Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji chemija (anglų k. - Applied Chemistry)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Chemija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Chemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211CX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470531

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti magistrus, sukaupusius gilių teorinių ir praktinių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turinčius tyrimo įgūdžių, gebančius formuluoti ir spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, remiantis naujausiais chemijos bei cheminės inžinerijos pasiekimais.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Naujausios teorinės organinės, neorganinės, fizikinės chemijos žinios ir taikymas
A2 Gilus naujausių instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas
A3 Žinios apie chemijos mokslų pasiekimus sumaniųjų, funkcinių, kompozicinių ir nanomedžiagų kūrime, tyrimuose bei taikyme
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti darbo chemijos srityje tikslą, uždavinius, surinkti duomenis tyrimui
B2 Geba savarankiškai planuoti ir atlikti analitinius bei eksperimentinius tyrimus chemijos laboratorijose
B3 Geba vertinti laboratorinių bei technologinių tyrimų metu gautus duomenis, susieti juos su praktika
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis sudėtinga chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais, atlikti cheminių junginių sintezės ir analizės procedūras
C2 Geba formuluoti ir spręsti praktines chemijos problemas, remiantis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais
C3 Geba priimti pažangius sprendimus chemijos srityje ir įvertinti savo darbo pasekmes
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba organizuoti ir užtikrinti saugų darbą chemijos laboratorijose bei įmonėse
D2 Geba bendrauti ir pristatyti savo tiriamojo darbo chemijos srityje rezultatus raštu ir žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijai
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai dirbti ir mokytis, tobulėti visą gyvenimą
E2 Geba mąstyti sistemingai, analitiškai, ir generuoti idėjas

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Rinktiniai chemijos skyriai
Skysčių ir dujų chromatografija
Organinių junginių spektroskopija
Cheminė kinetika ir katalizė
Tiriamasis projektas 1
Sumanių medžiagų chemija ir technologija
Nanomedžiagų technologija
Tiriamasis projektas 2
Terminės ir rentgeno spinduliuotės analizių metodai
Magistro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gydomoji kosmetika
Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai
Dispersinių sistemų savybės ir taikymas
Heterociklinių junginių chemija
Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos
Fotocheminė konversija ir fotokatalizė
Šiuolaikinė keramika
Odos baltymų chemija
Neorganinės dangos
Medžiagų kristalų struktūros modeliavimas
Polimerų apibūdinimo ir tyrimo metodai
Aminorūgščių ir peptidų sintezė
Taikomoji dažų chemija
Medžiagų saulės energetikai sintezė
Polimerinių dangų chemija
Polimeriniai kompozitai
Elektrocheminiai energijos kaupikliai
Polimerai aukštosioms technologijoms
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fizikinės, organinės, analizinės chemijos, nanotechnologijos žinių, išmano pramoninės chemijos procesus, kompiuterinių programų taikymą chemijoje, yra įgijęs mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, geba naudotis cheminių junginių fizikinės ir cheminės analizės metodais, spręsti įvairias cheminių medžiagų sintezės, gamybos technologijos ir analizės problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir mokslinėse laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.