Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grožio terapija (anglų k. - Professional bachelor of beauty therapy)

Programos studijų kryptis

Kosmetologija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
parengti biomedicinos mokslų studijų srities grožio terapijos specialistus, gebančius parinkti ir atlikti grožio paslaugas, siekiant pagerinti asmens fizinę išvaizdą bei padidinti jo savivertę.
Studijų rezultatai:
1. Apibūdina pamatinius žmogaus būties bruožus, estetikos svarbą visuomenės kaitos ir saviugdos kontekste, kritinio, kūrybinio, analitinio ir sisteminio mąstymo, asmeninių ir bendražmogiškųjų vertybių sąryšį.
2. Apibūdina modernios visuomenės perspektyvą socialinių reiškinių analizėje panaudojant informacines technologijas informacijos paieškai, apdorojimui, sisteminimui, saugojimui.
3. Analizuoja žmogų, kaip fizinę ir dvasinę visumą, atpažinti ir nagrinėti visuomenės užsakovų poreikius, problemas bei kūrybiškai modeliuoti jų sprendimo būdus laikantis etinių, psichologinių ir teisinių normų.
4 Demonstruoja taisyklingą lietuvių bei užsienio kalbą įvairiose socialinėse ir kultūrinėse bei profesinėje grožio terapeuto aplinkose.
5. Apibūdina meno istorijos, stiliaus ir mados raidą ir kaitą.
6. Analizuoja profesinės srities problemas ir teikti argumentuotus siūlymus grožio terapijos procedūrų organizavimo bei atlikimo tobulinimui.
7. Taiko praktinėje profesinėje grožio terapeuto veikloje teorines specialybės žinias siekiant pagerinti asmens fizinę išvaizdą ir padidinti asmens savivertę.
8. Pagrindžia grožio terapijos verslo organizavimo galimybes taikant rinkodaros bei teisinio reguliavimo srities esmines ypatybes.
9. Taiko teorines žinias įvertinant konkretaus užsakovo situaciją, rengiant grožio priežiūros srities projektus bei sprendžiant grožio terapijos praktines problemas.
10. Demonstruoja mokymosi įgūdžius, reikalingus grožio terapijos profesiniams gebėjimams nuolat tobulinti.
11. Išdėsto fizinio grožio ir savivertės derinimo esmę bei procesus.
12. Projektuoja užsakovo grožio terapijos eigą per pagrindinius elementus (veido priežiūros, kūno priežiūros, rankų ir pėdų priežiūros, plaukų priežiūros, visų grožio elementų sujungimo į vieningą visumą).
13. Planuoja ir organizuoti grožio terapijos paslaugų teikimą įgyvendinant fizinio grožio ir savivertės derinimo procesą.
14. Laikosi profesinių vertybių ir etikos normų, įgyvendinant fizinės išvaizdos ir savivertės derinimo procesą; dirbti savarankiškai ir komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti; dirbti savarankiškai ir komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 5 praktikos ir 3 laisvai pasirenkami dalykai. Grožio terapijos studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, individualų dėstytojo darbą su studentu, savarankišką studento darbą) ir metodus (diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Grožio terapijos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje siekiama ugdyti holistinį studentų požiūrį į žmogų, kurio pagrindu siekiama vidinės ir išorinės darnos, t.y. fizinės išvaizdos gerinimo ir žmogaus savivertės didinimo. Studentas ugdomas atsižvelgti į bendražmogiškas kompetencijas, dvasines krikščioniškąsias vertybes bei vadovautis jomis dirbant su klientais. Daug dėmesio skiriama grožio ir sveikatos vienovei taip atliepiant ekologiško gyvenimo būdo principus.
Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika.

Identifikatorius

8268_2015

Institucijos identifikatorius

88888880189

Programos identifikatorius

2086
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Vilniaus g. 29

Institucijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos faksas

+370 37 200260

Institucijos el. paštas

ilk@ilk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.loyola.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@ilk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas