Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalba ryšiams su visuomene (anglų k. - English for Public Communication)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Kalbos studijos

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, mokančius taisyklingai bendrauti dalykine anglų kalba, tinkamai vartojančius verslo ir ryšių su visuomene profesinius terminus, mokančius organizuoti ir valdyti vidinę bei išorinę įmonės komunikaciją lietuvių ir užsienio kalbomis, kuriančius ir vertinančius informacinius produktus, plečiančius ir palaikančius tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, formuojančius organizacijos įvaizdį lietuvių ir užsienio kalbomis, taikančius įvairias integruotos komunikacijos strategijas, lanksčiai reaguojančius į rinkos pokyčius ir prisitaikančius prie kintančių aplinkos sąlygų.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. taisyklingai bendraus užsienio kalbomis raštu ir žodžiu;
2. taisyklingai vartos gimtąją kalbą:
3. taisyklingai vartos verslo ir ryšių su visuomene terminus;
4. žinos integruotos komunikacijos strategijas ;
5. administruos vidinės ir išorinės organizacijos komunikaciją gimtąja ir užsienio kalbomis;
6. kurs ir palaikys organizacijos įvaizdį gimtąja bei užsienio kalbomis;
7. kurs ir pristatys informacijos produktus taisyklinga gimtąja bei užsienio kalbomis;
8. taikys integruotos komunikacijos priemones ir technologijas;
9. pažins ir vertins socialinę, kultūrinę ir kalbinę aplinką;
10. palaikys ir plės tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą;
11. teisingai įvardins verslo organizavimo formas ir ekonomikos reiškinius gimtąja bei užsienio kalbomis;
12. taikys vadybos ir ekonomikos žinias organizuojant ir administruojant verslo organizacijų veiklas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (vertimai, testai, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, atliekami projektai, praktinių darbų ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai - 15 kreditų: Socialinė psichologija, Darnusis vystymasis, Informacijos technologijos, Filosofijos įvadas.
Studijų krypties dalykai - 135 kreditai: Anglų kalbos praktika, Anglų kalbos gramatika, Anglų kalbos fonetika, Komunikacijos teorija, Rašto komunikacija (anglų kalba), Lietuvių kalbos ir rašto kultūra, Kalbos mokslo pagrindai, Verslo anglų kalba, Organizacijų komunikacija (anglų kalba), Žiniasklaidos teisės pagrindai, Įvadas į sociolingvistiką, Vertimo teorija ir praktika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Integruojantis kursinis darbas, Viešojo pristatymo menas, Anglų kalba ryšiams su visuomene, Tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba), II užsienio kalba (prancūzų/rusų/vokiečių), Teksto rašymo metodika ir referavimas (anglų kalba), praktikos - Komunikacijos ir informacijos valdymo praktika, Ryšių su visuomene praktika I, Ryšių su visuomene praktika II, Baigiamoji profesinės veiklos praktika, Profesinio bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai: Lietuvos ir pasaulio kultūros istorija, Projektų valdymas, Angliškai kalbančių šalių krašto pažinimas, Verslo komunikacija (anglų kalba), Renginių organizavimas, Kūrybinis rašymas, E-verslas, Anglų kalbos leksikologija, Psichologinė saviugda.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai praktiką atlieka įvairaus tipo įmonėse: žiniasklaidos kanaluose, vertimo biuruose, taip pat kultūros ir socialinių paslaugų centrų, gamybos įmonių komunikacijos ir informacijos tarnybose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai baigę studijas rengia informacijos ir komunikacijos produktus gimtąja bei anglų kalba, išmano vadybos pricipus, tad gali dirbti Lietuvos ir užsienio įmonių viešųjų ryšių, rinkodaros tarnybose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.