Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geodezija (anglų k. - Geodesy)

Programos studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, geodezijos specialistą, gebantį tvarkyti geodezinį pagrindą, rengti topografinius planus, ženklinti statybinius projektus, geodeziniais matavimais tikrinti statybos darbų eigą, atlikti kontrolinius geodezinius matavimus, nustatyti ir patikslinti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, naudotis, tvarkyti ir atnaujinti valstybinius erdvinių duomenų rinkinius, išmanyti verslo organizavimą, gebantį savarankiškai priimti sprendimus bei siekiantį tobulėjimo profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:
1.Taikys bendruosius matematinius, fizikinius, bei inžinerinius metodus geodezijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Turės pagrindinių praktikoje svarbių geodezijos, kartografijos, kadastro, teritorijų planavimo žinių.
3.Taikys geodezinių darbų atlikimo principus, metodikas, teisės aktų nuostatas, geodezijos ir kartografijos techninius reglamentus ir taisykles bei parinks tinkamą įrangą.
4.Taikys analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro uždavinius
5.Taikys inžinerines žinias ir supratimą formuluodamas ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus
6. Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
7.Panaudos erdvinių duomenų rinkinius geodezinių ir kartografinių bei kadastro praktinių projektų rengimui ir uždavinių sprendimui
8.Taikys kosminės geodezijos metodus praktiniams tyriminiams analitiniams darbams atlikti.
9.Nustatys nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis teisės aktų nustatyta tvarka, juos teikiant kadastro tvarkytojui.
10.Atnaujins valstybinius ir kurs specialiuosius geodezinius pagrindus vadovaujantis šiuos darbus reglamentuojančiais teisiniais dokumentais.
11.Sudarys geodezinius ir topografinius planus bei georeferencinio pagrindo kadastro duomenis naudojantis šiuos darbus reglamentuojančiais LR teisiniais ir normatyviniais dokumentais.
12.Pritaikys geodezinius metodus statybviečių ir inžinerinių tinklų tyrinėjimams bei planų sudarymui.
13. Taikys specializuotą techninę ir programinę įrangą matavimų inžinerijos uždaviniams spręsti.
14.Sukurs nuotolinių tyrimų metodais erdvinių duomenų rinkinius, analizuojant ir vertinant duomenis bei sudarant ortofotografinius ir teminius žemėlapius.
15.Sumodeliuos erdvinį paviršių GIS, CAD technologijomis, atliekant duomenų analizę.
16.Sudarys nekilnojamojo turto informacinių sistemų duomenų rinkinius, formuojant ir vertinant nekilnojamąjį turtą, atliekant duomenų paiešką, erdvinių duomenų projektavimą ir analizę, vadovaujantis LR teisiniais ir normatyviniais dokumentais.
17.Naudos socialinių ir ekonominių mokslų žinias, metodus įvairioje profesinėje ir socialinėje veikloje būtinos informacijos gavimui ir praktiniam pritaikymui, siekiant pagerinti kvalifikacinius įgūdžius, išplėsti profesinį akiratį; vykdyti taikomuosius tyrimus, formuoti projektus.
18.Pateiks geodezinius darbus ir reprezentuos įvairiose profesinėse veiklose, auditorijose, argumentuotai reikš savo požiūrį.
19. Demonstruos savarankiškumą pristatant savo idėjas, palaikys ir atnaujins savo bendruosius inžinerinius gebėjimus .
20. Žinos svarbiausius etikos principus ir ugdys asmeninius įgūdžius profesinėje karjeroje. planuos ir organizuos geodezinę veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos: aiškinimas, seminarai, diskusija, atvejo analizė, integruoti savarankiški darbai, kursiniai darbai, praktiniai darbai, profesinės veiklos praktikos, taikomieji tyrimai, mokslinės literatūros analizė, straipsniai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: apklausa žodžiu, testavimas, praktinių darbų atlikimo stebėjimas, diskusija, projektų, kursinių ir savarankiškų darbų pristatymo stebėjimas ir žodinė apklausa.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditų. Užsienio kalba (Anglų)/Užsienio kalba (Rusų), Teisės pagrindai, Socialinė psichologija / Filosofijos įvadas, Profesinė kalba.
Studijų krypties dalykai – 135 kreditai: Matematika ir statistika, Fizika, Geologija, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Ekonomikos pagrindai, Verslo ekonomika, Žmogaus sauga, Geodezijos pagrindai, Topografija, Geodezija, Matavimų rezultatų apdorojimas, Kadastriniai matavimai, Geodeziniai prietaisai, Inžinerinė geodezija 1, Erdviniai duomenys, Statybos pagrindai ir požeminės komunikacijos, Fotogrametrija, Nuotoliniai tyrimų metodai, Kartografija, Žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto teisės pagrindai, Kadastro pagrindai.
Profesinės veiklos praktikos – 31 kreditas: Geodezinių matavimų mokomoji praktika, Skaitmeninių planų rengimo ir kadastro duomenų nustatymo profesinės veiklos praktika, Inžinerinių geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika, Tiksliųjų geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 12 kreditų.
Studento pasirinkimai:
Specializacijos:
Taikomoji geodezija (21 kreditas): Aukštoji geodezija, Inžinerinė geodezija 2, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Išmanūs sprendimai inžinerijoje, Geografinės ir tematinės informacinės sistemos, Specializacijos kursinis darbas.
Nekilnojamojo turto kadastras (21 kreditas): Nekilnojamojo turto vertinimas, Nekilnojamojo turto formavimas, Nekilnojamojo turto kadastro informacinė sistema, Geografinės ir žemės informacinės sistemos, Teritorijų planavimas, Specializacijos kursinis darbas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai: Taikomųjų tyrių metodologija, Mobiliosios aplikacijos duomenų surinkimui ir vizualizavimui, Karjeros planavimas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Į studentus orientuotos studijos, pagrįstos konkrečiomis praktinėmis užduotimis, naujausių technologijų geodezinių instrumentų ir specializuotų kompiuterių programinių įrangų panaudojimu, grupiniu darbu, problemų sprendimu, remiantis realiais praktiniais įgūdžiais ir moksliniais tyrimais, skatinančiais profesinį mąstymą, gebėjimą teorines žinias racionaliai taikyti praktinėje veikloje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai gali dirbti: inžinieriais matininkais, geodezininkais, įvairiose valstybės institucijose, statybinėse organizacijose, teritoriniuose žemėtvarkos skyriuose, valstybės žemės fondo skyriuose, savivaldybių urbanistikos skyriuose, nekilnojamojo turto agentūrose, individualiose įmonėse, uždarose akcinėse bendrovėse, kurių veiklos sritis ir pobūdis susiję su teritorijų planavimu, geodeziniais, kadastriniais matavimais, nekilnojamuoju turto formavimu, įregistravimu ir vertinimu, inžineriniu projektavimu, kartografinės medžiagos rengimu įvairiems uždaviniams spręsti, taip pat sukurti savo individualų verslą ir darbo vietas kitiems asmenims. mokslo, mokymo ir projektavimo valstybinėse bei privačiose organizacijose, susijusiose su įvairiomis kartografavimo darbų formomis.
Tolesnių studijų galimybės: Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę studijuoti antrosios pakopos magistrantūros studijose Lietuvos ar užsienio universitetuose.

Identifikatorius

6775_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3753
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas