Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General Practice Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

KVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531GX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-03-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Integruoja slaugos, socialinių ir kitų mokslų žinias vykdant moksliniais tyrimais ir praktika grįstą asmenų, šeimų ir bendruomenių slaugą.
2. Valdo sveikatos priežiūros išteklius ir profesines žinias užtikrinant kokybišką į asmenį orientuotą slaugą.
3. Teikia pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą naudojantis slaugos ir medicinos technologijomis ūmių būklių, krizių bei traumų atvejais.
4. Teikia pagalbą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra ir juos prižiūrintiems asmenims vadovaujantis mokslo pagrįstais metodais ir technologijomis.
5. Taiko vadovavimo, lyderiavimo įgūdžius savarankiškai nustatant slaugos poreikius, planuojant, atliekant ir vertinant slaugą.
6. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir kitais sveikatos priežiūros specialistais siekiant stiprinti ir palaikyti asmenų, šeimos, bendruomenės sveikatą.
7. Demonstruoja kritinį mąstymą ir holistinį požiūrį mokant asmenis, šeimas ir grupes sveikatos išsaugojimo ir ligų bei traumų profilaktikos.
8. Pagrindžia asmeninio ir profesinio tobulėjimo visą gyvenimą vertę plėtojant slaugos praktiką.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, simuliacijos, darbas porose, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, kvalifikacinis egzaminas ir baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (108 kreditai): Akademinis ir profesinis raštingumas, Informacinės sistemos medicinoje, Sveikatos filosofija/Sveikatos sociologija, Profesinė etika, Anatomija ir fiziologija, Aplinkos sveikata, Bendroji slauga, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių), Sveikatos psichologija, Patologija, Klinikinė fizika, chemija ir genetika, Dietetika, Vaiko sveikatos priežiūra, Sveikatos ugdymas, Farmakologija, Gerontologija ir geriatrija, Terapinė slauga, Vaiko slauga, Akušerinė slauga, Slaugos taikomieji tyrimai ir statistika, Slaugos vadyba, Bendruomenės slauga, Chirurginė slauga, Psichikos sveikatos slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Slaugos taikomojo tyrimo dizainas/Kursinis darbas, Paliatyvioji slauga/Onkologinė slauga, Sergančiųjų infekcinėmis ligomis slauga/Sergančiųjų odos ir venerinėmis ligomis slauga, Fizinė medicina ir reabilitacija.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (87 kreditai): Bendrosios slaugos praktika, Terapinės slaugos praktika, Geriatrinės slaugos praktika, Vaiko slaugos praktika, Akušerinės slaugos praktika, Chirurginės slaugos praktika, Bendruomenės slaugos praktika, Psichikos sveikatos slaugos praktika, Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktika ir Baigiamoji praktika ir Kvalifikacinis egzaminas.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Bendrosios praktikos slaugos programa pasižymi teorinių ir praktinių studijų integracija. Praktinių studijų metu, slaugos procedūrų simuliacijos sudaro galimybes sukurti įvairias klinikines situacijas studentui saugioje aplinkoje, naudojant daugiafunkcinius manekenus ir muliažus. Praktinės studijos vyksta mažose grupėse, galimybė įgyti praktinius įgūdžius ne tik simuliacinėse klinikinėse laboratorijose, bet ir realiose darbo vietose: įvairių profilių ligoninėse, sveikatos priežiūros centruose, bendruomenėse ir pacientų namų aplinkoje. 50 procentų studijų skiriama praktiniam mokymui. Studijų programa pasižymi tarptautiškumu, glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais su užsienio partneriais. Pagal tarptautines studentų mainų programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas įgyja teisę teikti bendrosios slaugos praktikos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas savarankiškai arba kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.