Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skubi medicinos pagalba (anglų k. - Emergency Medical Aid)

Programos studijų kryptis

Medicinos technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
parengti skubios medicinos pagalbos profesinius bakalaurus, gebančius savarankiškai, bei kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją/neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį, tinkamai transportuoti ligonius ir nukentėjusiuosius į medicinos įstaigą užtikrinant reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą.
Studijų rezultatai:
Pritaiko įgytas bendrąsias kolegines žinias profesinės veiklos srityse.
Įvertina amžiaus tarpsnių psichologiją bei kultūrinius, psichosocialinius, anatominius bei fiziologinius žmonių/pacientų ypatumus.
Dalyvauja skubios medicinos pagalbos ir kituose biomedicininiuose tyrimuose įgalinančiuose tobulinti profesinę veiklą.
Atlieka kokybinius ir kiekybinius biomedicininius tyrimus.
Įvertina nelaimingo atsitikimo vietą, vadovaudamasis galiojančiais pagalbos teikimo algoritmais savarankiškai arba kartu su medikų komanda transportuoja nukentėjusiuosius, esant reikalui juos rūšiuoja taip pat iškilus būtinybei vadovauja medicininės pagalbos teikimui.
Teikia pirmąją būtinąją, neatidėliotiną pagalbą, atsižvelgdamas į traumos pobūdį, gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį.
Taiko specialiąsias medicinines intervencijas, įskaitant medicinos įrangos panaudojimą.
Konstruktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su ligoniais, nukentėjusiaisiais, kolegomis, kitų sričių medikais specialistais ir kitais asmenimis bei jų aplinka.
Profesinę veiklą grindžia profesine etika, bendražmogiškomis vertybėmis ir pilietiškumu.
vertina nūdienos žmogaus ir visuomenės etines bei moralines problemas, reflektuojant grįžtamojo ryšio rezultatų poveikį aplinkai.
Pritaiko bendrosios erudicijos žinias, reiškia mintis taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba žodžiu ir raštu, atsakingai renka ir sistemina informaciją.
Analitiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąsto, reflektuoja savo paties mokymosi ir profesinio tobulinimosi poreikius tobulinant savo profesinę veiklą bei asmenybės savikūrą vertybiniu pagrindu
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 3 praktikos ir 3 laisvai pasirenkami dalykai. Skubios medicinos pagalbos studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, individualų dėstytojo darbą su studentu, savarankišką studento darbą) ir metodus (diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Skubios medicinos pagalbos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
nė viena aukštoji mokykla Lietuvoje nevykdo šios programos, galimybė praktikas atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos sąjungos valstybėse.
Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika.

Identifikatorius

80447_2015

Institucijos identifikatorius

88888880189

Programos identifikatorius

9428
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Vilniaus g. 29

Institucijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos faksas

+370 37 200260

Institucijos el. paštas

ilk@ilk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.loyola.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@ilk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas