Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita ir auditas (anglų k. - Accounting and audit)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-33

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-233_VU_Apskaita ir auditas_M_2017.doc

Valstybinis kodas

6211LX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos apskaitos ir audito specialistus, gebančius formuoti įmonės apskaitos informacijos rinkimo, struktūrizavimo ir apibendrinimo sistemą, įmonės veiklos planavimo, kontrolės ir vertinimo kontekste, atlikti ar vadovauti atliekant vidaus ir išorės auditą, planuoti ir vertinti įmonės veiklą, atlikti įmonės apskaitos informacijos formavimo, vidaus kontrolės sistemos, veiklos vertinimo, audito tyrimus.
Studijų rezultatai:
Šios programos absolventai:
• Demonstruos analitinio, sisteminio, kritinio, kūrybinio mąstymo gebėjimus, atliekant įmonės veiklos analizę, organizuojant apskaitos ir audito procesą įmonėje bei vykdant mokslo taikomuosius tyrimus.
• Savarankiškai identifikuos ir spręs problemas, imsis atsakomybės įgyvendinant apskaitos ir audito valdymo sprendimus.
• Gebės suprantamai, etiškai ir tolerantiškai bendradarbiauti su savo ar kitų organizacijų atstovais, tos pačios ar kitų sričių specialistais, dalytis žiniomis, bendrauti ir diskutuoti raštu bei žodžiu su įvairiomis interesų grupėmis, įgyvendinant sprendimus, teikiant ataskaitas apie įvykdytus darbus, konsultuojant.
• Gebės dirbti grupėje, planuoti ir organizuoti grupės darbą.
• Gebės efektyviai ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti ir panaudoti identifikuojant ir argumentuotai sprendžiant apskaitos, audito ir finansų problemas.
• Demonstruos naujausiais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįstas ekonomikos, vadybos, finansų, apskaitos bei audito žinias ir gebės jas praktiškai pritaikyti.
• Supras apskaitos teorijas ir metodologiją, nacionalinio ir tarptautinio apskaitos srities reglamentavimo kontekste, bei gebės jas taikyti, siekiant užtikrinti informacijos skaidrumą nacionalinėse bei tarptautinėse organizacijose.
• Supras audito svarbą, nacionalinių ir tarptautinių audito organizacijų vaidmenį, žinos nacionalinį ir tarptautinį audito srities reglamentavimą bei gebės įvertinti informacijos patikimumą ir skaidrumą nacionalinėse, tarptautinėse ir tinklo logika grįstose organizacijose.
• Gebės taikyti apskaitos metodologiją, praktiškai realizuojant verslo apskaitos, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų bei kitų teisės aktų nuostatas, savarankiškai sprendžiant atskirų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo, informacijos skaidrumo problemas.
• Gebės pritaikyti turimas žinias ir jomis remiantis rengti priemones (informacinius pranešimus, instrukcijas, ataskaitas ir kt.), reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms ir profesinei veiklai vykdyti arba naujovėms diegti.
• Žinos kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus bei gebės juos taikyti apskaitos, audito, finansų bei tarpdisciplininiuose tyrimuose.
• Gebės analizuoti, sintetinti ir vertinti apskaitos ir audito srities studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti žinias ir valdyti projektus, sudėtingas situacijas, pateikiant sprendimų siūlymus, priimant sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos.
• Gebės aiškiai, argumentuotai pateikti apibendrintą tyrimų rezultatų informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertinti.
• Gebės parengti mokslines publikacijas ir pristatyti mokslinio tyrimo rezultatus, vertinti apskaitos ir audito srities tyrimus.
• Gebės atpažinti ir savarankiškai bei inovatyviai spręsti verslo valdymo problemas, integruojant naujausias fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįstas ekonomikos, vadybos, finansų, apskaitos ir audito teorijas bei tarpdisciplininį holistinį požiūrį.
• Gebės atlikti verslo, organizacijos, projekto kompleksinę analizę ir vertinimą, pateikti sprendimų siūlymus, naudojantis šiuolaikiniais analizės metodais ir vadovaujantis profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principais.
• Gebės kritiškai įvertinti ilgojo bei trumpojo laikotarpio verslo valdymo problemų sprendimų alternatyvas, argumentus bei galimas socialinės ir etinės veiklos pasekmes.
• Gebės planuoti bei atlikti finansinį, vidaus, veiklos bei socialinį auditą.
• Gebės, vadovaujantis profesinės veiklos etikos nuostatomis bei socialinės atsakomybės principais, formuoti ir valdyti organizacijos veiklos planavimo, kontrolės ir vertinimo sistemas, integruojant naujausias finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, audito, intelektinio kapitalo bei įmonės veiklos vertinimo ir valdymo koncepcijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotos tradicinės ir interaktyvios paskaitos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, savarankiškam studentų darbui skirtos informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, atvejų studijos, problemų analizė ir jų sprendimas, individualūs ir grupiniai darbai, konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas, kurio galutinis įvertinimas gali būti sudarytas ir iš įvairių formų tarpinių atsiskaitymų (rašto darbų, pristatymų, savęs ir kolegų vertinimo ir pan.). Egzaminai vyksta raštu ir/arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmaisiais studijų metais šios programos studentai studijuoja tokius privalomuosius dalykus: Finansinės apskaitos teorija ir praktika, Audito teorija ir praktika bei Valdymo apskaitos teorija ir praktika, gilindamiesi į aukščiausio lygio šių dalykų teorinį ir praktinį suvokimą. Šalia šių dalykų studijuojami ir kiti apskaitos krypties privalomieji dalykai: Mokesčių apskaita, Tarptautiniai apskaitos standartai, kas suteikia papildomų įgūdžių ir kompetencijų, tokių kaip mokesčių sistemos sandaros žinojimas ir gebėjimas analizuoti Lietuvos mokesčius, gebėjimas taikyti bei vertinti tarptautinius apskaitos standartus, panaudoti šią informaciją formuojant ir vykdant įmonės informacinę sistemą. Greta privalomųjų dalykų siūlomi pasirenkamieji dalykai, kurie skirti studentams, norintiems įgyti gilesnių pasirinkto vadybos, verslo, rinkodaros krypčių tam tikro dalyko žinių.
Antraisiais studijų metais pagrindinis dėmesys skiriamas seminarui „Apskaita ir auditas“ ir magistro darbo paruošimo baigiamajam etapui. Privalomieji dalykai „Auditas viešajame sektoriuje“ bei „Įmonių veiklos analizė“ ugdo tokius gebėjimus, kaip atlikti viešojo sektoriaus auditą, analizuoti ir vertinti gautus rezultatus, rengti išvadas, kritiškai vertinti viešojo sektoriaus audito organizavimo procesą, rinkti ir sisteminti finansinę bei nefinansinę informaciją, taikyti analizės metodus ir kritiškai vertinti gautus rezultatus. Šiame semestre yra numatyti pasirenkamieji dalykai: „Atlyginimų valdymas“ bei „Vidaus auditas“. Juose ugdomi tokie gebėjimai, kaip gebėjimas vertinti darbuotojų veiklą ir priimti sprendimus dėl atlygio už veiklos rezultatus, atlikti atlyginimų rinkos tyrimus, kurti efektyvias atlyginimų valdymo sistemas organizacijoje, parengti vidaus audito rezultatus, juos analizuoti ir vertinti, teikti audito išvadas, žinoti tarptautinius vidaus audito standartus ir mokėti juos taikyti, spręsti audito problemas, nustatyti tobulintinas sritis, teikti siūlymus.
Programoje „Apskaita ir auditas“ privalomiesiems apskaitos dalykams skirta 10 kreditų, pasirenkamiesiems – 10 kreditų, privalomiesiems audito dalykams skirta 10 kreditų, pasirenkamiesiems – 5 kr.
privalomi kiti apskaitos studijų krypties dalykai sudaro 20 kr., kiti finansų, vadybos, verslo, rinkodaros krypčių privalomi dalykai apima 5 kr., pasirenkamieji – 30 kr.
Atsižvelgiant į magistro darbo temą, šioje programoje bendras apskaitos kreditų skaičius gali sudaryti – 50 kr, audito – 45 kr.
Magistro darbas pradedamas ruošti nuo pirmo studijų semestro – rengiant Baigiamojo darbo projektą I, kuriam, kaip ir kitiems magistro darbo rašymo etapams (baigiamojo darbo projektui II ir magistro darbo pabaigimui), skiriama po 10 kr.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti 15 kreditų, t.y. 3 studijų dalykus iš siūlomų (po vieną kiekvieną semestrą).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši programa trunka 1,5 metų ir yra trumpesnė nei kitos tokio pobūdžio programos, siūlomos Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Apskaitos ir audito programos absolventas gali dirbti apskaitos, audito, įmonės veiklos planavimo, kontrolės, analizės ir vertinimo srityse, vadovauti projektams, dirbti komandoje ar vadovaujamą darbą valstybinėse institucijose, nacionalinėse bei tarptautinėse įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje aukštojoje mokykloje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.