Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gastronomija ir maitinimo organizavimas (anglų k. - Gastronomy and Catering)

Programos studijų kryptis

Viešasis maitinimas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti gastronomijos ir maitinimo organizavimo specialistą, kuris organizuos patiekalų gamybą ir lankytojų aptarnavimą, kurs ir patobulins receptūras, pritaikys inovatyvias technologijas, atliks ekonominio efektyvumo skaičiavimus, sumodeliuos įmonės patalpas, užtikrins patiekalų kokybę ir saugą, vadovaujantis teisės aktais.
Studijų rezultatai:
1. Panaudos gamtos, matematikos, socialinių mokslų bei inžinerijos žinias, priimdamas sprendimus profesinėje veikloje.
2. Pritaikys gastronomijos ir maitinimo organizavimo žinias maitinimo įmonės veikloje.
3. Rinks ir analizuos gastronomijos mokslo informaciją, atliks tyrimus visoje patiekalų gamybos grandinėje, apdoros rezultatus ir pateiks išvadas.
4. Parinks žaliavas, medžiagas, įrangą ir vykdys patiekalų gamybą, atsižvelgiant į aplinkos tausojimą ir tvarios gamybos koncepciją.
5. Suplanuos patiekalų gamybinės veiklos organizavimo principus ir juos valdys, vadovaudamasis maisto kokybės ir saugos, žmogaus saugos, komerciniais, etiniais ir aplinkosaugos reikalavimais.
6. Spręs patiekalų gamybinės veiklos organizavimo uždavinius savarankiškai ir komandoje, vertins technologinių procesų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaujantis profesine etika.
7. Bendraus ir bendradarbiaus su gastronomijos ir maitinimo organizavimo specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis, taikant dalykinės komunikacijos principus ir taisykles.
8. Susies profesinį ir asmeninį tobulėjimą su mokymosi visą gyvenimą svarba.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, pratybos, praktiniai ir laboratoriniai darbai, konsultacijos, savarankiškas darbas, mokslo ir mokomosios literatūros skaitymas, informacinių šaltinių apžvalgos rengimas ir pristatymas, seminarai, diskusijos, individualus ir grupinis darbas, atvejo analizė, projektų rengimas, uždavinių sprendimas, praktika, dalykinės ekskursijos, baigiamojo darbo projektas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Baigiamasis studijų dalyko vertinimas gali būti egzaminas arba projekto gynimas. Galutinį dalyko vertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų, savarankiškų darbų ir egzamino/projekto įvertinimų, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): profesinė komunikacija, gastronomijos istorija ir maisto kultūra, užsienio kalba.
Studijų krypties dalykai (114 kreditai): informacinės technologijos, matematika ir statistika, maisto chemija, maistologija, etiketas ir tarptautinis protokolas, ergonomika ir darbuotojų sauga, analizinė chemija, maisto mikrobiologijos pagrindai, maisto sauga ir higiena, šaltųjų patiekalų gamybos technologijos, karštųjų patiekalų gamybos technologijos, elgesio kultūra ir profesinė etika, maisto biochemija, verslo teisė, maisto dizainas, viešasis kalbėjimas, inžinerinė grafika, maisto toksikologija, maisto kokybės ir saugos valdymas, maitinimo įmonių inžinerija, konditerija ir gėrimų gamybos technologijos, gastronomijos mokslinių tyrimų metodologija, kaštų valdymas ir meniu planavimas, inovacijos ir verslumas maitinimo įmonėse, maitinimo įmonių projektavimas, molekulinės gastronomijos pagrindai, apskaita maitinimo įmonėse.
Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): aptarnavimo praktika, renginių organizavimo ir valdymo praktika, technologinė praktika, kompiuterinės apskaitos praktika, baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 12 kreditų.

Studento pasirinkimai: Alternatyvos – 6 kreditai. Alternatyva 1: mityba, juslinis gaminių/patiekalų vertinimas. Alternatyva 2: maisto vizualizacijos pagrindai, rinkodara ir verslo aplinka. Laisvai pasirenkami dalykai – 3 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo pateikiamo per Studijų valdymo sistemą (SVS). Studijų programa siūlo šiuos laisvai pasirenkamuosius dalykus: kulinarinis paveldas, patiekalų ir gėrimų derinimas.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Gastronomijos ir maitinimo organizavimo profesinio bakalauro lygmens studijos kryptyje vykdomos tik Kauno kolegijoje. Studijų programoje dėmesys skiriamas gastronomijos istorijai, lyginant pasaulio ir Lietuvos istorinius laikotarpius, tendencijas, šiuolaikinius vartotojų poreikius. Studentams suteikiamos galimybės parinkti patiekalų asortimentą, taikyti pirminio ir terminio apdorojimo būdus, molekulinę gastronomiją, kuriant naujus skonius ir formas, parengti patiekalų technologinę dokumentaciją, taikyti skirtingus maitinimo organizavimo modelius.
Studijų programoje gerai organizuotas praktinis mokymas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai galės dirbti gamybos vadovais, technologais, vyr. virėjais, konditerijos cecho vadovais/technologais įvairiuose maitinimo sektoriuose, galės kurti savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: Kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas. Į antrosios pakopos studijų programas absolventai priimami universitetų nustatyta tvarka. Technologijų mokslų profesinio bakalauro laipsnį įgiję kolegijos absolventai studijas gali tęsti Lietuvoje: Kauno technologijos universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Identifikatorius

6895_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

1505
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas