Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Programos studijų kryptis

Finansai

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti finansų specialistus, suprantančius finansų sistemos veikimą, mokančius tvarkyti ūkio subjekto finansus taikant informacines ir komunikacijos technologijas, gebančius rinkti, klasifikuoti ir analizuoti informaciją finansinių sprendimų priėmimui, bendrauti profesiniais klausimais valstybine ir užsienio kalbomis, siekiančius savarankiškai tobulėti nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Absolventas įgijęs finansininkui būtinas kompetencijas:
1. Žinos ir supras bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų taikymo ypatumus finansų srities praktinėje veikloje;
2. Žinos ir supras finansų sistemos veikimą, taikys finansų valdymo principus ir metodus organizacijos veikloje;
3. Rinks, analizuos ir apibendrins organizacijos ekonominę ir finansinę informaciją;
4. Taikys šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas bei sprendimus profesinėje veikloje;
5. Analizuos ir vertins organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir rizikas;
6. Rengs organizacijos planinius finansinius dokumentus, užtikrins finansinę veiklos kontrolę;
7. Teiks siūlymus finansavimo, investavimo ir pinigų srautų valdymo klausimais;
8. Teiks finansinę informaciją vidaus ir išorės vartotojams, naudodamas moderniąsias technologijas;
9. Bendraus profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis su kolegomis, verslo partneriais ir klientais;
10. Atsakingai ir kritiškai reikš mintis, identifikuos problemas ir jas spręs;
11. Suvoks moralinę ir profesinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį organizacijai, visuomenei bei aplinkai;
12. Tobulinsis profesinėje veikloje, dirbs savarankiškai bei kūrybiškai.
Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: skatinant studentų motyvaciją, nuoseklų, nuolatinį darbą studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Ekonomika (Taikomoji matematika, Ekonominė statistika, Mikroekonomika ir makroekonomika)
Studijų krypties moduliai - 150 kreditų:
1. Studijų moduliai (107 kreditai):
Taikomoji komunikacija (Profesinė užsienio kalba I, Profesinė komunikacija, Informacinės ir komunikacijos technologijos), Specialybės pagrindai (Taikomųjų tyrimų pagrindai, Finansų pagrindai, Apskaitos pagrindai), Finansai (Asmeniniai finansai, Viešieji finansai, Tarptautiniai finansai), Finansinės veiklos sritys (Finansų rinkos ir institucijos, Finansinės informacijos sistemos, Finansinė apskaita 1), Analizė ir auditas (Įmonės veiklos ekonominė analizė, Finansinė analizė, Auditas, Finansinė apskaita 2), Verslo organizavimas ir mokesčiai (Mokesčiai), Įmonės finansų valdymas (Įmonės finansai, Investicijų valdymas, Finansų planavimas ir prognozavimas, Profesinė užsienio kalba II); pasirenkamieji: Projektų valdymas (Įmonių ekonomika, Projektų rengimas, Verslo teisė)/ Verslo organizavimas (Verslo kūrimas ir vystymas, Marketingas, Vadyba).
3. Praktikos (34 kreditai): Specialybės pagrindų praktika (4 kreditai), Verslo organizavimo ir finansų analizės praktika (IB) (9 kreditai), Baigiamoji profesinės veiklos praktika (21 kreditas).
4. Baigiamasis darbas (Baigiamasis projektas) (9 kreditai).
Studento pasirinkimai: studentas gali rinktis:
Vieną iš studijų krypties pasirenkamųjų modulių (15 kreditų): Projektų valdymas / Verslo organizavimas.
Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Modernus organizacijų valdymas, Nuo idėjos iki verslo, Pasaulio ekonomika, Kūrybiška asmenybė, Verslo pokyčių valdymas, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis, atlikti vieno semestro praktiką įmonėse ir organizacijose. Programa orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą. Studijų programos dėstytojai – praktinę patirtį turintys specialistai. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais; dalyvauti tarptautinėse intensyviose mokymo programose (IP).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Studijų programos absolventai galės dirbti finansininkais, buhalteriais, finansų vadybininkais įmonėse ir organizacijose, finansų institucijose, viešųjų įstaigų finansų padaliniuose, mokesčių inspekcijoje. Įgiję patirties - finansų analitikais ir finansų padalinių vadovais, pradėti ir plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės: Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos studijų krypčių studijų programose.

Identifikatorius

7538_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3944
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas