Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geodezija (anglų k. - Geodesy)

Programos studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kūrybiškai mąstantį, atsakingą geodezijos specialistą, gebantį tvarkyti geodezinį pagrindą, rengti topografinius planus, ženklinti statybinius projektus, geodeziniais matavimais tikrinti statybos darbų eigą, atlikti kontrolinius geodezinius matavimus, nustatyti ir patikslinti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, naudotis, tvarkyti ir atnaujinti valstybinius erdvinių duomenų rinkinius, išmanyti verslo organizavimą, gebantį savarankiškai priimti sprendimus bei siekiantį tobulėjimo profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:
1. Taiko bendruosius matematinius, fizikinius, bei inžinerinius metodus matavimų inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Turi pagrindinių praktikoje svarbių geodezijos, kartografijos, erdvinės informacijos infrastruktūros, kadastrų ir teritorijų planavimo žinių.
3. Atlieka geodezinius darbus, taikydamas atitinkamus principus, metodikas, teisės aktų nuostatas, geodezijos, kartografijos ir statybos techninius reglamentus.
4. Sprendžia geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, teritorijų planavimo ir statybos uždavinius, taikydamas inžinerinės analizės principus.
5. Taiko inžinerijos ir ekonomikos žinias formuluodamas ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
6. Taiko matavimų inžinerijoje naudojamas projektų ir planų rengimo metodikas, vadovaujantis reglamentuojančiais teisiniais dokumentais.
7. Panaudoja profesinę informaciją geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro bei teritorijų planavimo praktinių projektų rengimui, uždavinių sprendimui ir rezultatų pateikimui.
8. Taiko specializuotą techninę ir programinę įrangą matavimų inžinerijos uždaviniams spręsti.
9. Taiko geodezinius ir kartografavimo metodus taikomiesiems inžinerijos uždaviniams spręsti, sudaryti įvairaus pobūdžio planus ir žemėlapius vadovaujantis reglamentuojančiais dokumentais.
10. Parengia teritorijų planavimo dokumentų sprendinius vadovaujantis teisės aktais ir specifikacijomis.
11. Parengia nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas nekilnojamojo turto teisinei registracijai.
12. Kuria geoerdvinių duomenų rinkinius, taikant geodezijos ir nuotolinių tyrimų technologijas.
13. Pateikia komandinio ir individualaus pobūdžio projektus ir idėjas, įvertinant inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, demonstruojant savarankiškumą bei laikantis profesinės etikos veiklos normų.
14. Savarankiškai planuoja profesinį tobulėjimą, nuolat atnaujindamas inžinerinius ir bendruosius gebėjimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinimas, seminarai, diskusija, atvejo analizė, integruoti savarankiški darbai, kursiniai darbai, praktiniai darbai, profesinės veiklos praktikos, taikomieji tyrimai, mokslinės literatūros analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu, kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis, praktikų ir laboratorinių darbų ataskaita bei gynimas, individualaus ar komandinio kursinio darbo ataskaita, rašto darbai ir žodiniai pranešimai, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditų.
Anglų kalba, Teisės pagrindai, Socialinė psichologija, Profesinė kalba.
Studijų krypties dalykai – 135 kreditai:
Matematika ir statistika, Fizika, Geologija, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Ekonomikos pagrindai, Verslo ekonomika, Žmogaus sauga, Geodezijos pagrindai, Topografija, Geodezija, Matavimų rezultatų apdorojimas, Kadastriniai matavimai, Geodeziniai prietaisai, Inžinerinė geodezija 1, Erdviniai duomenys, Statybos pagrindai ir požeminės komunikacijos, Fotogrametrija ir nuotoliniai tyrimų metodai, Žemėtvarkos pagrindai, Kartografija, Nekilnojamojo turto teisės pagrindai, Kadastro pagrindai.
Profesinės veiklos praktikos – 31 kreditas:
Geodezinių matavimų mokomoji praktika, Skaitmeninių planų rengimo ir kadastro duomenų nustatymo mokomoji praktika, Inžinerinių geodezinių matavimų mokomoji praktika, Specializacijos praktika: Tiksliųjų geodezinių matavimų mokomoji praktika / Nekilnojamojo turto administravimo mokomoji praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 12 kreditų.
Specializacijos:
Taikomoji geodezija (21 kreditas): Aukštoji geodezija, Inžinerinė geodezija 2, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Išmanūs sprendimai inžinerijoje, Inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų tvarkymas ir analizė, Specializacijos kursinis darbas.
Nekilnojamojo turto kadastras (21 kreditas): Nekilnojamojo turto vertinimas, Nekilnojamojo turto formavimas, Nekilnojamojo turto kadastro informacinė sistema, Aplinkos geografinės informacijos, Teritorijų planavimas, Specializacijos kursinis darbas.
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai: Taikomųjų tyrimų metodologija, Mobiliosios aplikacijos duomenų surinkimui ir vizualizavimui, Karjeros planavimas, dalykai iš KK laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Į studentus orientuotos studijos, pagrįstos konkrečiomis praktinėmis užduotimis, naujausių technologijų geodezinių instrumentų ir specializuotų kompiuterių programinių įrangų panaudojimu, grupiniu darbu, problemų sprendimu, remiantis realiais praktiniais įgūdžiais ir moksliniais tyrimais, skatinančiais profesinį mąstymą, gebėjimą teorines žinias racionaliai taikyti praktinėje veikloje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti: inžinieriais matininkais, geodezininkais, įvairiose valstybės institucijose, statybinėse organizacijose, teritoriniuose žemėtvarkos skyriuose, valstybės žemės fondo skyriuose, savivaldybių urbanistikos skyriuose, nekilnojamojo turto agentūrose, individualiose įmonėse, uždarose akcinėse bendrovėse, kurių veiklos sritis ir pobūdis susiję su teritorijų planavimu, geodeziniais, kadastriniais matavimais, nekilnojamojo turto formavimu, įregistravimu ir vertinimu, inžineriniu projektavimu, kartografinės medžiagos rengimu įvairiems uždaviniams spręsti, taip pat sukurti savo individualų verslą ir darbo vietas kitiems asmenims. Mokslo, mokymo ir projektavimo valstybinėse bei privačiose organizacijose, susijusiose su įvairiomis kartografavimo darbų formomis.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus reikalavimus.

Identifikatorius

6775_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3753
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas