Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos technika (anglų k. - Electronic Engineering)

Programos studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ruošti aukštos kvalifikacijos elektronikos specialistus, kurie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų elektronikos inžinerijos veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose, išmanytų elektronikos įrenginius ir sistemas, domėtųsi inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
A1 Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektronikos inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
A2 Žinos svarbiausias elektronikos inžinerijos sąvokas ir supras jų turinį.
A3 Turės pagrindinių praktikoje svarbių elektronikos inžinerijos žinių.
A4 Žinos gretimų studijų krypčių problemas ir jų sprendimo kontekstą.
B1 Gebės taikyti savo žinias ir supratimą elektronikos inžinerijos problemoms spręsti kūrybiškai taikant žinomus metodus.
B2 Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
B3 Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant elektronikos inžinerinius uždavinius.
C1 Gebės taikyti elektronikos inžinerijos žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
C2 Supras elektronikos technikos projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
D1 Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
D2 Gebės atlikti elektronikos inžinerijos uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
D3 Turės darbo su įranga, naudojama elektronikos inžinerijoje, įgūdžių.
E1 Gebės parinkti elektronikos inžinerijos sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti.
E2 Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant elektronikos inžinerijos problemas.
E3 Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes
E4 Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
F1 Gebės spręsti elektronikos inžinerijos uždavinius savarankiškai ir komandoje.
F2 Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
F-3 Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
F4 Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
F5 Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir bus jam pasirengęs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas, taikant pažangius mokymo ir mokymosi metodus: tradicinė paskaita, problemomis grįstas mokymas, interaktyvi paskaita, laboratoriniai darbai, konsultacijos, darbas grupėse, praktika, specialių programinių paketų taikymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyką, vertinami priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui: puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai), tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir slenkstinis (minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų. Studijuojama pasirinkta užsienio kalba, teisė, filosofija arba sociologija, profesinis komunikavimas arba verslo etika.
Studijų krypties dalykų apimtis - 135 kreditai.
Studentai studijuoja Matematiką, Fiziką, Informacines technologijas, Mechaniką, Elektrotechnines medžiagas ir elektronikos komponentus, Inžinerinę grafiką ir kompiuterinę braižybą, Elektrotechniką, Matavimus ir metrologijos pagrindus, Ergonomiką, Kompiuterinės technikos programavimą, Logines schemas, Mechatroniką, Elektronikos technikos projektavimą ir gamybos technologijas, Mikroprocesorius, Maitinimo šaltinius, Aplinkos ir žmonių saugą, Verslo ekonomiką ir vadybą, Projektų valdymą, Elektroninių sistemų komunikacijas.
Studijų metu studentai atlieka Elektronikos ir elektros montažinę, Profesinę, Technologinę ir Baigiamąją praktikas. Visų praktikų apimtis – 30 kreditų.
Specializacijos:
Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba
Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas
Automatizuotas procesų valdymas ir robototechnika
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 9 kreditai. Šiuos dalykus studentas gali rinktis iš kolegijoje siūlomų dalykų sąrašo arba gali būti įskaityti dalykai, kuriuos studentas yra išklausęs kaip laisvai pasirenkamuosius dalykus kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.
Programoje numatytos alternatyvios specializacijos – Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba, Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas, Automatizuotas procesų valdymas ir robototechnika.
Specializacijoje Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba studijuojami tokie dalykai: Programuojami loginiai įtaisai, Spausdintinių plokščių projektavimas, Įterptinės sistemos, Skaitmeninės TV ir mobiliosios technologijos.
Specializacijoje Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas studijuojami tokie dalykai: Apsaugos ir gaisrinės sistemos, Garso ir vaizdo sistemų automatika, Vizualizacija ir valdymas, Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas.
Specializacijoje Automatizuotas procesų valdymas ir robototechnika studijuojami tokie dalykai: Elektros mašinos ir pavaros, Jutikliai ir vykdymo įtaisai, Robototechnika, Technologinių procesų valdymas. Pasirinktos specializacijos dalykų apimtis – 18 kreditų.
Studijų programoje numatyti 3 kreditų alternatyvūs dalykai: Analoginės grandinės ir Galios elektronikos įtaisai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamą sertifikatą, kuris suteikia teisę dirbti pagal
IPC-7711/21 (Rework/Repair and Remain Competitive) standartą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti įvairios paskirties elektroninių sistemų montuotojais, testuotojais, projektuotojais, elektroninių sistemų projektų vadovais, elektronikos padalinių vadovais, inžinieriais įvairiose elektronikos įmonėse arba kurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijas absolventai turi galimybę tęsti studijas universitetuose magistratūros studijų programose.

Identifikatorius

4956_2017

Institucijos identifikatorius

88603090358

Programos identifikatorius

1574
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technikos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Tvirtovės al. 35

Institucijos telefonas

+370 37 308620

Institucijos faksas

+370 37 333120

Institucijos el. paštas

ktk@edu.ktk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.ktk.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 6 2644990

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@edu.ktk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas