Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Odontologinė priežiūra (anglų k. - Odontological care)

Programos studijų kryptis

Burnos priežiūra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): rengti aukštos kvalifikacijos burnos priežiūros specialistus, kurie, dirbdami savarankiškai arba kartu su gydytojais odontologais, galėtų teikti burnos priežiūros paslaugas pagal pacientų poreikius, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį ir sistemingai ugdyti individų ir bendruomenės burnos sveikatą. Studijų rezultatai: Programos absolventas gebės: 1. Žinoti burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, nustatant konsultacijų poreikį bei profesinės veiklos problemų sprendimui 2. Žinoti žmogaus organizmo sandarą, fiziologiją, patologiją įvairiais amžiaus tarpsniais, taikant ir integruojant biomedicinos mokslų žinias, gydytojo odontologo padėjėjo profesinėje veikloje. 3. Analizuoti epidemiologinių tyrimų duomenis profesinės veiklos problemoms spręsti, vadovaujantis tyrimų etikos principais. 4. Savarankiškai dirbti su odontologine diagnostine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis, užtikrinant infekcijų kontrolę, laikantis norminių dokumentų reikalavimų, 5. Asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, atliekant įvairias odontologinio gydymo procedūras, atpažįstant burnos ir dantų ligas įvairioms pacientų grupėms. 6. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikiant būtinąją medicinos pagalbą. 7. Planuoti, koordinuoti odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus, taikant šiuolaikines informacines technologijas pacientų mokymui sveikos gyvensenos klausimais 8. Bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais, laikantis profesinės etikos ir pilietiškumo principų, užtikrinant įrodymais grįstos praktikos odontologijoje kokybę. 9. Praktinėje gydytojo odontologo padėjėjo veikloje kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį, rūpinantis jos verte ir reikšmingumu visuomenėje komunikuojant profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba. 10. Puoselėti bendražmogiškąsias vertybes, suvokiant mokymosi visą gyvenimą nuostatų svarbą. 11. Rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, tinkamai elgiantis su konfidencialia informacija, rūpinantis savo profesinės savimonės stiprinimu, profesijai tinkamų charakterio savybių ugdymu. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, savarankiški rašto darbai. Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (koliokviumai, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, rašto darbai ir kt.). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko sando apraše. Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Odontologinės priežiūros studijų programą sudaro šios dalys: Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditų (Įvadas į studijas ir žmogaus sauga, Informacinės technologijos, Užsienio kalba ir terminologija, Psichologijos pagrindai, Specialybės kalba). Studijų krypties dalykai – 135 kreditai, kuriuos sudaro: studijų dalykai – 81 kreditai. (Profesinė etika, Veido, žandikaulių ir burnos anatomija, fiziologija ir patologija, Pedagogikos ir andragogikos pagrindai, Klinikinė odontologija, Ergonomika ir infekcijų kontrolė odontologijoje, Teisės pagrindai, Farmakologija. Fitoterapija, Odontologinės medžiagos, Filosofijos įvadas, Pirmoji medicinos pagalba, Biochemija. Genetika, Verslo ekonomika ir vadyba, Klinikinių dalykų pagrindai, Geriatrija. Slaugos pagrindai. Fizioterapija, Odontologinė radiologija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Ortopedinė odontologija), praktikos – 45 kreditai, (Infekcijų kontrolės odontologijoje profesinės veiklos praktika (6 kreditai), Asistavimo gydytojui odontologui profesinės veiklos praktika (18 kreditai), Gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos praktika (9 kreditai), Baigiamoji praktika (12 kreditai)), Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas – 9 kreditai, (Profesinio bakalauro baigiamasis darbas– 6 kreditai, Kvalifikacinis egzaminas – 3 kreditai). Studento pasirinkimai: Pasirenkami dalykai – 30 kreditų. Iš jų 21 kreditas skiriamas gilesnės tos pačios krypties studijų dalykams (Odontologinių ligų profilaktika ir epidemiologija, Ortodontijos pagrindai, Visuomenės sveikatos pagrindai, Endodontologija, Burnos chirurgija ir periodontologijos pagrindai). 9 kreditai skiriami studento laisvai pasirenkamiems dalykams. Studijų programa siūlo: Vandens paradigma, Burnos priežiūros specialisto darbo ypatumai su specialių poreikių pacientais. Taip pat studentai gali laisvai rinktis iš Kauno kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų procese ypač svarbią vietą užima žinių ir įgūdžių vertinimas. Nuolatinė žinių ir įgūdžių kontrolė skatina studentus sistemingai dirbti, įgyti naujų žinių, vystyti gebėjimus. Vertinimas ir tinkamas grįžtamasis ryšys keičia studento mokymąsi, skatina mokymosi motyvaciją. Aiškindamiesi studentų pasiekimus, dėstytojai siekia studijuojančiųjų tobulėjimo. Odontoliginės priežiūros studijų programos studentai skatinami ugdyti gebėjimus interpretuoti gaunamą informaciją, kritiškai ją įvertinti ir pritaikyti realioms problemoms spręsti: pvz. Praktinių darbų metu studentams sudaromos sąlygos dirbti su pacientais ar imituoti realias klinikines situacijas, teikti burnos priežiūros paslaugas įvairiems asmenims. Tinkamas grįžtamasis ryšys skatina studentų pasiekimų gerinimą: studentų akademinį pažangumą, asmeninį tobulėjimą (savarankiškumo ir kūrybiškumo plėtojimą, bendravimo ir karjeros valdymo gebėjimus), pasirengimą profesinei veiklai. Pasirašytos trišalės sutartys pagal ES Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą dėl studentų ir dėstytojų mainų su šiomis aukštosiomis mokyklomis: Riga Stradins University (Riga, Latvija), Stevenson College (Edinburgh, Škotija), Medical university of Lodz (Lodz, Lenkija), Savonia University of Applied Sciences (Kuopio, Suomija). Užmegzti ryšiai ir derinamos sutartys dėl studentų ir dėstytojų mainų bei profesinės veiklos praktikų bei stažuočių pagal Erasmus programą su Coatbridge College, Glasgow, Škotija; Haaga University of Applied Sciences, Nyderlandai; University of Applied Sciences Utrecht, Nyderlandai. Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvairius renginius ir studentiškas šventes. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventų profesinės veiklos pobūdis atitinka studijų programos paskirtį, jie dažniausiai įsidarbina pagal specialybę miesto, įvairiose respublikos ar ES šalių odontologijos klinikose ar skyriuose, privačiose odontologijos klinikose ir kabinetuose, vaikų darželiuose ir mokyklose. Pagal specialybę dirba beveik 95 % absolventų. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka. Absolventai gali kelti kvalifikaciją ir atnaujinti žinias Kauno kolegijos organizuojamose konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Identifikatorius

9392_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

4451
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas