Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sveikatingumo ir spa paslaugų vadyba (anglų k. - Wellness and Spa Management)

Programos studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): rengti sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybininkus, gebančius identifikuoti vartotojų ir rinkos poreikius, planuoti ir organizuoti šių paslaugų teikėjų veiklą, rengti bei parduoti produktus, atitinkančius sveikatingumo, kaip gyvenimo būdo koncepciją, profesionaliai ir atsakingai komunikuojant multikultūrinėje ir nuolat kintančioje verslo aplinkoje.

Studijų rezultatai:
1. Taikys pagrindines ekonomikos ir vadybos, kurortologijos ir sveikatingumo paslaugų teorijas ir principus profesinėje veikloje.
2. Vadovausis sveikatingumo ir SPA paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrinant saugių ir kokybiškų paslaugų teikimą.
3. Taikys darnios plėtros ir atsakingo verslo koncepcijas ir principus profesinėje veikloje.
4. Atliks verslo aplinkos bei sveikatingumo ir SPA paslaugų rinkos tyrimus, taikant pasirinktus metodus, sistemins ir vertins tyrimų rezultatus.
5. Analizuos verslo aplinką, joje vykstančius pokyčius, sveikatingumo paslaugų teikimo metodų, technologijų inovacijas bei jų taikymo galimybes.
6. Planuos ir organizuos sveikatingumo ir SPA paslaugų teikėjų veiklą, numatant vertinimo, kontrolės sistemas ir principus.
7. Numatys išteklių, reikalingų sveikatingumo ir SPA paslaugų teikimui poreikį bei šaltinius.
8. Sukurs ir parduos konkurencingą vartotojo poreikius bei lūkesčius atitinkantį produktą, įvertinant sveikatingumo ir SPA paslaugų įvairovę.
9. Atsakingai ir profesionaliai komunikuos su rinkos dalyviais, taikant dalykinės komunikacijos principus ir taisykles bei atsižvelgiant į tarpkultūrinius ypatumus.
10. Savarankiškai ugdys profesinius ir asmeninius gebėjimus, atsižvelgiant į nuolat kintančią pokyčiams jautrią veiklos aplinką ir demonstruojant atsakomybę už veiklos ir jos rezultatų poveikį.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų krypties moduliai - 165 kreditai: Studijų moduliai (120 kreditų): Verslo komunikacija (Verslo filosofija; Dalykinė kalba ir dokumentų valdymas; Bendravimo psichologija, Profesinė anglų kalba I); Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Verslo matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai); Svetingumo pagrindai (Kurortologija; Turizmo ir svetingumo paslaugos; Spa paslaugos); Verslo valdymas (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir finansai); Sveikatingumo paslaugos (Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai; Sveikatingumo paslaugos ir jų teikimo technologijos; Profesinė anglų kalba II); Teisės procesų valdymas (Profesinė anglų kalba III; Sveikatingumo verslo teisė; Derybų valdymas; Pokyčių valdymas); Darni plėtra (Darnus turizmas; Aplinkos ir žmogaus sauga; Visuomenės sveikatos politika); Spa paslaugų valdymas (Medicininių paslaugų organizavimas SPA sektoriuje; Apgyvendinimo paslaugų organizavimas SPA sektoriuje; Maitinimo paslaugų organizavimas SPA sektoriuje)/ Harmoninga gyvensena (Fizinio aktyvumo veiklos ir jų organizavimas; Sveika gyvensena ir racionali mityba; Sveikatingumo filosofija).
Praktikos (30 kreditų): Profesinė praktika I (15 kreditų), ): Profesinė praktika II (15 kreditų). Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.
Studento pasirinkimai: Studentas gali rinktis: vieną iš studijų krypties pasirenkamųjų modulių (15 kreditų): antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių); vieną iš skandinavų kalbų (danų/ švedų/suomių/ norvegų); vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis. Ši programa atliepia sparčią sveikatingumo ir SPA paslaugų plėtrą, studijuojant ugdomi gebėjimai dirbti su specializuotomis verslo valdymo programomis, yra didelės studijų ir praktikų užsienyje galimybės.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai galės dirbti vadybininkais sanatorijose, sveikatingumo, SPA, reabilitacijos centruose, viešbučiuose ir kitose svetingumo bei turizmo paslaugų įmonėse, laisvalaikio ir poilsio centruose, kineziterapijos klinikose, įmonėse, siekiančiose darbo vietų sveikatingumo; galės įsteigti ir plėtoti savo verslą

Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose turizmo ir poilsio, vadybos, verslo krypčių studijų programose.

Identifikatorius

85266_2018

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

20200
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas