezultatai:
1. Žinios, jų taikymas
a. Turi fundamentinių žinių ir supratimą apie verslo komunikaciją.
b. Geba analizuoti ir taikyti įgytas fundamentines žinias apie lietuvių, anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbų verslo diskurso terminų vartojimo aplinkas.

2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
a. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų panaudojimo išmanymas ir gebėjimas juos taikyti tiriamajame darbe atliekant verslo diskurso lietuvių, anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbomis analizę.
b. Geba įvertinti verslo diskurso lietuvių, anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbomis tyrimo rezultatus, nustatyti alternatyvius variantus ir pateikti išvadas.

3. Specialieji gebėjimai
a. Geba integruoti fundamentines verslo komunikacijos žinias profesinėje veikloje
b. Geba taikyti šiuolaikines virtualias ir skaitmenines technologijas verslo diskurso srityje bendraujant ir bendradarbiaujant tarptautinio verslo srityje.
c. Geba versti dalykinius tekstus lietuvių, anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbomis raštu ir žodžiu verslo aplinkoje.

4. Socialiniai gebėjimai
a. Geba analizuoti ir vertinti konkrečias tarptautinio verslo komunikacijos situacijas ir efektyviai pritaikyti sprendimus, atitinkančius šiuolaikinio verslo komunikacijos procesus.
b. Geba argumentuotai perteikti apibendrintą su verslo diskursu susijusią informaciją, taikant šiuolaikinius pasiekimus ir technologijas, geba kritiškai tokią informaciją įvertinti.

5. Asmeniniai gebėjimai
a. Geba savarankiškai planuoti savo mokymąsi, pasirinkti tobulinimosi eigą.
b. Geba bendrauti su šalies ir užsienio partneriais planuojant ir įgyvendinant įvairius komercinius verslo projektus.
c. Moralinės atsakomybės jausmo už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės socialinei, ekonominei ir kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai išsiugdymas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

1 . Teikiamieji metodai: akademinė paskaita, didaktinis pokalbis, demonstravimas (paveikslų, skaidrių, filmo), literatūros naudojimas, orientuoti studentams perteikti mokomąją medžiagą.
2. Atgaminamieji metodai: atpasakojimas (raštu, žodžiu); tikrinamasis pokalbis (apklausa, koliokviumas, įskaita, egzaminas), pagrįsti užduotimis ir padeda įvertinti grįžtamąjį ryšį.
3. Pratybų metodai seminaruose: kontekstinės pratybos (komentavimas, aiškinimas), kūrybinės pratybos (mokslinių problemų ir hipotezių kėlimas, tikrinimas ir įrodymas), pagrįsti abipusiu dėstytojo ir studento darbu .
4. Euristiniai metodai: euristinis pokalbis, diskusija, loginiai įrodymai, minčių lietus, paieškos, skatina studentą aktyviai dalyvauti diskusijose, dalintis patirtimi, lavina kritinį mąstymą.
5. Tiriamieji metodai, kaip darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, tyrimo rezultatų apiforminimas (pranešimas, referatas ir kt.), ugdo studentą savarankiškai dirbti, remiantis moksliniais tyrimais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo būdai yra stebėsena, interaktyvūs savitikros ir pažangos testai, žodinė apklausa, darbas pratybų metu, šaltinių ir literatūros analizė, esė pasirinkta tema vertinimas, tyrimo rezultatų apiforminimo (pranešimas, referatas ir kt.) vertinimas, tiriamojo – kūrybinio darbo vertinimas, individualios ir grupinės pateiktys, pasiekimų aplankas, egzaminas. Kiekvienas programos dalykas turi savo vertinimo kriterijus, kurie susiję su konkrečiais studijų siekiniais.
Vertinant studentus taikoma dešimties balų kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Studento savarankiško darbo semestro metu atliktų užduočių vertinimas – sudėtinė galutinio vertinimo dalis. Savarankiško darbo užduotys, jų vertinimo apimties koeficientai, atsiskaitymo laikas pateikiami dalykų kortelėje. Tarpiniai atsiskaitymai, semestro savarankiško darbo užduotys (referatai, esė, koliokviumai, kontroliniai darbai, kūrybinės užduotys) vertinamos balu, egzaminų sesijos metu įvertinama galutiniu balu.
Studijų programa baigiama magistro darbo parengimu ir viešu jo gynimu, įvertinant absolvento kompetencijas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis – 120 ECTS kreditų. Programą sudaro: studijų krypties dalykai - 60 ECTS kreditų, verslo komunikacijos krypties dalykai – 30 ECTS kreditų. Magistro baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skiriama 30 ECTS kreditų.

Pirmame semestre studijuojama verslo diskursas anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbomis 1, taip pat diskurso analizė siekiant, kad magistrantai įgytų gebėjimą analizuoti ir taisyklingai vartoti verslo terminiją įvairiose verslo komunikacijos aplinkose. Mokslinio darbo metodologika/Lingvistiniai tyrimai supažindins magistrantus su mokslinių darbų specifika, mokslinio tyrimo metodais ir procesu, šiuolaikiniais lingvistiniais tyrimais. Verslo krypties studijų dalykas Verslo kūrimo principai supažindins su esminiais verslo kūrimo reikalavimais ir galimybėmis. Pirmame semestre studentai pasirenka baigiamojo magistro darbo temą ir pradeda rinkti medžiagą darbo rašymui.
Antrame semestre studijuojami dalykai: Verslo diskursas anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbomis 2 , Dalykinė (verslo) lietuvių kalba, Lyderystė ir verslo etika. Vienas dalykas pasirenkamas iš alternatyvų: Tarpkultūrinė komunikacija, Verslo aplinkos ekonominis vertinimas.
Trečiame semestre studentai gilinasi į vertimo klausimus. Studijuojami tokie studijų krypties dalykai: Teksto analizė ir vertimas anglų ir vokiečių arba prancūzų kalba, Retorika verslo komunikacijoje. Studijuojami verslo komunikacijos krypties dalykai: Strateginė komunikacija ir Verslo projektavimo metodologija, kurie supažindins magistrantus su pagrindiniais verslo komunikacijos principais ir verslo projektų rengimo reikalavimais ir vykdymo sąlygom.
Antrame ir trečiame semestre magistrantai analizuoja sukauptą medžiagą tiriamajam darbui ir rašo baigiamąjį magistro darbą.
Ketvirtas semestras skirtas baigiamojo magistro darbo parengimui ir apgynimui.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Antrame semestre studentai gali pasirinkti vieną dalyką iš verslo krypties alternatyvų: Tarpkultūrinė komunikacija arba Verslo aplinkos ekonominis vertinimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa apjungia humanitarinių (lingvistika) ir socialinių (verslo komunikacija) mokslų studijas ir suteikia absolventams lingvistikos magistro laipsnį.