Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biotechnologijų verslo vadyba (anglų k. - Biotechnology Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, sugebančius integraliai suprasti, kurti ir valdyti šiuolaikines technologines aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, realizuoti ir įprasminti jų potencialą, taip pat kompleksiškai spręsti uždavinius, susijusius su šiuolaikinių biotechnologijų ir susijusių gyvybės mokslo sričių vadyba, taip pat jų organizaciniais, komunikaciniais, teisiniais, vertybiniais aspektais bei jų inovacine ir kūrybine universalizacija, leidžiančia įgyti strateginių vadybos įgūdžių bei įgūdžių priimti inovacinius sprendimus sparčiai kintančioje biotechnologijų aplinkoje.

Studijų rezultatai:
Gebėjimai nagrinėti biotechnologijų ir biomedicinos mokslo institutus, atsižvelgiant į didėjančią dinamiką, komercinimo potencialą, konkurencinius poreikius bei strategines galimybes, kuriuos lemia globali verslo terpė ir pasaulinės raidos tendencijos.
Kompetencijos dirbti technologinėse terpėse ir heterogeniškuose pokyčių kontekstuose išnaudojant biotechnologijų komercinimo galimybes, taikant holistines vadybos paradigmas, metodologijas ir naujausias socialines technologijas.
Žinios, leidžiančios vertinti biotechnologijų verslo strategines kryptis, derinti technologinius proveržius su socio-ekonominiais poreikiais, pasitelkiant tarpdalykines žinias, mokslinių tyrimų metodologijas.
Gebės organizuoti šiuolaikinių biotechnologijos tyrimų ir darbų vertinimą, analizuoti jų pritaikymą ekonominės bei socialinės vertės kūrimui, prognozuoti komercinimo galimybes, kurti šiuolaikiškas moksliąsias aplinkas ir efektyvias vadybines sąveikos formas, planuoti jų sprendimo strategijas, taikyti holistinį požiūrį, priimant vadybinius sprendimus.
Gebės suprasti kaip biotechnologijų verslo vadyba formuoja konkurencinę aplinką ir kaip yra kuriama pridėtinė vertė verslo bei visos žinių ekonomikos lygmenyse.
Gebės organizuoti ir valdyti biotechnologines žmogiškąsias komandas, technologines platformas ir priimti sprendimus kintančiose kompleksinėse aplinkose, plėtoti ir valdyti biotechnologijų verslo plėtros projektus.
Gebės moksliškai analizuoti biotechnologijų verslo kūrybinius sprendimus ir vertinti plėtros galimybes, pagrįsti bei formuoti inovatyvias biotechnologijų verslo idėjas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus, vykdyti biotechnologijų verslo inovatyvius projektus, integruojant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose bei daugiakultūriuose globalizuotuose kontekstuose.
Gebės organizuoti ir valdyti biotechnologines žmogiškąsias komandas, technologines platformas ir priimti sprendimus kintančiose kompleksinėse aplinkose, plėtoti ir valdyti biotechnologijų verslo plėtros projektus.
Gebės socialiai atsakingai taikyti biotechnologijų verslo vadybos žinias ir organizuoti biotechnologinius tyrimus, kūrybiškai naudodami modernius sprendimų priėmimo būdus atsižvelgiant į teisinę ir etinę aplinką.
Įvaldyti šiuolaikiškus biotechnologijų verslo modelių formavimo, inovacijų vadybos, ekonominio efektyvumo, projektų rengimo ir įgyvendinimo bei sklaidos metodus, jų pritaikymo mikro ir makro lygiais derinius bei formas, taip pat sugebėti strategiškai planuoti biotechnologijų verslo procesus globalioje žinių ekonomikoje.
Gebėti kryptingai ir savarankiškai domėtis biotechnologijų ir biomedicinos pasiekimais, biotechnologijų verslo galimybėmis ir modeliais, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje;, interpretuoti įvairialypę technologinę ir verslo informaciją, ją integruoti, perkurti ir panaudoti konkurenciniam pranašumui, naujiems sprendimams, inovacijoms, procesams, produktams ir paslaugoms kurti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuoti kritinį mąstymą skatinantys savarankiškų studijų metodai; diskusija ir grupinio darbo metodai, akcentuojantys dėstytojo vadovavimą; probleminis dėstymas, akcentuojantis dėstytojo darbą; probleminės analitikos metodai, pagrįsti problemų sprendimu; literatūros analizės metodai, grindžiami įžvalgomis; probleminės seminarų užduotys, pagrįstos grupiniu darbu.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, praktinės užduotys (projektai, rašto darbai, tyrimų pristatymai, atvejo analizės), tarpinės užduotys (koliokviumai, kontroliniai darbai)

Specializacijos:
Nėra

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis 2 dalykus iš alternatyviai pasirenkamų studijų dalykų
Kūrybiniai vadybos ir lyderystės metodai
Inovacijų vadybos psichologija
Dirbtinio intelekto metodai ir informacinės sistemos biotechnologijų versle
Žinių visuomenės ekonomika
E-sveikata

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Analogų Lietuvoje neturinti programa, orientuota į tarptautinių studentų poreikius