Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados dizainas (anglų k. - Fashion Design)

Programos studijų kryptis

Dizainas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Mados dizaino studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos koleginį išsilavinimą įgijusius mados dizaino profesinio bakalauro specialistus, gebančius reaguoti į rinkos poreikius, projektuoti individualiai ir komandoje, praktiškai įgyvendinti kūrybines idėjas pramoninei bei unikaliai/vienetinei gamybai mados industrijų sektoriuje, išmanančius pagrindinius mados marketingo principus, gebančius vertinti mados industrijos verslo aplinką.
Studijų rezultatai:
1. Išmano pagrindines mados dizaino sąvokas, istorinę ir šiuolaikinę raidą analizuodamas dizaino reiškinius ir tendencijas.
2. Geba analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją kūrybinėms idėjoms įgyvendinti.
3. Geba analizuoti ir vertinti mados industrijos specifiką, procesus ir veiklos perspektyvas.
4. Suvokia mados dizaino savitumus, taiko žinias kurdamas dizaino projektų idėjas.
5. Suvokia vartotojo poreikius, atlieka vartotojų elgsenos analizę ir pristato savo idėją per unikalią istoriją žodžiu.
6. Kurdamas projektus taiko mados dizaino žinias ir gebėjimus, kūrybiškai naudodamas vizualinės raiškos priemones.
7. Geba atlikti poreikio tyrimą ir taikyti jį kūrybinėms dizaino idėjoms įgyvendinti.
8. Geba kurti dizaino projektus pramoninei gamybai pasitelkę asmeninį kūrybingumą bei komandinio darbo patirtį.
9. Geba eksperimentuoti kurdamas unikalios/ vienetinės gamybos drabužių kolekcijas.
10. Geba taikyti meninės raiškos priemones, inovatyvias technologijas, naujoves projektuodamas audinio dizainą.
11. Išmano pagrindines gaminių siuvimo technologijas ir konstravimo būdus, praktiškai taiko įgyvendinant kūrybines idėjas.
12. Geba praktiškai taikyti mados industrijos naujoves ir inovatyvias technologijas.
13. Geba įgyvendinti audinio dizaino projektą pasitelkiant naujausias technologijas ir įrangą.
14. Geba taikyti žinias ir gebėjimus profesinėje veikloje.
15. Išmano dizaino vadybos principus, teisinę aplinką, žino sveikatos ir saugumo reikalavimus susijusius su profesine veikla.
16. Geba pristatyti kūrybinius projektus naudodamas vizualines komunikacines informacines skaitmenines technologijas.
17. Geba savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, planuoti savo veiklą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą. 18. Geba dirbti komandoje, vadovaudamasis profesine etika, pilietiškumu ir moraline atsakomybe, komunikuoti valstybine bei užsienio kalba.
Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo (komuliatyvinio) vertinimo sistemą (IKI). Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo studijų dalyko/ modulio sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko/ modulio dėstytojas/-ai. Kiekvieno studijų dalyko/ modulio dėstytojas/-ai nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: užsienio kalba, filosofija, kalbos kultūra ir retorika, tarpkultūrinė komunikacija.
Studijų krypties dalykų apimtis yra 186 kreditai:
Vizualinė raiška 1 (Paišyba 1, Mados iliustravimas, Kompiuterinė grafika); Mados dizaino pagrindai (Drabužių kompozicijos pagrindai, Siuvimo technologija ir medžiagotyra),
Vizualinė raiška 2 (Paišyba 2, Tapyba); Mados dizaino projektas 1 (Aprangos projektavimas 1, Konstravimas ir siuvimas 1); Vizualinė raiška 3 (Paišyba 3, Dizaino pagrindai, Audinio dizainas); Mados dizaino projektas 2 (Aprangos projektavimas 2, Konstravimas ir siuvimas 2); Vizualinė raiška 4 (Mados fotografija, Kompiuterinė grafika 2); Mados dizaino projektas 3 (Aprangos projektavimas 3, Konstravimas ir siuvimas 3); Mados marketingas 1 (Mados marketingo pagrindai, Prekės ženklo valdymas);
Verslumo pagrindai (Verslo ir komercinė teisė, Verslo pagrindai, Žmogaus sauga);
Mados marketingas 2 (Pardavimų planavimas, Rinkos tyrimai); Dailės ir kostiumo istorija; Mados istorija; Šiuolaikinė mada; Aprangos projektavimas 4; Specialioji audinio technologija
Socialinė psichologija; Konstravimas ir siuvimas 4.
Praktikos 30 kreditų (Kūrybinis projektas 1; Kūrybinis projektas 2; Industrinė praktika; Kūrybinis projektas 3; Baigiamoji praktika) ir 16 kreditų - Profesinio bakalauro baigiamasis projektas.

Studento pasirinkimai: žinias galima gilinti pasirenkant studijų dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus. Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: Spalvotyros pagrindai / Kūrybinės dirbtuvės; Meninių tyrimų metodologija / Meniniai tyrimai; Mados industrijos perspektyvos / Tvarioji mada.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Mados dizaino studijų programa nuo kitų realizuojamų panašaus pobūdžio programų skiriasi tuo, kad mokymo proceso metu studentai mokomi projektuoti audinio dizainą, praktiškai jį įgyvendinti, naudojant kompiuterines ir inovatyvias technologijas, mokomi tradicinių ir netradicinių audinio dekoravimo būdų, panaudoja projektuojant drabužių kolekcijas, ugdomi verslumo įgūdžiai, skatinantys kurti ir plėtoti verslą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: baigęs studijas absolventas galės dirbti mados industrijos srityse, steigti individualias įmones ar dirbti individualų kūrybinį praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės: baigus Mados dizaino studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo.

Identifikatorius

79840_2018

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

9247
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas