Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga (anglų k. - Technologies of Information Systems and Cyber Security)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kompetentingus informatikos mokslų profesinį bakalaurą įgijusius specialistus, gebančius kurti ir palaikyti aukštą organizacijų informacinių sistemų lygį, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, kurti, aptarnauti ir administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės prekybos sistemas privačioje arba valstybinėje organizacijoje; išugdyti kūrybiškai mąstantį specialistą, mokantį bendrauti, dirbti komandoje, atsakyti už savo veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
Būsimieji absolventai žinos ir taikys:
Diegti programinę įrangą ir atlikti jos priežiūrą; Atlikti kompiuterių diagnostiką, šalinti kompiuterių bei išorinių įrengimų darbo sutrikimus; įrengti ir eksploatuoti vietinį kompiuterių tinklą bei šalinti šio tinklo darbo sutrikimų priežastis; paruošti darbui vartotojų kompiuterius. Gebės: analizuoti įmonės veiklą, procesus, identifikuoti vartotojo poreikius ir nustatyti reikalavimus informacinei sistemai; įvertinti informacinių technologijų poreikį bei panaudojimo organizacijoje galimybes; parinkti optimalią informacinės sistemos techninės įrangos konfigūraciją. Mokės: parengti duomenų bazės projektą, tenkinantį įmonės veiklą; projektuoti internetinius saitynus, kurti jų prototipus; taikyti algoritmavimo ir programavimo konstrukcijas realiems uždaviniams spręsti; taikyti šiuolaikines sistemų integracijai tinkamas programavimo kalbas ir technologijas; pritaikyti Web servisų paslaugas reikiamai informacijai pateikti, naudojant tam skirtas programines priemones; kurti ir realizuoti vartotojo poreikius atitinkančius programinius sprendimus; naudoti tekstinės, skaitinės, grafinės, vaizdo bei garso informacijos apdorojimo technologijas; naudoti automatizuoto konstravimo ir dokumentavimo įrankius. Gebės dirbti komandoje, Žinos teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, informacijos apsaugos įstatymus, autorių ir gretutinių teisių įstatymus; mokės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, bei dirbti komandoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas. Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinių sistemų technologijų studijų programą sudaro šios dalys:
Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.
Profesinė užsienio kalba, kalbos kultūra ir profesinė etika, teisė, informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai –96 kr. (programavimas, matematika, interneto technologijos, fizika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, diskrečioji matematika, kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, elektrotechnika, programavimas PHP, kompiuterių tinklai, multimedija technologijos, objektinis programavimas, informacinės sistemos ir duomenų bazės, programų sistemų inžinerija, komponentinės technologijos informacinėse sistemose, projektų valdymo sistemos, verslo ir vadybos pagrindai, skaitmeninis saugumas, žmonių sauga)
Profesinės veiklos praktikos - 30 kr. (kompiuterinės grafikos ir programavimo praktika, kompiuterių tinklų ir operacinių sistemų praktika, specialybės įgūdžių ir baigiamoji praktikos)
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai-21 kr.:
Alternatyvus pasirinkimas I (interneto sistemų programavimas, Įterptinės sistemos)
Alternatyvus pasirinkimas II (IT paslaugų valdymas pagal ITIL standartą, verslo projektų informacinės technologijos, Geografinės IS)
Alternatyvus pasirinkimas III (Aplikacijų kūrimas mobiliesiems įrenginiams, Interaktyvūs multimedijų komponentai)
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali rinktis iš pateikiamo sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių sistemų inžinieriais įvairiose verslo, privačiose arba valstybinėse organizacijose, taip pat projektų vadovais, padalinio vadovais, informacinių sistemų kūrėjais, duomenų bazių administratoriais, kompiuterinių tinklų administratoriais.