Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra (anglų k. - Development and Maintenance of Information Systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

PK_ Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra_2018.pdf

Valstybinis kodas

6531BX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550610

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti informacijos sistemų specialistus, gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti, modernizuoti bei prižiūrėti informacijos sistemas.
Studijų rezultatai:
1. Įgyja bendrųjų žinių reikalingų informatikos fundamentiniams pagrindams bei įmonių ir organizacijų verslo aplinkai ir procesams suprasti, geba jas taikyti analizuojant ir specifikuojant verslo poreikius.
2. Įgyja informacinių technologijų infrastruktūros, duomenų struktūrų, algoritmų ir jų analizės, programavimo technologijų ir metodų, informacijos sistemų kūrimo procesų žinių, geba jas taikyti kuriant ir modernizuojant informacijos sistemas.
3. Taiko įvairius tyrimų metodus, sprendžiant su informacijos sistemomis susijusias problemas, apdoroja tyrimų rezultatus, pateikia šių rezultatų praktines išvadas, pagrindžiant įmonių ir organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus.
4. Geba atlikti įmonių ir organizacijų informacijos sitemų tikslų ir poreikių analizę, formuluoti reikalavimus ir sprendimus informacijos sistemoms kurti ir modernizuoti.
5. Geba projektuoti informacijos sistemų architektūrą, jų atskirus komponentus ir duomenų bazes.
6. Geba programuoti, testuoti, modernizuoti ir integruoti informacijos sistemas.
7. Geba diegti, derinti ir prižiūrėti informacijos sistemas, jų techninę ir sisteminę programinę įrangą, taikyti informacijos sistemų duomenų ir informacinių technologijų infrastruktūros saugos priemones.
8. Geba planuoti, valdyti informacijos sistemų kūrimo,
diegimo ir modernizavimo projektus, naudoti įvairius komandinio darbo organizavimo būdus ir įvairias darbo komandoje roles, vertinti informacijos sistemų atitikimą šiuolaikiniams reikalavimams.
9. Geba spręsti su informacijos sistemomis susijusias problemas pavieniui ir komandoje, specialistams ir plačiai auditorijai pristatyti jų sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
10. Įgyja būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, tobulėti profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, probleminių situacijų sprendimas, praktinių pavyzdžių nagrinėjimas, specialybinės literatūros studijavimas, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, specialybinės literatūros analizės pristatymas, probleminių situacijų sprendimų pristatymas, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Moduliai (dalykai): Profesinė kalbos kultūra, Profesinė užsienio kalba, Verslumo pagrindai, Praktinė informatika, Informatikos teisė, Taikomosios matematikos modulis, Programavimo modulis, Duomenų bazės ir informacijos sistemos, Verslo ekonomika, Verslo procesų modeliavimas, Informacinių technologijų infrastruktūros modulis, Duomenų struktūros ir algoritmai, Internetinės technologijos, Informacijos sistemų inžinerijos ir projektų valdymo modulis, Duomenų bazių programavimas, Informacijos sistemų sauga, Verslo valdymo ir geografinių informacijos sistemų modulis, Programavimas mobiliesiems įrenginiams, Paslaugų architektūra grindžiamų informacijos sistemų kūrimas, Taikomieji tyrimai, Informacijos sistemų kūrimas karkasais, Debesų kompiuterija.
Praktikos: Internetinių informacijos sistemų vartotojo sąsajos programavimo, Internetinių sistemų valdymo, Profesinė, Internetinių informacijos sistemų ir aplikacijų kūrimo, Baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 150 kreditų, iš jų praktikoms skirta – 33 kreditai.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius modulius (dalykus), numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus modulius (dalykus), numatytus studijų programos komiteto:
A1 modulių (dalykų) blokas (Sociologija, Profesinė etika, Psichologija), A2 modulių (dalykų) blokas (Informacijos sistemų grafinė vartotojo sąsaja/ Multimedija ir kompiuterinis dizainas), A3 modulių (dalykų) blokas (Duomenų saugyklos ir verslo duomenų analizė/ Duomenų tyryba), A4 modulių (dalykų) blokas (Informacijos sistemų auditas ir vertinimas/Informacijos saugos vadyba ir rizikų valdymas).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių, informacijos sistemų kūrimo technologijų. Studentai išmoksta taikyti gerąsias informacijos sistemų projektavimo, programavimo, IT paslaugų valdymo praktikas, komandoje kurti ar modernizuoti informacijos sistemas, vykdyti informacijos sistemų priežiūrą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros srityse. Absolventai vykdys informacijos sistemų planavimo, projektavimo, programavimo, diegimo ir priežiūros darbus įvairiose įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo data:
2018-11-16