Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Infotronika (anglų k. - Infotronics)

Programos studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 210
Grupinio mokymosi, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programos tikslas - parengti elektronikos profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, diegti bei eksploatuoti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstas išmaniąsias valdymo arba robototechnines sistemas (toliau VS) ar atskiras jų dalis; montuoti ir pagal nustatytus parametrus derinti jų įrangą; tirti eksploatavimo galimybes; organizuoti bei atlikti būtinus techninės profilaktikos darbus; vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.
Studijų programos paskirtis - ruošti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius, aktyvius, atsakingus už savo veiklą ir jos rezultatų poveikį aplinkai, profesionalius specialistus, gebančius spręsti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų ar atskirų jų dalių projektavimo, modernizavimo ir diegimo problemas, bei turinčius šiuolaikinį lygį atitinkančias taikomosios ir praktinės veiklos kompetencijas šiose profesinėse robotikos ir kibernetikos srityse – įterptosios sistemos, realaus laiko sistemos, belaidžio ryšio technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamos paslaugos, specialios paskirties robotizuotos sistemos, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliosios valdymo sistemos, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemos, mobilieji ir pramoniniai robotai bei kita programuojamoji valdymo įranga.

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Suprasti inžinerijos tarptautinę terminologiją bei sėkmingai šias žinias taikyti VS bei jų įrangos realių schemų ir modelių veikimo aprašymų ir prezentacijų rengimui, aiškiai suprantamų šios krypties specialistams.
2. Gebėti taikyti tiesinės ir vektorinės algebros, analizinės geometrijos bei funkcijų analizės, diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos ir statistikos pagrindų žinias inžinieriniuose skaičiavimuose.
3. Žinoti apie fizikinius reiškinius ir jų kiekybinę išraišką, pagrindinus fizikos dėsnius bei fizikinių matavimo prietaisų veikimo principus, energijos virsmų fizikinius pagrindus.
4. Žinoti inžinerijoje naudojamų medžiagų savybes, mechaninį medžiagų atsparumą, konstrukcijų ir mašinų elementų geometrinius parametrus, kinematikos ir dinamikos ypatumus, elektrinius matavimus, elektrotechnines medžiagas bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derinant programuojamą techninę įrangą.
5. Žinoti organizacijų informacijos ir komunikacijų technologijų (toliau IKT) sistemas, veikimo principus, saugumo priemones, naudotojų administravimo, informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo būdus, informacijos išraišką, operacines sistemas, programavimo kalbų semantiką ir programavimo metodikas, organizacijos informacinių sistemų modelius bei šias žinias pritaikyti konkrečių VS ir programuojamos įrangos uždavinių ar funkcijų realizavimui.
6. Žinoti apie procesus, vykstančius techninėse, technologinėse ir energijos sistemose, ir jų valdymo metodus bei technologijas, VS projektavimo, diegimo, montavimo ir derinimo darbų technologijas, mikrokontrolerių ir PLV architektūrą bei jų funkcionavimo ir programavimo principus, robotikos sistemų mechaninius, elektroninius, elektrinius, pneumatinius, hidraulikos, skaitmeninio valdymo komponentus ir jų savybes, bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derininant VS programuojamąją įrangą.
6.1. Žinoti šiuolaikines belaidžio ryšio sistemų (toliau BRS) technologijas, jų veikimo principus bei gebėti pritaikyti nuotolinio stebėjimo ir valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui.
6.2. Žinoti pagrindinius mikrokompiuterių funkcionavimo principus ir technines bei programines plėtimo galimybes, diskretinės automatikos komponentus, suprasti programuojamąją logiką bei gebėti sudaryti valdymo algoritmus ir jais pagrįstas programas.
7. Žinoti ekonomikos ir verslo aplinkos dėsnius, verslo organizavimo pagrindus bei teisinius ir norminius aktus, susijusius su VS sistemų projektavimu, kokybiniu bei ekonominiu konkrečios VS projekto įvertinimu, gamtosaugos ir ekologiniais klausimais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
8. Taikant tiriamuosius metodus – informacijos šaltinių ir dokumentacijos analizę, vizualizavimą, kompiuterinį simuliavimą ir praktinius bandymus, - analizuoti funkcinius ir techninius VS reikalavimus, jos panaudojimo galimybes, bei įvertinti sistemos ir jos įrangos efektyvumą bei atnaujinimo poreikius.
8.1. Analizuoti mobiliųjų ir belaidžio ryšio sistemų funkcinius reikalavimus, parengti ir įgyvendinti BRS projektą.
8.2. Analizuoti robotikos sistemos sandarą, procesus ir techninius reikalavimus, sudaryti konkrečiam objekte vykstančių technologinių, robotikos principais grindžiamų, procesų techninių reikalavimų specifikacijas.
Specialieji gebėjimai
9. Remiantis dokumentacija, analizuoti VS sandarą, tirti VS eksploatavimo galimybes, įvertinti VS komponentų techninę būklę, atpažinti VS technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui.
9.1. Analizuoti BRS darbą, atpažinti eksploatavimo problemas bei parengti pasiūlymus jų sprendimui.
9.2. Atpažinti robotikos sistemos technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui.
10. Parengti VS projektą – techninę užduotį, specifikacijas, brėžinius, dokumentaciją ir vizualizavimą, ir jį ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti.
11. Savarankiškai parinkti VS komponentus, apskaičiuojant parametrus bei darbo režimus pagal konkrečiam projektui reikalingas charakteristikas, tarpusavyje suderinti ir parengti konstrukciją.
12. Sudaryti procesų valdymo algoritmus, įvertinant veikiančių trikdžių poveikį bei konkretaus proceso realizavimui būtinų atlikti veiksmų eiliškumą bei, remiantis pateiktais arba pačių sudarytais procesų valdymo funkciniais algoritmais, parengti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų bei mobiliųjų įrenginių ir telekomunikacijos sistemų techninę ir programinę įrangą ir programinius kodus, skirtus viso proceso ir/arba atskirų paprocesių valdymui.
13. Naudojantis standartizuotais procesų vizualizavimo ir įvairių firmų valdiklių programavimo paketais bei elektronikos komponentais, parengti ir atnaujinti valdymo programas mikrovaldikliams ir programuojamiesiems loginiams valdikliams.
14. Naudotis diegimo, montavimo, derinimo darbų technologijomis ir darbo priemonėmis ,diegti ir adaptuoti VS techninę ir programinę įrangą vadovaujantis specifikacijose numatytais reikalavimais.
15. Suprasti technines schemas ir jas pasitelkti gedimų šalinimui ir/arba techninės profilaktikos vykdymui bei jungti techninę įrangą ir/arba jos modulius pagal sistemos diegimo, atnaujinimo, optimizavimo projektinę ir/arba panašią techninę dokumentaciją.
16. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus.
Socialiniai gebėjimai
17. Vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant VS projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.
18. Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika.
Asmeniniai gebėjimai
19. Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.
20. Būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.

Mokymo ir mokymosi veiklos: interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento studijų dalyko rezultatai vertinami kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų: Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga.
Studijų krypties apimtis kreditais - 120 kreditų, iš jų:
Studijų dalykų apimtis kreditais - 81 kreditas: Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Procesų vizualizavimas ir 3D projektavimas, Mechanika, Elektrotechnika, Automatinio valdymo teorija, Elektros pavaros ir jų valdymas, Jutikliai ir vykdikliai, Programavimo pagrindai, Programavimas .net technologija, Duomenų valdymo technologijos, Elektronika, Mikroprocesoriai, Programuojamieji loginiai valdikliai.
Praktikos - 30 kreditų: Programavimo praktika, Mokomoji praktika, Projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 9 kreditai.

Studento pasirinkimai: Gilesnės elektronikos inžinerijos ir informatikos inžinerijos studijos - 75 kreditai: Studijų programos skiriamieji bruožai: Privalomi dalykai – 66 kreditai: Kompiuterių programinė ir aparatinė įranga, Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos, Kibernetinė sauga, Programų inžinerija, Belaidžio ryšio sistemos, Mobiliųjų įrenginių programavimas, Robotika, Įterptinės valdymo sistemos ir komunikacijos, Skaitmeninės elektronikos pagrindai, Realaus laiko sistemos, Robotizuotų sistemų programavimas, Verslo ekonomika ir vadyba, Kursinis projektas.
Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai:
Tinklapių kūrimo pagrindai, Elektrosauga, Darniosios technologijos pramonėje ir energetikoje, JavaScript pagrindai, Kompiuterių tinklai 1 (CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai 2 (CCNA 3,4), Socialinė psichologija.
Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų dalykai Kompiuterių tinklai 1 (CCNA 1,2) ir Kompiuterių tinklai 2 (CCNA 3,4) dėstomi anglų kalba.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras gali dirbti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų inžinieriumi ar įterptųjų sistemų, realaus laiko sistemų, bevielių technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamų paslaugų, specialios paskirties robotizuotų sistemų, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliųjų valdymo sistemų, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemų, mobiliųjų ir pramoninių robotų bei kitos programuojamos valdymo įrangos specialistu.
Absolventai galės dirbti ir vykdyti inžinerinę veiklą šiose srityse:
• elektronikos ir elektros prietaisų gamybos, energetikos ir fotoelektros technologijų pramonės, kompiuterių bei programinės įrangos inžinerijos įmonėse;
• mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstas išmaniąsias valdymo ar robototechnines sistemas diegiančiose įmonėse;
• mokslo tyrimo laboratorijose;
• specializuotų sistemų įrangos ir/arba jų komponentų prekybos įmonėse.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus studijų programą Infotronika, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo elektronikos ir informatikos inžinerijos studijų krypties programas. Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Identifikatorius

8805_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3049
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas