Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių elektronikos sistemos (anglų k. - Car Electronics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-01-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti kvalifikuotus elektronikos inžinerijos specialistus transporto sektoriuje, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų profesionaliai prižiūrėti, diagnozuoti, remontuoti, projektuoti ir diegti nuolat tobulinamas bei globalioje rinkoje plačiai taikomas automobilių elektronikos sistemas, kurti ir vadovauti šias paslaugas teikiančioms Lietuvos Respublikos ir kitų šalių įmonėms.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektronikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias elektronikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį. Turės pagrindinių praktikoje svarbių elektronikos inžinerijos žinių. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti žinias ir žinomus metodus spręsdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties problemas. Gebės taikyti žinias analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su įranga, naudojama elektronikos inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Gebės taikyti inžinerines žinias formuluodamas bei vykdydamas projektavimo užduotis pagal numatytus reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Inžinerinės medžiagos, Informacinės technologijos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Automobilių konstrukcija, Taikomoji mechanika, Elektrotechnika, Elektronika ir automatika, Vidaus degimo varikliai ir jų elektronika, Analoginiai ir skaitmeniniai įtaisai, Duomenų perdavimo sistemos, Elektriniai matavimai, Mikroprocesoriai ir valdikliai, Ekonomikos teorija, Projektų valdymas, Įmonių ekonomika, Taikomieji tyrimai, Elektros ir elektronikos įtaisai ir valdymas, Variklių maitinimo sistemų elektronika, Hibridinių ir elektrinių automobilių elektroninės sistemos, Diagnostikos sistemos, Aktyvios ir pasyvios saugumo sistemos, Apsaugos ir komforto sistemos, Programavimas.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, laisvai pasirenkami dalykai (Alternatyvūs energijos šaltiniai automobiliuose, Techninė ekspertizė, Automobilių eksploatacinės medžiagos, Intelektualios eismo valdymo sistemos, Eismo saugumas, Transporto ekologija, Automobilių techninė priežiūra, Robotika, Žaibosauga – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Mokomoji praktika, Elektroninės įrangos derinimo praktika, Gamybinė praktika, Technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos kokybiškas studijas užtikrina naujos laboratorijos, aprūpintos modernia įranga bei kolegijos bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio verslo ir mokslo institucijomis. Studentai turi galimybę įgyti naujausių teorinių žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių transporto priemonių elektros ir elektronikos priežiūros srityje bendraudami su dėstytojais – praktikais, tyrėjais. Mokoma diagnozuoti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų gedimus, nustatyti jų priežastis, šalinti gedimus, analizuoti ir taikyti alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinius technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus, atlikti elektroninių sistemų diegimo, diagnozavimo ir derinimo darbus. Studijuodami studentai kuria realius eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja mokslinėse/praktinėse konferencijose ir tarptautiniuose projektuose. Studentai dalyvauja tarptautinių mainų programoje Erasmus+: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos Automobilių elektronikos sistemos absolventas gali dirbti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių transporto sektoriaus priežiūros ir remonto įmonėse, teikiančias elektronikos ir elektros diagnostikos paslaugas, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose, transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse diagnostikais, projektuotojais, inžinieriais, padalinių ir įmonių vadovais.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties universitetines studijų programas.