Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto vadyba (anglų k. - Sports Management)

Programos studijų kryptis

Vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kvalifikuotą vadybos specialistą darbui specializuotuose sporto veiklos tiek vietinės tiek tarptautinės rinkos segmentuose, išmanantį pagrindinius sporto veiklos organizavimo principus, teorijas ir formas, gebantį vertinti sporto industrijos verslo aplinką, savalaikiškai reaguojantį priimant argumentuotus sprendimus. Išugdyti kūrybingą, novatoriškai mąstantį asmenį, taikantį etikos ir moralės principus profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:
1. Taikys šiuolaikinę ekonomikos ir vadybos srities terminologiją, dėsnius, principus, vertins sporto veiklos tendencijas, atsižvelgdamas į mokslo ir technologijų naujoves/inovacijas.
2. Individualiai ir komandoje analizuos sporto industrijos aplinką, atliks, sistemins ir apibendrins sporto rinkos tyrimus bei remiantis rezultatais priims vadybinius sprendimus.
3. Inicijuos idėjas ir parengs projektus, kuriuos pateiks sporto ir kitoms kontaktinėms auditorijoms.
4. Parinks ir koordinuos materialiuosius, žmogiškuosius, finansinius išteklius, užtikrinančius organizacijos veiklos efektyvumą.
5. Analizuos ir vertins sporto industrijos specifiką, reguliavimą, procesus ir veiklos perspektyvas.
6. Valdys veiklos komunikacinius procesus ir reprezentuos atstovaujamą instituciją šalies ir tarptautiniu lygmeniu.
7. Profesinėje veikloje vadovausis olimpinės chartijos principais, verslo etikos, socialinės atsakomybės normomis bei darnios plėtros nuostatomis.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų krypties moduliai - 165 kreditai: Studijų moduliai (120 kreditų): Dalykinis bendravimas (Profesinė užsienio kalba I; Dokumentų valdymo pagrindai; Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas; Bendravimo psichologija), Darnios asmenybės pagrindai (Socialinė atsakomybė; Sporto istorija; Sveika gyvensena; Karjeros valdymas), Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai), Vadyba (Vadybos pagrindai; Sporto produkto kokybės valdymas; Žmogiškųjų išteklių vadyba), Sporto marketingas (Marketingas; Rinkos tyrimai; Profesinė užsienio kalba II; Specialiosios informacinės programos); Sporto organizacijos valdymas (Sporto organizacijų kūrimas ir valdymas; Sporto teisė; Apskaita ir finansai), Sporto medijų vadyba (Komunikacija ir įvaizdžio valdymas; Prekės ženklo valdymas; E-sportos valdymas), Sporto veiklos duomenų analizė (Sporto šakų taisyklės; Taktinių techninių charakteristikų analizė; Profesinė užsienio kalba III; Sporto psichologija ir teisėjavimas)/ Sporto projektai (Klasterio kūrimas ir valdymas; Savanoriškos veiklos valdymas; Sporto renginių organizavimas; Profesinė užsienio kalba III).Profesinė praktika sporto organizacijoje (30 kreditų). Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.

Studento pasirinkimai: studentas gali rinktis: vieną iš studijų krypties pasirenkamųjų modulių (15 kreditų): antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių); vieną iš skandinavų kalbų (danų/ švedų/suomių/ norvegų); vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa išsiskiria moduline programos sąranga, integruotais moduliais bei integruotomis praktinėmis ir savarankiškomis užduotimis. Realizuojama studijų programa išsiskiria orientacija į tikslinį rengiamo vadybos specialisto veiklos segmentą – sporto industriją, rengiamo specialisto veiklos geroji praktika paremta Olimpinės chartijos principais.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Sporto vadybos programos studijų programos absolventai bus pasirengę dirbti vadybininkais sporto industrijoje: sporto klubuose, sporto reikmenų gamybos ir prekybos įmonėse, valstybinėse institucijose atsakingose už sporto plėtojimą, tarptautinėse, specialiosiose šakinėse ir bendrose organizacijose, organizuoti sporto renginius, atstovauti sportininkams (agentai), įkurti ir valdyti sporto organizaciją.

Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programose.

Identifikatorius

8713_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

2097
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas