Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistika (anglų k. - Logistics)

Programos studijų kryptis

Verslas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti logistikos vadybininką, gebantį valdyti tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės efektyvią veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus; taikyti logistikos veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus; gebantį organizuoti logistikos įmonių/padalinių veiklą; savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. taikys ekonomikos, statistikos, vadybos ir verslo organizavimo žinias, nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje;
2. taikys vietinės distribucijos ir tarptautinės logistikos teisines normas;
3. analizuos, sistemins ir kontroliuos logistikos sistemos informacijos srautus;
4. vertins logistikos verslo aplinką, rinkos tendencijas ir verslo kūrimo/vystymo/plėtros galimybes;
5. valdys keleivių bei krovinių gabenimo procesus, organizuos jo materialinį aprūpinimą, užtikrins kokybę ir kontrolę;
6. planuos ir organizuos aprūpinimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo, paskirstymo procesus;
7. analizuos logistikos tinklus ir sistemas, vykdys logistikos funkcijas, taikys rinkodaros principus ir metodus vietinėje bei tarptautinėje logistikoje;
8. taikys verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos, darnumo aspektų: saugumo, efektyvumo, aplinkos išsaugojimo, išteklių tausojimo principus, bendraus ir bendradarbiaus komandose;
9. naudosis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis profesinėje veikloje, komunikuos verslo gimtąja ir užsienio kalbomis, demonstruos derybų ir streso valdymo įgūdžius;
10. demonstruos savarankiškumą bei kūrybiškumą priimant vadybinius sprendimus, diegiant ar vystant inovacijas;
11. planuos saviraiškos bei saviugdos kryptis, suvoks atsakomybės už veiklos rezultatus svarbą, savarankiškai mokysis kintančioje profesinės veiklos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, atvejo (probleminių situacijų) analizė, diskusijos, debatai, vaizdo medžiagos analizė, mokomieji projektai logistikos įmonėse, integruotų projektų rengimas ir pristatymai, darbas grupėse, video situacijų analizė, vaidmenų atlikimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: kontroliniai darbai, ataskaitos, integruoti projektai/kursiniai darbai, egzaminai, atvejo analizės ataskaitos parengimas ir pristatymas, video situacijos ataskaita ir pristatymas, projekto ataskaita, praktinio darbo pristatymas, aplanko metodas, individualus/grupinis integruotas savarankiškas darbas, grupinis projekto pristatymas, individualus užduočių pristatymas, esė, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Studijų krypties moduliai – 150 kreditų (iš jų 15 kreditų integruoti bendrieji koleginių studijų dalykai).
1.1. Studijų krypties moduliai (105 kreditai): Verslo komunikacija (Verslo užsienio k. I; IT komunikacijos sistemos; Verslo kalba ir dokumentų valdymas; Bendravimo psichologija), Verslo pagrindai (Verslo filosofija; Antreprenerystė; Teisės pagrindai), Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika; Ekonominė statistika), Logistikos pagrindai (Logistikos sistemos grandys; Transportas logistikos procesuose; ES vidaus rinkos pagrindai; Verslo užsienio k. I), Verslo įmonės valdymas (Vadyba; Marketingas; Apskaita), Logistikos veiklos teisinis reglamentavimas (Logistikos grandžių teisinis reguliavimas; Tarptautinių pervežimų ir sutarčių teisė; Draudimas), Logistikos procesų valdymas (Tiekimo grandinės valdymas; Logistikos IT sistemos; Pervežimų organizavimas; Rinkos tyrimai).
1.2. Logistikos veiklos praktika (30 kreditų);
1.3. Baigiamasis darbas (baigiamoji praktika, baigiamasis projektas) - 15 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Verslo užsienio kalbą II (rusų/vokiečių/prancūzų) – 4 kreditai.
• Vieną iš pasirenkamų modulių (15 kreditų) –
Transporto vadyba (Transporto infrastruktūra; Krovinių pervežimo technologijos; Derybų valdymas);
Tiekimo vadyba (Aprūpinimo planavimas ir procesai; E-logistika; Krovinių pakavimo proceso organizavimas; Derybų valdymas);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų) – Darnus verslas (Darnaus verslo pagrindai; Aplinkosaugos vadyba; Antroji verslo užsienio k.),
Inovacijų vadyba (Pokyčių vadyba; Inovatyvios IT; Projektų valdymas; Antroji verslo užsienio k.),
Asmenybė ir karjera (Asmenybės psichologija ir saviugda; Lyderystė; Karjeros planavimas; Antroji verslo užsienio k.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa atliepianti rinkos poreikius; sukurta moduliniu principu, integruojanti praktines ir savarankiško darbo užduotis; numatanti vieno semestro praktiką logistikos veiklą vykdančiose įmonėse; orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą; galinti pasiūlyti studijų ir praktikų užsienyje galimybes. Studijų programos dėstytojai - praktinę logistikos veiklos ir verslo patirtį turintys specialistai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, sėkmingai baigę studijas bus pasirengę dirbti logistikos vadybininkais gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių transporto, geležinkelio, jūrų, oro transporto bei transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose verslo įmonėse, pašto ir skubių siuntų paslaugų sektoriuje, valstybinėse institucijose ir kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vadybiniai logistikos sprendimai.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomas universitetines studijas turės teisę stoti į antros pakopos studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose socialinių mokslų studijų srities vadybos, verslo, ekonomikos krypčių studijų programose.

Identifikatorius

80191_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

9330
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas