Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninė elektronika (anglų k. - Digital Electronics)

Programos studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas - parengti inžinerijos mokslų profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, diegti bei eksploatuoti skaitmeninėmis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstas elektronikos sistemas (ES) ar atskiras jų dalis; kurti bei projektuoti valdymo elektronikos programinę įrangą bei jos algoritmus; montuoti ir pagal nustatytus parametrus derinti elektronikos įrangą; tirti eksploatavimo galimybes; organizuoti bei atlikti būtinus techninės profilaktikos darbus; gebantį vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus; įvertinti elektroninių sistemų teisinius, socialinius, etninius ir ekonominius aspektus; mokančius taikyti dalykines teorines ir praktines žinias sprendžiant įvairaus pobūdžio inžinerijos uždavinius; mokančius dribti individualiai ir komandoje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai
1. Paaiškinti svarbiausias Skaitmeninės elektronikos (SE) studijų programą atitinkančias elektronikos inžinerijos studijų krypties sąvokas.
2. Apibūdinti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus SE studijų programą atitinkantiems elektronikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
Gebėjimai atlikti inžinerinę analizę
3. Taikyti savo žinias ir supratimą skaitmeninės
elektronikos problemoms spręsti kūrybiškai parenkant žinomus metodus.
4. Analizuoti skaitmeninės elektroninės sistemos
sandarą, veikimo principus, procesus ir techninius reikalavimus remiantis gamybiniais ir technologiniais standartais.
Žinios ir įgūdžiai projektavimo darbams atlikti
5. Parengti skaitmeninės elektronikos projektą, parenkant elektroninių sistemų komponentus, apskaičiuojant schemų elektrinius parametrus, darbo režimus, konstrukcines medžiagas.
6. Paruošti informacijos ir komunikacijų sistemų bei mobiliųjų įrenginių techninę ir programinę įrangą inžinerinio proceso realizavimui, remiantis pateiktais programavimo funkciniais algoritmais.
Gebėjimai atlikti taikomuosius tyrimus
7.Atlikti eksperimentus skaitmeninės elektronikos uždaviniams spręsti, remiantis įvairiais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
Praktinės žinios ir įgūdžiai inžinerinių uždavinių sprendimui.
8. Taikyti elektronikos schemas gedimų šalinimui ir/arba techninės profilaktikos vykdymui, jungiant techninę įrangą ir/arba jos modulius pagal sistemos diegimo, atnaujinimo, optimizavimo projektinius ir/arba techninius dokumentus.
9. Organizuoti inžinerinės veiklos procesus, atsižvelgiant į pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos, kokybės standartų reikalavimus bei įvertinant inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
10. Savarankiškai planuoti profesinio tobulėjimo veiklą mokymosi visą gyvenimą kontekste.
11. Bendrauti ir dirbti įvairialypėje komandoje,
vadovaujantis profesinės etikos reikalavimais, priimant veiklos vykdymo sprendimus ir prisiimant atsakomybę už veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento studijų dalyko rezultatai vertinami kriterine vertinimo sistema taikant kaupiamojo balo principus. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Galimi vertinimo būdai: egzaminas raštu arba žodžiu, kolokviumas, kontroliniai darbai pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis, uždavinių sprendimas, laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas, žodiniai ir stendiniai pranešimai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų:
Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga.
Studijų krypties apimtis kreditais - 118 kreditų, iš jų:
Studijų krypties dalykų apimtis kreditais - 76 kreditai:
Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Procesų vizualizavimas ir 3D projektavimas, Bevielio ryšio technologijos, Elektrotechnika, Įterptinės sistemos, Įvesties ir išvesties įrenginiai, Programavimas C kalba, Programavimas .net technologija, Analoginiai įtaisai, Elektronikos įtaisų operacinės sistemos, Mikroprocesoriai, Spausdintinių plokščių projektavimas ir gamyba.
Praktikos - 31 kreditas:
Programavimo praktika, Mokomoji praktika, Valdymo elektronikos projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 11 kreditų.
Specializacijos:
-
Gilesnės elektronikos inžinerijos studijos - 38 kreditai: Kompiuterių programinė ir aparatinė įranga, Operacinės sistemos, Bevieliai tinklai ir kibernetinė sauga, Mobiliųjų aplikacijų kūrimas, Robotika, Įterptinės valdymo sistemos ir komunikacijos, Skaitmeninės elektronikos grandynai, Verslo ekonomika ir vadyba.
Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai:
Tinklapių kūrimo pagrindai, Elektrosauga, Darniosios technologijos pramonėje ir energetikoje, JavaScript pagrindai, Kompiuterių tinklai 1 (CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai 2 (CCNA 3,4), Socialinė psichologija.
Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos turinys užtikrins tokias kompetencijas kaip įvairios paskirties mikrovaldiklių programavimas, valdymo elektronikos spausdintinių plokščių gamyba bei taikymas automatinėse ir išmaniose sistemose, įterptinių įtaisų kūrimas. Skaitmeninė elektronika studijų programa tikslingai nukreipta rengti skaitmeninių sistemų specialistus naudojančius naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras gali dirbti: mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų elektronikos programuojamų sistemų ar įterptųjų įrenginių, realaus laiko posistemių, bevielių technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamų paslaugų, spausdintinių plokščių projektavimo ir
testavimo, specialios paskirties skaitmeninės elektronikos sistemų, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliųjų valdymo sistemų, intelektualių transporto ir logistikos terminalų elektroninių sistemų, mobiliųjų ir pramoninių mechatroninių bei kitos programuojamos elektronikos įrangos specialistu.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą Skaitmeninė elektronika, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties programas. Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Identifikatorius

8805_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3049
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas