Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Chemijos inžinerija (anglų k. - Chemical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Chemijos inžinerija

Studijų krypties šaka

Chemijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Chemijos inžinerija_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211EX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470711

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos magistrus, gebančius dirbti įvairiose chemijos pramonės ūkio srityse, turinčius projektinio ir mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, gebantys taikyti kompiuterines programas chemijos inžinerijoje, gebančius spręsti praktines problemas, diegti naujas technologijas, didinti chemijos pramonės inovatyvumą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Nuodugniai žino ir suprasta chemijos inžinerijos srities principus naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti;
A2 Žino ir kritiškai vertina chemijos inžinerijos srities naujausius pasiekimus;
Inžinerinė analizė:
B1 Geba įžvelgti standartines ir nestandartines, nežinomas, nevisiškai apibrėžtas organinių /neorganinių medžiagų technologines ar inžinerines problemas, jas suformuluoti ir išspręsti;
B2 Geba praktiškai spręsti chemijos inžinerijos, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis, problemas taikant teorinius modelius, novatoriškus eksperimentinių tyrimų metodus, matematines analizes;
B3 Supranta socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, komercinių reikalavimų svarbą;
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias organinių/neorganinių medžiagų technologines/inžinerines idėjas ir metodus;
C2 Geba priimti technologinius/inžinerinius sprendimus esant daugialypėms, techniškai neapibrėžtoms ir tiksliai neapibūdintoms problemoms;
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba atpažinti, surasti ir įvertinti organinių /neorganinių medžiagų technologiniam ar inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informaciniais šaltiniais;
D2 Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus taikant ir naujus metodus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti daugialypes organinių /neorganinių medžiagų technologines ar inžinerines problemas;
E2 Išsamiai supranta chemijos inžinerijoje taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, moka parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą;
E3 Supranta ir vertina organinių /neorganinių medžiagų technologinę ar inžinerinę veiklą darbo, aplinkos saugos, veiklos organizavimo, etiniu, komerciniu aspektais.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba bendrauti tiek su chemijos inžinieriais, tiek su ne specialistais gimtąja ir užsienio kalbomis;
F2 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, kurią gali sudaryti įvairių disciplinų ir lygių atstovai, ir būti jos lyderiu;
F3 Holistiškai supranta organinių/neorganinių medžiagų technologijų inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei, aplinkai ir jų sąsajai su ekonominiais padariniais, etines, inžinerinės veiklos normas bei atsakomybę, projektų valdymo ir verslo aspektus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio, ir savarankiško darbo ir praktikos metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami pagal modulyje numatytą tvarką ir registruojami duomenų bazėse.
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Srautų dinamiką, cheminių reakcijų inžineriją, rinktinius cheminės termodinamikos skyrius, procesų modeliavimą ir analizę, šilumos ir masės pernašą ir kitus dalykus.
Atliekami tiriamieji darbai, praktikos.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti modulius, papildomą praktiką ar tiriamuosius projektus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi teorinių žinių ir praktinių gebėjimų planuoti, projektuoti, organizuoti ir valdyti cheminius technologinius procesus, taip pat turi tyrimo įgūdžių. Geba formuluoti ir spręsti mokslo ir pramonės problemas, besiremdamas naujaisiais chemijos inžinerijos pasiekimais, analizuoti ir realizuoti sprendimus, atsižvelgdamas į nuolat kintančias aplinkos sąlygas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį, projektinį ar technologinį darbą chemijos produktų gamybos įmonėse bei projektavimo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studiju doktorantūroje.