Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fotografija (anglų k. - Photography)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Fotografija_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531PX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550211

Finansinės grupės kodas

2.5

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Fotografijos studijų programos tikslas - ugdyti asmenybės humanistinę orientaciją, estetinį suvokimą, kritišką ir kūrybinį mąstymą, pilietišką aktyvumą, bendravimo laisvę ir atsakomybę; suformuoti fotografijos specialisto profesinius įgūdžius, pagrįstus tradicine, alternatyvia ir skaitmenine fotografija bei profesinės veiklos inovacijomis Reportažo fotografijos / Mados fotografijos / Architektūros, apimtinių meno kūrinių fotografavimo ir meno kūrinių reprodukavimo srityse; išugdyti gebėjimus, reikalingus fotografo veiklos organizavimui, reaguojant į aplinkos pokyčius bei suvokiant mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Studijų rezultatai:
1. Žinos filosofinius, psichologinius, fotografijos, kino/ video meno, dailės ir architektūros istorijos bei vizualinės raiškos aspektus, reikalingus estetiniam suvokimui, siekiant savo kūrybos funkcinės vienovės.
2. Analizuos, vertins, interpretuos stilių, estetiką, kūrybinius objektus, įgis savitą meninį požiūrį.
3. Atsižvelgdamas į poreikį, pasirinks ir valdys tradicinės bei skaitmeninės fotografijos techniką ir situaciją.
4. Mokės taikyti tradicinėje fotografijoje naudojamus alternatyvius procesus.
5. Redaguos fotografijas tradiciniu bei skaitmeniniu metodais.
6. Mokės taikyti įvairius nuotraukų spausdinimo būdus.
7. Suvoks ir mokės valdyti video produkcijos (preprodukcijos, produkcijos ir postprodukcijos) procesus.
8. Analizuos ir nustatys fotografijos poreikį veiklos srityje.
9. Motyvuotai sukurs ir parengs kūrybinę strategiją pasirinktos veiklos srityje.
10. Mokės fotografuoti reportažą, savo veikloje remdamasis žiniasklaidos teisės bei etikos pagrindais/ Mokės fotografuoti madą, tinkamai pasirinkdamas savo elgesio strategijas/ Mokės fotografuoti architektūrą, apimtinius meno kūrinius ir reprodukuos plokščius meno kūrinius.
11. Išmanys vadybos principus, sistemą, teisinį darbo aplinkos reglamentavimą, plėtos kūrybinę veiklą.
12. Mokės dirbti savarankiškai ir komandoje, sprendžiant profesinės veiklos problemas bei puoselėjant mokymosi visą gyvenimą vertybines nuostatas.
13. Bendraus užsienio ir taisyklinga lietuvių kalba, reiškiant savo mintis žodžiu ir raštu, vizualizuos veiklos rezultatus, parengiant savo veiklos aplanką.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo (komuliatyvinio) vertinimo sistemą (IKI). Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: Užsienio kalba 1 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 1 (anglų) (II lygis), Užsienio kalba 2 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 2 (anglų) (II lygis), Filosofija, Kompiuterinės taikomosios programos, Komunikacija žodžiu ir raštu
Studijų krypties dalykų apimtis yra 156 kreditai: Fotografijos istorija, Fotografijos pagrindai 1, Kūrybinis fotografijos projektas, Kūrybinis rašymas, Piešimas 1, Kompozicijos pagrindai , Architektūros fotografijos pagrindai, Kūrybiškumo lavinimo projektas 1, Darbo su fotografijos įranga pagrindai, Alternatyvūs fotografijos procesai , Piešimas 2, Fotografijos pagrindai 2, Fotožurnalistikos teorija ir praktika, Vizualinė komunikacija, Tapyba, Kino ir videomeno istorija, Visuotinė dailės ir architektūros istorija, Komercinė fotografija, Kūrybiškumo lavinimo projektas 2, Estetikos ir meno filosofija, Meno projektų valdymas, Fotografijos projektas, Meninis tyrimas, Lietuvos dailės ir architektūros istorija, Bendravimo psichologija, Plokščių meno kūrinių reprodukavimas ir apimtinių meno kūrinių fotografavimas, Pasiekimų aplanko rengimas, Žmogaus sauga, tame tarpe 30 kreditų praktikos: (Kūrybinė fotografijos praktika 1, Kūrybinė fotografijos praktika 2, Videoprodukcijos teorija ir praktika, Kūrybinė fotografijos praktika 3, Baigiamoji praktika) ir 9 kreditai – Profesinio bakalauro baigiamasis darbas.

Studento pasirinkimai: Žinias galima gilinti pasirenkant dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo Studijų valdymo sistemoje (SVS). Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus. Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: Verslo planavimas ir organizavimas / Įmonės veiklos planavimas ir organizavimas, Žiniasklaidos teisės ir etikos pagrindai / Verslo teisė, Marketingo pagrindai/ Karjeros planavimas.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Fotografijos studijų programa yra perspektyvi ir inovatyvi, integruojanti alternatyvios ir skaitmeninės fotografijos specialistų veiklas Reportažo fotografijos / Mados fotografijos / Architektūros, apimtinių meno kūrinių fotografavimo ir meno kūrinių reprodukavimo srityse.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigę studijas absolventai galės dirbti individualiai bei komandoje, laikraščiuose, žurnaluose, mados ir reklamos agentūrose, televizijos studijose, muziejuose, fotografijos paslaugų teikimo įmonėse, dalyvauti fotografijos versle bei plėtoti kūrybinę veiklą.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus fotografijos studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo.