Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų k. - Tourism and hotel management)

Programos studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti turizmo ir viešbučių vadybininką, gebantį valdyti sektoriaus įmonių ir jų padalinių funkcines veiklas, analizuoti ir vertinti turizmo verslo aplinką bei joje vykstančius procesus, kurti ir parduoti konkurencingus turizmo ir svetingumo produktus, teikti ir įgyvendinti sprendimus, taikant vadybos, ekonomikos ir kitas profesinei veiklai būtinas žinias, savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, profesionaliai ir atsakingai komunikuojant multikultūrinėje verslo aplinkoje.

Studijų rezultatai:
1. Žinos ir taikys pagrindines ekonomikos ir vadybos, finansų ir kitų išteklių valdymo teorijas bei principus profesinėje veikloje;
2. Apibūdins įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir vadovausis jais veikiant turizmo ir viešbučių sektoriuje;
3. Žinos ir taikys darnios plėtros ir atsakingo verslo koncepcijas bei principus profesinėje veikloje;
4. Parinks tinkamus tyrimo metodus ir atliks rinkos tyrimus, taikant technologines inovacijas;
5. Analizuos ir vertins tyrimų rezultatus;
6. Analizuos verslo aplinką, joje vykstančius procesus ir įvardins galimas sprendimų alternatyvas bei mokslinių technologinių inovacijų taikymo galimybes;
7. Planuos turizmo ir viešbučių sektoriaus įmonės ir jos padalinių veiklą, numatant žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių poreikį bei šaltinius;
8. Sukurs ir pristatys konkurentabilų turizmo produktą;
9. Organizuos turizmo ir viešbučių sektoriaus įmonės bei jos padalinių veiklą, apibrėžiant darbuotojų funkcijas ir atsakomybę bei numatant veiklos vertinimo ir kontrolės sistemas ir principus;
10. Atsakingai, profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti su rinkos dalyviais bei įmonės darbuotojais, taikant dalykinės komunikacijos ir verslo etikos principus bei taisykles, atsižvelgiant į tarpkultūrinius ypatumus.
11. Savarankiškai ugdys profesinius ir asmeninius gebėjimus, atsižvelgiant į nuolat kintančią profesinės veiklos aplinką bei rinkos poreikius, demonstruojant atsakomybę už veiklos ir jos rezultatų poveikį.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų krypties moduliai - 135 kreditai: Studijų moduliai (90 kreditų): Verslo komunikacija (Verslo filosofija; Dalykinė kalba ir dokumentų valdymas; Bendravimo psichologija, Profesinė anglų kalba I); Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai); Tarpkultūrinė turizmo aplinka (Kultūros paveldas; Tarpkultūrinė komunikacija; Kelionių geografija; Turizmo antropologija); Verslo valdymas (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir finansai); Turizmo ir svetingumo pagrindai (Turizmo paslaugos ir infrastruktūra; Lietuvos turizmo ištekliai; aplinkos ir žmogaus sauga; Profesinė anglų kalba II); Teisės procesų valdymas (Turizmo verslo teisė; Derybų valdymas; Pokyčių valdymas; Profesinė anglų kalba III). Praktikos (30 kreditų): Profesinė praktika I (15 kreditų), ): Profesinė praktika II (15 kreditų). Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.

Studento pasirinkimai:
Specializacijos:
Turizmo vadyba (30 kreditų): Turizmo vadyba I (Kelionių organizatorių veikla; Turizmo paslaugų marketingas; Ekskursijų organizavimo technologijos), Turizmo vadyba II (Kelionių pardavimai; Turizmo produkto projektavimas; Skaitmeninis marketingas).
Viešbučių vadyba (30 kreditų): Viešbučių vadyba I (Viešbučių vadyba I, Svetingumo paslaugų marketingas, Renginių organizavimas), Viešbučių vadyba II (Viešbučių vadyba II; Viešbučio pajamų valdymas; Skaitmeninis marketingas).

Studentas gali rinktis: vieną iš specializacijų (30 kreditų); antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių); vieną iš skandinavų kalbų (danų/ švedų/suomių/ norvegų); vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis.
• Dviejų diplomų studijų programa su Saimaa taikomųjų mokslų universitetu (Suomija);
• Studijų programoje dirba specialistai, turintys patirtį turizmo versle, tarptautiniuose projektuose, ekspertinėje bei konsultacinėje veikloje;
• Studijų procese taikomi inovatyvūs studijų metodai bei pagrindinės versle naudojamos kompiuterinės programos;
• Didelės studijų ir praktikų užsienyje galimybės;
• Studijų lietuvių ir anglų kalbomis galimybės.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: priklausomai nuo pasirinktos specializacijos, absolventai bus pasirengę dirbti viešbučiuose, kelionių organizavimo įmonėse, turizmo informacijos centruose bei kitose turizmo paslaugų įmonėse; galės pradėti ir plėtoti savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose turizmo ir poilsio, vadybos, verslo krypčių studijų programose.

Identifikatorius

9409_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3931
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas