Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo anglų kalba (anglų k. - Business English)

Programos studijų kryptis

Vertimas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas - parengti socialiai atsakingus, kritiškai mąstančius ir kūrybingus specialistus, vertimo profesinius bakalaurus, gebančius savarankiškai ir / ar bendradarbiaujant su kitais profesinės veiklos proceso dalyviais bendrauti anglų kalba, rengti, redaguoti ir versti įvairių tipų dokumentus ir, suvokiant kintančius verslo aplinkos ir visuomenės dėsningumus, organizuoti įmonės komunikacinę veiklą.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. žinos anglų kalbos sandarą ir taisyklingai vartos studijuojamą kalbą žodžiu bei raštu;
2. išmanys šiuolaikines vertimo teorijas, jų kryptis, vertimo rūšis ir formas.
3. išmanys Lietuvių kalbos normas ir redagavimo principus bei juos taikys rengiant, redaguojant ir verčiant įvairaus pobūdžio dokumentus;
4. gebės identifikuoti, analizuoti ir kūrybiškai bei konstruktyviai spręsti lingvistines problemas taikant įgytas žinias;
5. suvoks, analizuos ir kritiškai vertins verslo aplinką;
6. taikys vertimo principus verčiant šneką ir įvairius tekstus;
7. naudos šiuolaikines informacijos technologijas ir specializuotus įrankius verčiant įvairius tekstus ir valdant informaciją;
8. turės tarpkultūrinę ir užsienio kalbų mokėjimo kompetencijas bendraujant su Lietuvos ir užsienio partneriais;
9. socialiai atsakingai atliks profesines veiklas laikantis profesinės etikos ir darnios visuomenės raidos principų bei siekiant nuolatinio profesinio ir asmeninio tobulėjimo.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (vertimai, testai, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, atliekami projektai, praktinių darbų ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai: Lietuvių kalbos kultūra, Dabartinė anglų kalba, Verslo anglų kalba, Anglų kalbos fonetika, Anglų kalbos gramatika, Anglų kalbos leksikologija ir stilistika, Kalbos mokslo pagrindai, Vertimo mokslo pagrindai, Vertimo ir tekstinių dokumentų tvarkymo technologijos, Taikomųjų tyrimų metodologija, Dokumentų valdymas, Teksto analizė ir referavimas, Vertimas raštu, Nuoseklusis vertimas, Teksto redagavimas, II-oji užsienio kalba (prancūzų/rusų/vokiečių), Verslo teisė, Ekonomika, Verslo komunikacija (anglų k.), Verslo etika, Vadyba, Projektų valdymas.
Praktikos: Informacijos valdymo praktika, Informacijos valdymo ir vertimo praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkami dalykai: Lietuvos ir pasaulio kultūros istorija, Lietuvių etninė kultūra, Įmonių ekonomika, Retorika, Teisės anglų kalba, E-verslas, Psichologinė saviugda, Sociologijos įvadas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai praktikų metu vertimo įgūdžius lavina įvairaus tipo Lietuvos ir užsienio vertimo biuruose bei verslo įmonėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti verslo įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Identifikatorius

7804_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3120
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas