Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General practice nursing)

Programos studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti bendrosios praktikos slaugytoją, teikiantį kokybiškas slaugos paslaugas visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir bendruomenėse įvairaus amžiaus sveikiems, sergantiems, neįgaliems ir juos prižiūrintiems asmenims, ugdantį pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius, taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. savarankiškai nustatys, planuos, organizuos ir vykdys pacientų slaugą visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis įgytomis teorinėmis žiniomis ir klinikiniais įgūdžiais;
2. analizuos slaugos kokybę tikslu gerinti slaugos praktiką, naudojantis nacionaliniais ir tarptautiniais šaltiniais, dokumentais reglamentuojančiais profesinę veiklą, atliekant mokslo taikomuosius tyrimus;
3. ugdys paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius ir savarankiškai teiks patarimus, nurodymus ir paramą pacientams, kuriems reikalinga priežiūra ir juos prižiūrintiems asmenims;
4. užtikrins ir vertins slaugos veiksmų, gydomųjų intervencinių procedūrų ir instrumentinių tyrimų atlikimo kokybę naudojant šiuolaikines slaugos technologijas;
5. savarankiškai inicijuos neatidėliotinos gyvybės išsaugojimo priemones ir jas taikys ūmių paciento būklių, krizių bei nelaimių atvejais;
6. teiks slaugos paslaugas ir priims profesinius sprendimus vertinant žmogų holistiniu požiūriu, laikantis saugumo, ekologiškumo, įtakos aplinkai principų;
7. bendraus ir bendradarbiaus su pacientais ir juos prižiūrinčiais asmenimis, kitais sveikatos priežiūros specialistais, laikantis etikos ir deontologijos principų, skleis profesinę patirtį, dalyvaus sveikatos priežiūros darbuotojų rengime
Mokymo ir mokymosi veiklos:
problemų sprendimo užduotys, literatūros analizė, sąvokų žemėlapiai, kompiuterizuotos užduotys, demonstravimas, vaidmenų žaidimai, problemų sprendimo užduotys, atskiro atvejo analizė, projektai, mokslinių straipsnių apžvalga, pristatymai, pranešimai, informacijos paieška, mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizė, empirinio tyrimo metodai, pranešimo rengimas ir pristatymas, savo veiklos ir savęs įsivertinimo metodai: praktikos dienoraštis, savirefleksija
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas (tarpinai atsiskaitymai, savarankiškas darbas, egzaminas).
Testai, atvejo analizės ataskaitos parengimas ir pristatymas, video situacijos ataskaita ir pristatymas, užduočių atlikimo stebėjimas, praktinio darbo pristatymas, aplanko metodas, grupinis projekto pristatymas, individualus užduočių pristatymas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 15 kreditų:
Profesinė kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių). Lotynų kalba, Žmogaus sauga, Informacinės technologijos, Sveikatos sociologija, Medicininės teisės ir vadybos pagrindai
Studijų krypties dalykai 165 kreditai:
Mikrobiologija. Higiena ir dietetika, Pirmoji medicinos pagalba, Profesinė etika. Tarpkultūrinė komunikacija slaugos praktikoje, Slaugos mokymo pagrindai, Slaugos taikomieji tyrimai, Bendroji ir klinikinė farmakologija, Anatomija, fiziologija, patologijos pagrindai, Psichologijos pagrindai, Biofizika ir radiologija. Biochemija, Įvadas į studijas. Bendroji slauga, Terapinė ir specialioji terapinė slauga, Bendroji ir specialioji chirurginė slauga, Vaikų priežiūra ir slauga
Profesinės veiklos praktikos 86 kreditai:
Bendrosios slaugos profesinės veiklos praktika, Chirurginės slaugos profesinės veiklos praktika, Akušerinės/ginekologinės/onkologinės slaugos profesinės veiklos praktika, Terapinės slaugos profesinės veiklos praktika, Būtinosios pagalbos ir intensyviosios slaugos profesinės veiklos praktika, Bendruomenės slaugos profesinės veiklos praktika, Geriatrinės slaugos profesinės veiklos praktika, Psichikos sveikatos slaugos profesinės veiklos praktika, Vaikų slaugos profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika
Baigiamasis vertinimas 10 kreditų:
Kvalifikacinis egzaminas, baigiamasis darbas
Dalykai gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje 21 kreditas:
Paliatyvioji ir onkologinė slauga, Gerontologija ir geriatrinė slauga, Psichikos sveikatos slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Bendruomenės slauga, Fizinė medicina ir reabilitacija, Akušerinė ir ginekologinė slauga. Šeimos sveikata
Laisvai pasirenkamieji dalykai 9 kreditai:
Naujagimio ir kūdikio priežiūra, Bendravimas ir konsultavimas, Vaistų administravimas, dalykai iš KK siūlomo sąrašo http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai- pasirenkamieji-dalykai/

Specializacijos:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, ikiklinikiniai praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse klasėse, klinikinės slaugos studijos vyksta pirminio lygio praktikos centruose, antro lygio ligoninėse bei trečio lygio ligoninės padaliniuose.
Studentams sudaromos galimybės studijoms ar praktikai išvykti į kitų šalių institucijas pagal Erasmus programą.
Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant
savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose: II ir III lygmens ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ligoninėse, reabilitacijos institucijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose,
priklausomybių centruose, karo tarnybose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų dalykų rezultatų įskaitymo universitetinėse pirmosios pakopos studijose. Baigę papildomąsias pirmosios pakopos universitetines studijas turi teisę stoti į antrosios pakopos universitetines studijas.

Identifikatorius

8322_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

1497
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas