Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto vadyba (anglų k. - Sports Management)

Programos studijų kryptis

Vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti vadybininką darbui sporto organizacijoje, gebantį analizuoti sporto organizacijų veiklos galimybes, taikant lyderystės ir gerojo valdymo principus praktinėje veikloje, išmanantį pagrindinius sportinės veiklos organizavimo ir valdymo metodus, gebantį vertinti ir kurti sporto verslo aplinką ir teikiamas paslaugas.
Studijų rezultatai:
1. Geba apibūdinti pagrindines vadybos sąvokas ir principus bei supranta vadybos teorijas ir funkcijas, taikant žinias tvarios organizacijos ar jos padalinio praktinėje veikloje.
2. Geba apibūdinti ir analizuoti sporto organizacijos ir jos padalinių vidinę ir išorinę aplinką bei taiko ekonomikos, marketingo, apskaitos, žmonių išteklių vadybos žinias vadybiniams procesams valdyti ir tobulinti.
3. Geba atlikti taikomuosius tyrimus, taikyti įvairius tyrimų metodus, renkant ir analizuojant duomenis bei priimant sprendimus sporto vadybos problemoms spręsti.
4. Geba inicijuoti ir administruoti sporto industrijos projektinę veiklą, įvertinus organizacijos išteklius ir finansinį tvarumą ir laikantis teisinių aktų.
5. Geba koordinuoti materialiuosius, žmogiškuosius, finansinius išteklius, užtikrinančius organizacijos veiklos efektyvumą.
6. Geba rinkti, sisteminti ir analizuoti sporto organizacijos ar jos padalinių veiklos duomenis ir, įvertinus rezultatus, siūlyti socialiai atsakingus organizacijų ar jos padalinio vadybos sprendimus.
7. Geba analizuoti ir vertinti sporto industrijos specifiką, veiklos procesus ir perspektyvas.
8. Geba valdyti ryšius su klientais, naudojant tinkamas informacijos ir komunikacijos priemones bei metodus.
9. Geba dirbti individualiai ir komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje profesinės veiklos aplinkoje.
10. Geba įtaigiai ir sklandžiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu bei tinkamai reprezentuoti atstovaujamą organizaciją Lietuvoje ir užsienyje.
11. Geba valdyti veiklos komunikacinius procesus pagal etiškumo, darnios plėtros ir socialinės atsakomybės principus.
12. Geba planuoti asmeninę profesinę karjerą, analizuoti problemas, pasitelkiant kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei kuriant pozityvius santykius su bendradarbiais.
13. Geba integruoti žinias, įgūdžius ir gebėjimus, teikiant pasiūlymus organizacijos veiklos problemoms spręsti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Dalykinis bendravimas (Profesinė užsienio kalba I, Dokumentų valdymo ir IT pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija);
Studijų krypties moduliai - 150 kreditų.
1. Studijų moduliai (105 kreditai):
Darnios asmenybės pagrindai (Socialinė atsakomybė; Sporto istorija; Sveika gyvensena; Karjeros valdymas), Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai), Vadyba (Vadybos pagrindai; Sporto paslaugų kokybės valdymas; Žmonių išteklių vadyba), Sporto marketingas (Marketingas; Verslumo pagrindai; Profesinė užsienio kalba II; Informacinės komunikacinės technologijos); Sporto organizacijos valdymas (Sporto organizacijų kūrimas ir valdymas; Sporto teisė; Apskaita ir finansai), Sporto medijų vadyba (Komunikacija ir įvaizdžio valdymas; Prekės ženklo valdymas; E-sportos valdymas), Sporto projektai (Klasterio kūrimas ir valdymas; Savanoriškos veiklos valdymas; Sporto renginių organizavimas; Profesinė užsienio kalba III).
2. Profesinė praktika sporto organizacijoje (30 kreditų).
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų.)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų), pvz. Aktyvaus laisvalaikio organizavimas, Asmenybė ir karjera, Pasaulio ekonomika, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Rusų kalba ir kultūra bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa išsiskiria moduline programos sąranga, integruotais moduliais bei integruotomis praktinėmis ir savarankiškomis užduotimis. Realizuojama studijų programa išsiskiria orientacija į tikslinį rengiamo vadybos specialisto veiklos segmentą – sporto industriją, rengiamo specialisto veiklos geroji praktika paremta Olimpinės chartijos principais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sporto vadybos programos studijų programos absolventai bus pasirengę dirbti vadybininkais sporto industrijoje: sporto klubuose, sporto reikmenų gamybos ir prekybos įmonėse, valstybinėse institucijose atsakingose už sporto plėtojimą, tarptautinėse, specialiosiose šakinėse ir bendrose organizacijose, organizuoti sporto renginius, atstovauti sportininkams (agentai), įkurti ir valdyti sporto organizaciją
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-01-05.

Identifikatorius

8713_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

2097
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas