Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita ir finansų valdymas (anglų k. - Accounting and Financial Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Apskaita ir finansu valdymas_2019.pdf

Valstybinis kodas

6211LX097

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos įmonių apskaitos ir audito bei finansų valdymo profesionalus, turinčius šiuolaikišką požiūrį į apskaitos ir finansų valdymą, gebančius atlikti mokslinius įmonių apskaitos ir audito bei finansų analizės ir valdymo tyrimus, gebančius vertinti įmonių apskaitos rodiklius pagal tarptautinio lygio standartus, analizuoti ir prognozuoti įmonių veiklą, formuoti įmonės vidaus kontrolės sistemą, išmanyti audito atlikimo procesą, bei profesionaliai taikyti tarptautinio lygio apskaitos, audito, finansų valdymo žinias, teikiant įmonių apskaitos, audito ir finansų valdymo įžvalgas.
Studijų rezultatai:
1. Gebės efektyviai surinkti, apdoroti, analizuoti, kritiškai vertinti duomenis, nustatydamas apskaitos ir finansų srities problemas.
2. Gebės suprantamai, etiškai ir tolerantiškai bendradarbiauti su savo ar kitų sričių specialistais, aiškiai bei argumentuotai perteikiant informaciją, konsultuojant, dirbant savarankiškai ar grupėje.
3. Demonstruos analitinio, sisteminio, kritinio, kūrybinio, socialiai atsakingo ir etiško mąstymo ir veikimo gebėjimus, savarankiškai pažindamas ir kritiškai vertindamas apskaitos ir finansų srities naujoves bei atsižvelgdamas į nuolat kintančią nacionalinę rinką ir globalią erdvę.
4. Gebės nuolat savarankiškai mokytis, inicijuoti ir vykdyti empirinius tyrimus bei imtis atsakomybės įgyvendindamas finansų valdymo sprendimus.
5. Demonstruos mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamas naujausias apskaitos, finansų, ekonomikos, vadybos, audito žinias bei išmanymą jas taikyti kintančioje verslo aplinkoje veikiančiose tradicinėse ir globaliose bei tinklinėse organizacijose.
6. Supras finansų procesų ir politikų turinį, atsižvelgdamas į valstybės, finansų institucijų ir nefinansinių organizacijų valdymą bei suvoks strateginius finansų valdymo sprendimus lemiančius procesus ir veiksnius bei formuluos strateginio finansų valdymo sprendimus.
7. Žinos ir gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, atlikti apskaitos ir finansų srities bei tarp dalykinių problemų mokslinius tyrimus.
8. Gebės analizuoti, sintetinti ir vertinti apskaitos ir finansų srities studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, pristatyti mokslinio tyrimo rezultatus, parengti ir recenzuoti mokslines publikacijas.
9. Gebės atlikti verslo, organizacijos, projekto kompleksinę finansinę analizę ir vertinimą, taikydamas šiuolaikinius analizės metodus ir vadovaudamasis profesinės etikos ir socialinės atsakomybės principais.
10. Gebės kritiškai vertinti finansų teorijų ir koncepcijų pritaikomumo galimybes, atpažinti kompleksines finansų valdymo problemas, argumentuoti siūlomų finansų valdymo sprendimų tinkamumą ir būtinumą, kritiškai vertindamas ilgojo bei trumpojo laikotarpio sprendimų alternatyvas.
11. Gebės formuoti ir vertinti organizacijų valdymo kontrolės sistemas, integruodamas naujausias moksliniais tyrimais pagrįstas žinias.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotos tradicinės ir interaktyvios paskaitos, diskusijos, atvejų analizė, projektų rengimas, pristatymas ir vertinimas, savarankiškam studentų darbui skirtos informacijos paieškos ir apibendrinimo bei analitinės užduotys, individualūs ir grupiniai darbai, konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas, tačiau galutiniam įvertinimui reikšmingos įtakos turi įvairūs tarpiniai atsikaitymai bei veiklų vertinimai: koliokviumai, kritinė įvykio analizė; atvejų analizė; projektų rengimas ir pristatymas; aktyvumas užsiėmimų metu, kolegų įvertinimas.
Egzaminai vyksta raštu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (nepatenkinamai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmaisiais studijų metais programos studentai studijuoja tokius privalomuosius dalykus: Finansinė atskaitomybė I/II; Finansų valdymas I-II; Auditas ir užtikrinimas I-II; Mokesčių sistema, Išvestinės finansinės priemonės. Jų metu studentai gilinasi į naujausius tarptautinius mokslinius - teorinius bei praktinius šių dalykų aspektus.
Šalia minėtų, studijuojamas ir kitas privalomasis dalykas - Tyrimo metodai, kuris suteikia papildomų įgūdžių ir kompetencijų mokslinių tyrimų srityje, reikalingų rašant mokslinį (magistro) darbą.
Antraisiais studijų metais (trečiame semestre) programos studentai studijuoja tokius privalomuosius dalykus: Finansinė atskaitomybė II/II; Auditas ir užtikrinimas III/III; Finansų valdymas III/III; Investicinio portfelio analizė, apibendrinant apskaitos ir finansų sistemos rezultatą įmonės valdymo kontekste.
Tiek pirmaisiais, tiek antraisiais studijų metais studentams greta privalomųjų dalykų siūlomi pasirenkamieji dalykai, kurie skirti gilinti žinias vertinant įmonės veiklos procesus, analizuojant ir priimant verslo plėtros sprendimus, formuojant verslo procesų architektūrą, bei pasirenkant pažangias verslo operacijų valdymo analizės priemones.
Ketvirtame semestre pagrindinis dėmesys skiriamas seminarui „Apskaita ir finansų valdymas“ bei magistro darbo parengimo baigiamajam etapui.
Programoje „Apskaita ir finansų valdymas“ privalomiesiems finansų dalykams skirta 65 kreditai, privalomi kitų sričių dalykai sudaro 5 kreditus, pasirenkamieji –20 kreditų.
Magistro darbas pradedamas ruošti nuo antro studijų semestro – rengiant Baigiamojo darbo projektą I, kuriam, kaip ir 3 semestre rengiamam Baigiamojo darbo projektui II, skiriama po 5 kreditus. Magistro darbui, kuris rengiamas paskutiniame semestre, skiriami 20 kreditų.
Specializacijos:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa trunka 2 metus. Dalis studijų programos vykdoma užsienio kalba (anglų). AFV programa orientuota į apskaitos, audito, mokesčių, įmonės finansų analizės, valdymo sritis ir jų sinergiją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
“Apskaita ir finansų valdymas” programa ir skirta studentams, siekiantiems tobulinti ir vystyti savo bendrąsias bei profesines kompetencijas, norintiems dirbti tarptautinėse, užsienio, ar tiesiog didelėse Lietuvos verslo ar valstybinėse įmonėse finansų direktorių, vyr. finansininkų, finansų analitikų, valdybų narių, vidaus audito skyrių vadovų ir pan. pozicijose, kurioms paprastai būtinas ne žemesnis nei magistro lygio išsilavinimas finansų/apskaitos/audito srityse.
Programos absolventams, siekiantiems auditoriaus pažymėjimo, bus lengviau tapti auditoriais, nes pagrindinių programos dalykų (Finansinė atskaitomybė, Finansų valdymas, Auditas ir užtikrinimas) struktūra atitinka ir Lietuvos auditorių rūmų auditorių kvalifikacinių egzaminų programų reikalavimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje aukštojoje mokykloje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.
Studijuoti antrosios pakopos AFV programą konkurso tvarka priimami baigusieji pirmosios pakopos universitetinių studijų verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės bei ekonomikos krypties absolventai, bei kitų krypčių studijas baigę asmenys, išklausę ne mažiau nei 20 kreditų iš apskaitos ir finansų, ekonomikos, vadybos ir verslo krypčių dalykų. Pretenduoti į AFV programos studijas gali ir asmenys, baigę kolegines studijas bei įgiję profesinio bakalauro laipsnį. Kitų krypčių universitetines studijas bei kolegines studijas baigę asmenys, stodami į AFV programą, turi pateikti EVAF papildomų studijų baigimo pažymėjimą.
Stojantieji, ketinantys studijuoti pasirenkamuosius dalykus anglų kalba, turi mokėti anglų kalbą B2 lygiu (arba TOEFL 75 balai/IELTS 6 balai) ir pateikti tą patvirtinantį dokumentą.