Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūros ir laisvalaikio vadyba (anglų k. - Culture and Leisure Management)

Programos studijų kryptis

Vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kritiškai mąstančius ir kūrybiškus vadybininkus, gebančius savarankiškai ir/ar komandoje dirbti įvairiose kultūros ir laisvalaikio paslaugų srityse nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse, tirti kultūros ir laisvalaikio aplinkos poreikius, planuoti, organizuoti ir vykdyti kultūros bei laisvalaikio veiklas užtikrinant jos kokybę ir sklaidą.

Studijų rezultatai: Baigę studijų programą absolventai:
1. Žinos pagrindines ekonomikos, vadybos ir marketingo teorijas bei teisinių verslo reglamentavimo principus bei taikys šias žinias kuriant kultūros ir laisvalaikio organizaciją bei organizuojant jos veiklą.
2. Taikys kultūros ir laisvalaikio vadybos žinias racionaliems kultūros ir laisvalaikio srities valdymo sprendimams įgyvendinti.
3. Planuos, organizuos, vykdys ir vertins kultūros ir laisvalaikio organizacijos veiklą savarankiškai pasirenkant valdymo metodus ir priemones.
4. Organizuos renginius, rengs ir valdys kultūros bei laisvalaikio projektus.
5. Koordinuos kultūros ir laisvalaikio produkto kūrimo, jo įgyvendinimo ir sklaidos procesą.
6. Bendraus ir bendradarbiaus su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių partneriais daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.
7. Atsakingai vertins savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumo principais.
8. Vertins kultūros ir laisvalaikio verslo aplinką, kultūrinės ir laisvalaikio veiklos kokybę, analizuos kitų tyrėjų atliktus taikomuosius kultūrinės ir laisvalaikio veiklos tyrimus, interpretuos gautus duomenis.
9. Savo asmeninėje profesinėje veikloje vadovausis moralinės ir socialinės atsakomybės principais bei taisyklėmis.
10. Savarankiškai tobulins ir kritiškai vertins asmenines kompetencijas bei profesinę kvalifikaciją taikant Lietuvos ir tarptautinę patirtį kultūrinės ir laisvalaikio veiklos vadybos srityje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, minčių žemėlapio pristatymas, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, esė, baigiamasis darbas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų krypties moduliai - 165 kreditai. Studijų moduliai (120 kreditų): Dalykinis bendravimas (Profesijos anglų kalba I, Dokumentų valdymo pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija); Kultūros istorija ir politika (Kultūros istorija ir filosofija, Kultūros politika, Teisės pagrindai ir intelektinės nuosavybės teisė); Organizacija ir vadyba (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir mokesčiai); Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika, Taikomoji matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų pagrindai); Laisvalaikio renginių vadyba (Renginių organizavimas, Kūrybinės industrijos, Scenos kalba ir judesys, Profesijos anglų kalba II); Kultūros projektų vadyba (Kultūros projektų valdymas, Sociokultūrinės veiklos organizavimas, Kultūrinis turizmas ir etnokultūra); Kultūros ir laisvalaikio organizacijos valdymas (Strateginis kultūros ir laisvalaikio organizacijų valdymas, Žmonių išteklių vadyba, Inovacijų vadyba ir lyderystė); Komunikacija ir medijos įrankiai (Ryšiai su visuomene, Reklamos planavimas ir organizavimas, Medijos ir jų technologijos, Viešojo pristatymo menas).
Praktikos (30 kreditų): Profesinės veiklos praktika laisvalaikio organizacijoje (15 kreditų), Profesinės veiklos praktika kultūros organizacijoje (15 kreditų). Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.
Studento pasirinkimai: studentas gali rinktis: antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių); vieną iš skandinavų kalbų (danų/ švedų/suomių/ norvegų); vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų)
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarptautiškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis. Studijų programoje dirba specialistai, turintys patirtį kultūros ir laisvalaikio versle. Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai galės dirbti įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) kultūrinės ir laisvalaikio veiklos organizavimo ir kultūrinių bei laisvalaikio paslaugų teikimo institucijose, bus pasirengę pradėti ir plėtoti savo kultūrinės ir laisvalaikio veiklos verslą.

Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis socialinių mokslų magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo krypčių studijų programose.

Identifikatorius

6433_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

2848
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas