Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas (anglų k. - Aircraft Mechanism Technical Maintenance)

Programos studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aeronautikos inžinerijos krypties specialistus, gebančius kokybiškai spręsti orlaivių mechaninių sistemų techninės priežiūros bei remonto uždavinius, taikant teorines žinias bei technologinę pažangą atitinkančias metodikas nuolat kintančioje aplinkoje ir siekiančius tobulėjimo profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
• Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus orlaivių mechaninių sistemų techninio eksploatavimo studijų programos fundamentiniams pagrindams suprasti.
• Žinoti svarbiausias orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo studijų programą atitinkančias aeronautikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir suprasti jų turinį.
• Turėti pagrindinių aeronautikos inžinerijos orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo studijų programos žinių, svarbių dirbant praktiškai.
• Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo studijų programos problemoms išspręsti, taip pat kūrybiškai taikyti žinomus analitinius ir modeliavimo metodus.
• Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
• Gebėti taikyti inžinerines žinias ir supratimą, formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis techninio eksploatavimo procesui pagal apibrėžtus reikalavimus.
• Suprasti eksploatavimo procesų projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
• Gebėti rasti reikiamą profesinę informaciją, naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
• Gebėti atlikti inžineriniams orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
• Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias parenkant inžinerinius sprendimus, priemones bei įrangą, reikalingus inžinerinių sprendimams įgyvendinimui.
• Suprasti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
• Gebėti spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
• Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja bendruomene.
• Suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
• Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanyti pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
• Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas taikant inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Taikoma dešimtbalė vertinimo skalė. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojam pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų dalykų apimtis kreditais – 15.
Užsienio kalba (anglų k.), Aviacinė teisė, Filosofija/Sociologija, Situacijų valdymo psichologija/Projektų valdymas.
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais - 141.
Matematika, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Techniniai matavimai, Kompiuterinė braižyba, Mechanika, Elektrotechnikos pagrindai, Aviacijos raida, Aviacinės inžinerinės medžiagos, Orlaivių navigacinės sistemos, Aplinkos ir žmonių sauga, Aerodinamikos pagrindai, Aviacinės eksploatacinės medžiagos, Orlaivių konstrukcijų elementai, Orlaivių funkcinės sistemos, Orlaivių varikliai ir kuro sistemos, Kompiuterinės orlaivių sistemos, Orlaivių sraigtai, Orlaivių hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Žmogiškieji veiksniai aviacijos technikoje, Semestro darbas.
Dalykų skirtų gilesnei specializacijai apimtis kreditais – 15.
Orlaivių skrydžio ir nusileidimo sistemos, Orlaivių techninė piežiūra ir remontas.
Praktikos: Mokomoji praktika, Orlaivių technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti kitos krypties dalykus (modulius).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybių ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti orlaivių ar sraigtasparnių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, baigę studijų programą, gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2016-04-15/
2017-05-18/2021-02-09

Identifikatorius

81424_2017

Institucijos identifikatorius

88603090358

Programos identifikatorius

9577
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technikos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Tvirtovės al. 35, LT-50155

Institucijos telefonas

+370 37 308620

Institucijos faksas

+370 37 333120

Institucijos el. paštas

ktk@edu.ktk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.ktk.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 6 2644990

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@edu.ktk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas